Žalm {r:Ž}19{/r}
I
Žalm {r:Ž}19, 2-7{/r}
{k:kat-z19-I.htm}Oslava Boha Stvoriteľa{/k}
Navštívi nás Vychádzajúci z_výsosti..., a upriami naše kroky na cestu pokoja. (Porov. {r}Lk 1, 78. 79{/r})

{v}2{/v}Nebesia rozprávajú o_sláve Boha{x}

a obloha hlása dielo jeho rúk.

{v}3{/v}Deň dňu o_tom podáva správu{x}

a noc noci to dáva na známosť.

{v}4{/v}Nie sú to slová, nie je to reč,{x}

ktorá by sa nedala počuť.

{v}5{/v}Po celej zemi rozlieha sa ich hlas{x}

a ich slová až po končiny sveta.

{v}6{/v}Tam hore vybudoval stan pre slnko{+}

a ono z_neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty{x}

a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.

{v}7{/v}Na jednom kraji neba sa vynára{+}

a uberá sa k_druhému;{x}

pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.

Žalm {r:Ž}19, 8-15{/r}
Chvála Bohu, Pánovi zákona
Vy buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. ({r}Mt 5, 48{/r})
II

{v}8{/v}Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.{x}

Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

{v}9{/v}Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.{x}

Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.

{v}10{/v}Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky.{x}

Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

{v}11{/v}Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam,{x}

sladšie sú než med, než medové kvapky z_plástu.

{v}12{/v}Tvoj služobník sa v_nich vzdeláva;{x}

veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.

{v}13{/v}Kto však vie o_všetkých svojich poblúdeniach?{+}

Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem,{x}

{v}14{/v}a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala.

Tak budem bez škvrny{x}

a čistý od veľkého hriechu.

{v}15{/v}Nech sa ti páčia slová mojich úst{x}

i_rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.

Pane, ty si moja pomoc{x}

a môj vykupiteľ.

HTML © Juraj Vidéky