Žalm {r:Ž}66, 1-12{/r}
Žalm {r:Ž}66{/r}
Hymnus k_ďakovnej obete
O_vzkriesení Pána a obrátení národov. (Hesychius)
I

{v}1{/v}Jasaj Bohu, celá zem;{+}

{v}2{/v}hrajte a spievajte na slávu jeho mena,{x}

vzdávajte mu chválu.

{v}3{/v}Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela.{x}

Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

{v}4{/v}Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva,{x}

nech ospevuje tvoje meno.“

{v}5{/v}Poďte a pozrite na Božie diela;{x}

úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.

{v}6{/v}More premieňa na suchú zem,{+}

rieku možno prejsť suchou nohou;{x}

preto sa tešíme z_neho.

{v}7{/v}Svojou mocou panuje naveky,{+}

očami pozoruje národy;{x}

aby sa buriči nevypínali.

{v}8{/v}Velebte, národy, nášho Boha{x}

a rozhlasujte jeho chválu;

{v}9{/v}on dal život našej duši{x}

a chráni naše nohy pred pádom.

{v}10{/v}Veď ty, Bože, si nás vyskúšal,{x}

pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.

{v}11{/v}Voviedol si nás do osídla,{x}

na plecia si nám naložil súženia.

{v}12{/v}Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách;{+}

prešli sme cez oheň a cez vodu,{x}

ale napokon si nám dal pookriať.

II

{v}13{/v}Vojdem do tvojho domu so zápalnými obetami,{x}

splním ti sľuby,

{v}14{/v}ktoré ti zložili moje pery{x}

a moje ústa vyriekli, keď som bol v_súžení.

{v}15{/v}Bohaté žertvy ti prinesiem, pre teba spálim barance,{x}

obetujem ti býčky a kozliatka.

{v}16{/v}Poďte sem a počúvajte,{+}

všetci ctitelia Boží,{x}

vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil.

{v}17{/v}Moje ústa ho vzývali{x}

a môj jazyk velebil.

{v}18{/v}Keby som sa v_srdci upriamil na neprávosť,{x}

Pán by ma nevyslyšal.

{v}19{/v}Ale Boh ma vyslyšal,{x}

všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.

{v}20{/v}Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu{x}

a neodňal mi svoje milosrdenstvo.

HTML © Juraj Vidéky