Žalm {r:Ž}53{/r}
Nerozumnosť bezbožných
Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. ({r}Rim 3, 23{/r})

{v}1{/v}Blázon si v_srdci hovorí: „Boha niet.“{+}

{v}2{/v}Skazení sú a ohavnosti páchajú,{x}

nikto z_nich nerobí dobre.

{v}3{/v}Boh pozerá z_neba na synov ľudských{x}

a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

{v}4{/v}Všetci poblúdili, všetci sa skazili;{x}

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

{v}5{/v}Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť{x}

a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

Nevzývajú Boha;{x}

{v}6{/v}no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba.

Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov,{x}

zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol.

{v}7{/v}Kiež príde Izraelu spása zo Siona!{+}

Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia,{x}

Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

HTML © Juraj Vidéky