Žalm {r:Ž}150{/r}
{k:kat-z150.htm}Chváľte Pána{/k}
Spievajte z_celého srdca, spievajte z_celej duše, teda oslavujte Boha dušou i_telom. (Hesychius)

{v}1{/v}Chváľte Pána v_jeho svätyni,{x}

chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

{v}2{/v}Chváľte ho za jeho činy mohutné,{x}

chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

{v}3{/v}Chváľte ho zvukom poľnice,{x}

chváľte ho harfou a citarou.

{v}4{/v}Chváľte ho bubnom a tancom,{x}

chváľte ho lýrou a flautou.

{v}5{/v}Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,{+}

chváľte ho jasavými cimbalmi;{x}

všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

HTML © Juraj Vidéky