Žalm {r:Ž}145{/r}
Žalm {r:Ž}145, 1-9{/r}
Oslava Božej velebnosti
Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý. ({r}Zjv 16, 5{/r})
I
Žalm {r:Ž}145, 1-13{/r}

{v}1{/v}Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,{+}

a tvoje meno velebiť{x}

navždy a naveky.

{v}2{/v}Budem ťa velebiť každý deň{+}

a tvoje meno chváliť{x}

navždy a naveky.

{v}3{/v}Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,{x}

tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

{v}4{/v}Z_pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov{x}

a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

{v}5{/v}Hovoria o_vznešenosti tvojej slávy a veleby{x}

a rozprávajú o_tvojich zázrakoch.

{v}6{/v}Hovoria aj o_sile tvojich skutkov úžasných{x}

a rozprávajú o_tvojej veľkosti.

{v}7{/v}Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti{x}

a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

{v}8{/v}Milostivý a milosrdný je Pán,{x}

zhovievavý a veľmi láskavý.

{v}9{/v}Dobrý je Pán ku každému{x}

a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

II

{v}10{/v}Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela{x}

a tvoji svätí nech ťa velebia.

{v}11{/v}Nech rozprávajú o_sláve tvojho kráľovstva{x}

a o_tvojej moci nech hovoria;

{v}12{/v}nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky{x}

i_slávu a velebu tvojho kráľovstva.

{v}13{/v}Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky{x}

a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

III

{v}13b{/v}Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý{x}

a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

{v}14{/v}Pán podopiera všetkých, čo klesajú,{x}

a dvíha všetkých skľúčených.

{v}15{/v}Oči všetkých sa s_dôverou upierajú na teba{x}

a ty im dávaš pokrm v_pravý čas.

{v}16{/v}Otváraš svoju ruku{x}

a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

{v}17{/v}Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách{x}

a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

{v}18{/v}Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,{x}

všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

{v}19{/v}Vyplní želanie bohabojných,{+}

vyslyší ich modlitbu{x}

a zachráni ich.

{v}20{/v}Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú,{x}

a ničí všetkých hriešnikov.

{v}21{/v}Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu{+}

a všetko živé nech jeho sväté meno velebí{x}

navždy a naveky.

HTML © Juraj Vidéky