Žalm {r:Ž}146{/r}
Blažení tí, čo dúfajú v_Pána
Chválime Pána svojím životom, teda svojimi skutkami. (Arnobius)

{v}1{/v}Chváľ, duša moja, Pána;{+}

{v}2{/v}celý život chcem chváliť Pána,{x}

svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

{v}3{/v}Nespoliehajte sa na kniežatá{x}

ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.

{v}4{/v}Vyjde z_nich duch a vrátia sa do svojej zeme;{x}

v_ten deň padnú ich plány.

{v}5{/v}Blažený, komu pomáha Boh Jakubov,{x}

kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.

{v}6{/v}On stvoril nebo i_zem,{x}

more a všetko, čo je v_ňom.

On zachováva vernosť naveky,{+}

{v}7{/v}utláčaným prisudzuje právo,{x}

hladujúcim dáva chlieb.

Pán vyslobodzuje väzňov,{x}

{v}8{/v}Pán otvára oči slepým,

Pán dvíha skľúčených,{x}

Pán miluje spravodlivých.

{v}9{/v}Pán ochraňuje cudzincov,{+}

ujíma sa siroty a vdovy,{x}

ale hatí cesty hriešnikov.

{v}10{/v}Pán bude kraľovať naveky;{x}

tvoj Boh, Sion, z_pokolenia na pokolenie.

HTML © Juraj Vidéky