Žalm {r:Ž}33{/r}
{k:kat-z33.htm}Chválospev na Pánovu prozreteľnosť{/k}
Všetko povstalo skrze neho. ({r}Jn 1, 3{/r})
I

{v}1{/v}Plesajte, spravodliví, v_Pánovi;{x}

statočným sluší spievať pieseň chvály.

{v}2{/v}Oslavujte Pána citarou,{x}

hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

{v}3{/v}Spievajte mu novú pieseň,{x}

nadšene mu hrajte a volajte na slávu.

{v}4{/v}Lebo Pánovo slovo je pravdivé{x}

a verné všetko jeho konanie.

{v}5{/v}Miluje spravodlivosť a právo;{x}

milosti Pánovej plná je zem.

{v}6{/v}Pánovým slovom povstali nebesia{x}

a dychom jeho úst všetky ich voje.

{v}7{/v}Ako do vreca hromadí morské vody,{x}

ako do nádrží zlieva oceány.

{v}8{/v}Celá zem nech má bázeň pred Pánom,{x}

pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.

{v}9{/v}Lebo on riekol a stalo sa,{x}

on rozkázal a všetko bolo stvorené.

{v}10{/v}Pán marí úmysly pohanov,{x}

navnivoč privádza myšlienky národov.

{v}11{/v}Ale Pánov úmysel trvá naveky,{x}

myšlienky jeho srdca z_pokolenia na pokolenie.

II

{v}12{/v}Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,{x}

blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

{v}13{/v}Pán hľadí z_neba{x}

a vidí všetkých ľudí.

{v}14{/v}Pozerá z_miesta, kde prebýva,{x}

na všetkých obyvateľov zeme,

{v}15{/v}on, čo každému osve utvoril srdce{x}

a chápe všetky ich skutky.

{v}16{/v}Neochráni kráľa vojsko početné{x}

ani obra jeho sila mohutná.

{v}17{/v}Kôň nepomôže k_víťazstvu,{x}

nezachráni, aj keď silou oplýva.

{v}18{/v}Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,{x}

nad tými, čo v_jeho milosrdenstvo dúfajú,

{v}19{/v}aby ich zachránil pred smrťou{x}

a v_čase hladu nakŕmil.

{v}20{/v}Naša duša očakáva Pána,{x}

on je naša pomoc a ochrana.

{v}21{/v}V_ňom sa naše srdce raduje{x}

a v_jeho sväté meno máme dôveru.

{v}22{/v}Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,{x}

ako dúfame v_teba.

HTML © Juraj Vidéky