Žalm {r:Ž}37{/r}
Údel zlých a údel spravodlivých
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. ({r}Mt 5, 5{/r})
I

{v}1{/v}Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi{x}

a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.

{v}2{/v}Veď oni uschnú rýchlo ako tráva{x}

a zvädnú ako zelená bylina.

{v}3{/v}Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob{x}

a budeš bývať v_svojej krajine a tešiť sa z_bezpečia.

{v}4{/v}Hľadaj radosť v_Pánovi{x}

a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

{v}5{/v}Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj,{x}

on sa už postará.

{v}6{/v}Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo{x}

a tvoje právo ako poludňajší jas.

{v}7{/v}Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v_neho;{+}

nepretekaj sa s_tým, čo kráča od úspechu k_úspechu,{x}

a s_človekom, čo strojí úklady.

{v}8{/v}Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť,{x}

nerozčuľuj sa, to vedie len k_zlému.

{v}9{/v}Všetci ničomníci budú zničení,{x}

lež tí, čo dúfajú v_Pána, stanú sa dedičmi zeme.

{v}10{/v}Ešte chvíľku a už nebude hriešnika;{x}

budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš.

{v}11{/v}Tichí však zdedia zem{x}

a budú žiť v_šťastí a pokoji.

II

{v}12{/v}Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému{x}

a škrípe proti nemu zubami.

{v}13{/v}Ale Pán sa mu smeje,{x}

lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.

{v}14{/v}Hriešnici tasia meč{x}

a napínajú luk,

chcú zraziť bedára i_chudáka{x}

a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste.

{v}15{/v}Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca{x}

a ten luk sa im doláme.

{v}16{/v}Lepšie to málo, čo má spravodlivý,{x}

než veľké bohatstvá hriešnikov.

{v}17{/v}Veď ramená hriešnikov budú polámané,{x}

no spravodlivých posilňuje Pán.

{v}18{/v}O_život bezúhonných sa stará Pán{x}

a ich dedičstvo trvá naveky.

{v}19{/v}V_nešťastí zahanbení nebudú{x}

a v_čase hladu budú nasýtení.

{v}20{/v}Ale hriešnici, tí zahynú,{+}

nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk{x}

a stratia sa ako dym.

{v}21{/v}Hriešnik si požičiava, a nevracia,{x}

lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

{v}22{/v}Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme{x}

a tí, ktorým zlorečí, zahynú.

{v}23{/v}Pán upevňuje kroky človeka{x}

a sprevádza ho na ceste.

{v}24{/v}Ak padne, neostane ležať,{x}

veď Pán ho drží za ruku.

{v}25{/v}Bol som mladík, teraz som starec,{+}

a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený,{x}

ani jeho deti žobrať o_chlieb.

{v}26{/v}Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava,{x}

na jeho potomstve požehnanie spočinie.

{v}27{/v}Vyhýbaj zlu a dobre rob{x}

a budeš mať domov naveky.

{v}28{/v}Lebo Pán miluje spravodlivosť{x}

a neopúšťa svojich svätých.

Nespravodlivci navždy vyhynú{x}

a pokolenie bezbožných bude zničené.

{v}29{/v}Lež spravodliví zdedia zem,{x}

budú ju obývať na veky vekov.

III

{v}30{/v}Z_úst spravodlivého zaznieva múdrosť{x}

a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

{v}31{/v}V_jeho srdci je zákon Boží{x}

a jeho kroky nezakolíšu.

{v}32{/v}Hriešnik striehne na spravodlivého{x}

a usiluje sa ho usmrtiť;

{v}33{/v}lenže Pán mu ho v_rukách nenechá,{x}

nedá ho odsúdiť, keď bude súdený.

{v}34{/v}Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj;{+}

on ťa povýši za dediča zeme{x}

a dožiješ sa záhuby hriešnikov.

{v}35{/v}Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval{x}

a vypínal sťa céder košatý;

{v}36{/v}no sotva som prešiel, už ho tam nebolo,{x}

aj som ho hľadal, ale nenašiel.

{v}37{/v}Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého,{x}

lebo budúcnosť patrí pokojamilovným.

{v}38{/v}Ale nespravodlivci všetci vyhynú{x}

a potomstvo bezbožných bude vyhubené.

{v}39{/v}Spása spravodlivých prichádza od Pána,{x}

on je ich ochrancom v_čase súženia.

{v}40{/v}Pán im pomôže a oslobodí ich,{+}

vytrhne ich z_rúk hriešnikov a zachráni ich,{x}

lebo sa spoliehajú na neho.

HTML © Juraj Vidéky