Žalm {r:Ž}47{/r}
{k:kat-z47.htm}Pán – kráľ všetkých národov{/k}
Sedí po pravici Otca a jeho kráľovstvu nebude konca.

{v}2{/v}Tlieskajte rukami, všetky národy,{x}

jasajte Bohu hlasom radostným.

{v}3{/v}Lebo Pán je najvyšší a hrozný,{x}

nad celou zemou veľký kráľ.

{v}4{/v}Podmaňuje nám národy{x}

a pohanov nám kladie pod nohy.

{v}5{/v}On pre nás vybral dedičstvo,{x}

slávu Jakuba, ktorého má rád.

{v}6{/v}Za jasotu vystupuje Boh,{x}

Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

{v}7{/v}Spievajte Bohu, spievajte,{x}

spievajte nášmu kráľovi, spievajte.

{v}8{/v}Pretože Boh je kráľom celej zeme;{x}

spievajte mu chválospev.

{v}9{/v}Boh kraľuje nad národmi,{x}

Boh sedí na svojom svätom tróne.

{v}10{/v}Kniežatá národov sa spolčujú{x}

s_národom Boha Abrahámovho.

Veď Bohu patria mocní zeme,{x}

tak veľmi je vyvýšený.

HTML © Juraj Vidéky