Žalm {r:Ž}65{/r}
{k:kat-z65.htm}Slávnostné poďakovanie{/k}
Pod Sionom rozumej nebeské mesto. (Origenes)

{v}2{/v}Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione;{x}

tebe treba plniť sľuby v_Jeruzaleme.

{v}3{/v}Ty vypočúvaš modlitby,{x}

k_tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

{v}4{/v}A hoci nad nami víťazia naše neprávosti,{x}

ty nám ich odpúšťaš.

{v}5{/v}Blažený, koho si si vyvolil a prijal k_sebe,{x}

prebývať bude v_tvojich sieňach.

Naplní nás blahobyt tvojho domu{x}

a svätosť tvojho chrámu.

{v}6{/v}Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása,{x}

nádej všetkých končín zeme i_ďalekého mora.

{v}7{/v}Vrchy upevňuješ svojou mocou,{x}

opásaný silou.

{v}8{/v}Tíšiš hukot mora, hukot jeho vĺn{x}

aj nepokoje národov.

{v}9{/v}Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami,{x}

radosťou napĺňaš končiny východu i_západu.

{v}10{/v}Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu,{x}

zveľaďuješ jej bohatstvo.

Božia rieka je plná vody;{+}

ľuďom pripravuješ zrno.{x}

Takto sa staráš o_zem:

{v}11{/v}zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy,{x}

skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.

{v}12{/v}Rok korunuješ svojou dobrotou,{x}

kade prejdeš, všade je hojnosť.

{v}13{/v}Pašienky púšte vlaha zarosí{x}

a pahorky sa opášu plesaním.

{v}14{/v}Čriedami oviec sa lúky pokryjú{+}

a zrnom budú oplývať doliny;{x}

ozývať sa budú jasotom a spevom.

HTML © Juraj Vidéky