Žalm {r:Ž}68{/r}
Pán vchádza ako víťaz
Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary. ({r}Ef 4, 8{/r})
I

{v}2{/v}Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia,{x}

spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

{v}3{/v}Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa;{+}

ako sa vosk roztápa ohňom,{x}

tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

{v}4{/v}Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou{x}

a v_radosti sa veseliť.

{v}5{/v}Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte.{+}

Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:{x}

jeho meno je Pán.

Plesajte pred ním;{+}

{v}6{/v}on je otec sirôt a záchranca vdov,{x}

on je Boh vo svojom svätom príbytku.

{v}7{/v}On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v_domoch,{+}

väzňov privádza k_šťastiu,{x}

no odbojníci zostanú v_zemi pustej.

{v}8{/v}Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu{x}

a prechádzal púšťou, {v}9{/v}zem sa zatriasla.

Pred tvárou Boha zo Sinaja sa rozpršala aj obloha,{x}

pred tvárou Boha Izraela.

{v}10{/v}Zoslal si, Bože, zúrodňujúci dážď{x}

a vzpružil si svoju ochabnutú krajinu.

{v}11{/v}Prebývajú v_nej tvoje tvory,{x}

pre chudobného si ju pripravil vo svojej dobrote, Bože.

II

{v}12{/v}Pán vyslovuje slovo;{x}

nesmierny zástup panien ohlasuje dobrú zvesť:

{v}13{/v}„Utekajú králi, utekajú s_vojskami{x}

a korisť delí krásavica domu.

{v}14{/v}Kým ste vy spali uprostred košiara,{x}

striebrom sa zaskveli krídla holubice a jej pierka žltým zlatom.

{v}15{/v}Keď tam Všemohúci rozháňal kráľov,{x}

snehom sa zabelel Selmon.“

{v}16{/v}Vrch bášanský je vrch Boží,{x}

pohorie Bášanu má veľa štítov.

{v}17{/v}Prečo vy, strmé štíty, závidíte vrchu,{+}

na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať?{x}

Veď Boh tam bude bývať naveky.

{v}18{/v}Božích vozov sú desaťtisíce tisícov:{x}

Pán tiahne zo Sinaja do svätyne.

{v}19{/v}Do výšav si vystúpil, so sebou si vzal zajatcov,{+}

ľudí si prijal do daru,{x}

aby u_Pána Boha mohli bývať aj buriči.

{v}20{/v}Nech je velebený Pán deň čo deň;{x}

nesie nás Boh, naša spása.

{v}21{/v}Náš Boh je Boh spásy,{x}

on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť.

{v}22{/v}Veď Boh rozbíja hlavy svojim nepriateľom{x}

aj vlasaté temeno tým, čo zotrvávajú v_hriechoch.

{v}23{/v}I_povedal Pán: „Z_vrchov Bášanu ich privediem,{x}

vyvediem ich z_morských hlbín,

{v}24{/v}aby sa tvoja noha zmáčala v_krvi{x}

a jazyky tvojich psov aby dostali podiel z_nepriateľov.“

III

{v}25{/v}Prizerajú sa, Bože, ako vstupuješ,{x}

ako ty, môj Boh a kráľ, vstupuješ do svätyne.

{v}26{/v}Na čele idú speváci,{+}

na konci zasa harfisti{x}

a uprostred dievčatá bijúce na bubny.

{v}27{/v}„Na zhromaždeniach Boha velebte,{x}

velebte Pána, potomci Izraela.“

{v}28{/v}Vpredu ich vedie mladučký Benjamín,{+}

kniežatá Júdove v_šíku bojovom,{x}

kniežatá Zabulonove, kniežatá Neftaliho.

{v}29{/v}Prejav, Bože, svoju moc,{x}

upevni, Bože, čo si v_nás vykonal.

{v}30{/v}Nech pre tvoj chrám v_Jeruzaleme{x}

králi prinášajú dary.

{v}31{/v}Zažeň obludu, čo sa skrýva v_tŕstí,{+}

čriedu býkov s_teľcami národov;{x}

nech sa ti s_prútmi striebra pokoria.

Rozplaš národy, čo bažia za vojnou.{+}

{v}32{/v}Z_Egypta prídu veľmoži,{x}

Etiópia vystrie svoje ruky k_Bohu.

{v}33{/v}Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá, na harfách hrajte Pánovi,{+}

hrajteže Bohu, {v}34{/v}čo sa nesie na odvekých nebesiach k_východu;{x}

hľa, dvíha svoj hlas, svoj mocný hlas.

{v}35{/v}Uznajte Božiu moc.{+}

Nad Izraelom jeho veleba{x}

a jeho moc až nad oblaky.

{v}36{/v}Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni.{+}

Boh Izraela sám dáva silu i_statočnosť svojmu ľudu.{x}

Zvelebený buď, Bože.

HTML © Juraj Vidéky