Žalm {r:Ž}78, 1-39{/r}
Božia dobrota a nevera ľudu v_dejinách spásy
Toto sa stalo ako predobraz pre nás. ({r}1 Kor 10, 6{/r})
I

{v}1{/v}Počúvaj, ľud môj, moju náuku,{x}

nakloň sluch k_slovám mojich úst.

{v}2{/v}Otvorím svoje ústa v_podobenstvách,{x}

vyrozprávam starodávne tajomstvá.

{v}3{/v}Čo sme počuli a poznali{+}

a čo nám rozprávali naši otcovia,{x}

{v}4{/v}nezatajíme pred ich synmi;

ďalším pokoleniam vyrozprávame slávne a mocné skutky Pánove{x}

a zázraky, ktoré urobil.

{v}5{/v}Jakubovi dal nariadenie{x}

a pre Izraela vyhlásil za zákon,

aby to, čo prikázal našim otcom,{+}

zvestovali svojim synom;{x}

{v}6{/v}majú to vedieť aj ďalšie pokolenia, synovia, ktorí sa narodia.

Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom,{x}

{v}7{/v}aby svoju dôveru vkladali v_Boha,

aby nezabúdali na Božie diela{x}

a zachovávali jeho príkazy;

{v}8{/v}aby neboli ako ich otcovia,{x}

vzdorné a zatvrdlivé pokolenie,

pokolenie nestáleho srdca,{x}

ktorého duch nebol verný Bohu.

{v}9{/v}Synovia Efraima, obratní lukostrelci,{x}

v_deň bitky utiekli.

{v}10{/v}Nezachovávali zmluvu s_Bohom{x}

a odopreli kráčať podľa jeho zákona.

{v}11{/v}Zabudli na jeho činy{x}

a na zázraky, ktoré im ukázal.

{v}12{/v}Pred zrakom ich otcov divy vykonal{x}

v_krajine egyptskej, na pláni taniskej.

{v}13{/v}Rozdvojil more a previedol ich cezeň,{x}

vody postavil ako val.

{v}14{/v}Vo dne ich viedol oblakom,{x}

za noci žiarou ohnivou.

{v}15{/v}Rozštiepil skalu na púšti{x}

a napojil ich vodou ako z_prívalu.

{v}16{/v}Potokom dal vytrysknúť zo skaly{x}

a vody nechal ako rieky tiecť.

II

{v}17{/v}Ale oni proti nemu ďalej hrešili,{x}

na stepi popudzovali k_hnevu Najvyššieho.

{v}18{/v}Pokúšali Boha vo svojom srdci,{x}

dychtivo sa dožadovali pokrmu.

{v}19{/v}Proti Bohu reptali a vraveli:{x}

„Či Boh môže pripraviť stôl aj na púšti?“

{v}20{/v}A on naozaj udrel na skalu a voda vytiekla{x}

a potoky sa rozliali.

„A či on môže aj chlieb dať{x}

a svojmu ľudu mäso obstarať?“

{v}21{/v}Počul to Pán a hnevom zahorel,{+}

oheň vzplanul proti Jakubovi{x}

a hnev vzkypel proti Izraelovi.

{v}22{/v}Lebo nedôverovali Bohu{x}

a nedúfali v_jeho pomoc.

{v}23{/v}Rozkázal teda horným oblakom{x}

a otvoril brány nebies;

{v}24{/v}a pršala im manna za pokrm{x}

a dal im chlieb z_neba.

{v}25{/v}Človek jedol chlieb anjelský;{x}

pokrmu im dal dosýta.

{v}26{/v}Z_oblohy vyburcoval vietor východný,{x}

svojou mocou priviedol vietor od juhu

{v}27{/v}a spustil sa na nich dážď mäsa ako prach,{x}

okrídlené vtáky ako morský piesok.

{v}28{/v}Padali doprostred ich tábora,{x}

okolo ich stanov.

{v}29{/v}Nuž jedli a nasýtili sa nadmieru,{x}

splnil im, čo si žiadali.

{v}30{/v}Ešte boli zachvátení svojou žiadostivosťou,{x}

ešte mali pokrm v_ústach,

{v}31{/v}keď proti nim vzplanul Boží hnev,{+}

popredných mužov pozabíjal{x}

a zničil výkvet Izraela.

III

{v}32{/v}Ale oni ďalej hrešili{x}

a neverili v_jeho zázraky.

{v}33{/v}Ich dni ukončil ako dych,{x}

ich roky náhlou smrťou.

{v}34{/v}Keď na nich smrť zoslal, vtedy ho hľadali,{x}

obrátili sa a na úsvite prichádzali k_nemu.

{v}35{/v}Rozpamätali sa, že Boh je ich pomoc,{x}

že Najvyšší, Boh, je ich záchranca.

{v}36{/v}No podvádzali ho svojimi ústami,{x}

svojím jazykom ho klamali.

{v}37{/v}Ich srdcia neboli k_nemu úprimné,{x}

ani jeho zmluve neboli verní.

{v}38{/v}On sa predsa zľutoval{x}

a odpustil im vinu a nezničil ich.

Často svoj hnev potlačil{x}

a nedal celkom vzplanúť svojmu rozhorčeniu.

{v}39{/v}Veď pamätal, že sú len ľudia,{x}

závan, ktorý sa rozplynie a nevráti.

Žalm {r:Ž}78, 40-72{/r}
Božia dobrota a nevera ľudu v_dejinách spásy
Toto sa stalo ako predobraz pre nás. ({r}1 Kor 10, 6{/r})
IV

{v}40{/v}Koľko ráz ho na púšti popudzovali{x}

a k_hnevu na stepi podnecovali.

{v}41{/v}Znova a znova pokúšali Boha{x}

a roztrpčovali Svätého Izraela.

{v}42{/v}Už nepamätali na jeho činy,{x}

ani na deň, v_ktorý ich vyslobodil z_rúk utláčateľov.

{v}43{/v}V_Egypte urobil svoje znamenia,{x}

svoje zázraky na pláni taniskej.

{v}44{/v}Na krv premenil ich rieky a potoky,{x}

že už nemali čo piť.

{v}45{/v}Zoslal na nich komáre, aby ich štípali,{x}

žaby, aby ich trápili.

{v}46{/v}Ich úrodu vydal húseniciam napospas{x}

a kobylkám plody ich námahy.

{v}47{/v}Vinice im zbil ľadovcom{x}

a moruše mrazom.

{v}48{/v}Ľadovcu vydal ich dobytok,{x}

ich čriedy bleskom ohnivým.

{v}49{/v}Zoslal na nich oheň svojho hnevu,{+}

rozhorčenie, hrôzu a strach{x}

ako poslov skazy.

{v}50{/v}Uvoľnil cestu svojmu hnevu,{+}

neušetril ich od smrti,{x}

ich život vydal moru napospas.

{v}51{/v}Pobil všetko prvorodené v_Egypte,{x}

prvotiny mužskej sily v_stanoch Chámových.

V

{v}52{/v}Svoj ľud však ako ovce vyviedol{x}

a viedol ako stádo po púšti.

{v}53{/v}Viedol ich bezpečne a nemali strach,{x}

ich nepriateľov však more pokrylo.

{v}54{/v}A priviedol ich do svojej svätej zeme,{x}

na vrch, čo získala jeho pravica.

{v}55{/v}Pred nimi vyhnal kmene pohanské,{+}

meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu{x}

a v_stanoch pohanov dal bývať kmeňom izraelským.

{v}56{/v}Ale oni pokúšali a popudzovali Najvyššieho, Boha,{x}

a nezachovávali jeho príkazy.

{v}57{/v}Odpadávali a boli neverní{+}

ako ich otcovia,{x}

sklamali ako pokazený luk.

{v}58{/v}Rozhnevali ho obradmi na výšinách{x}

a svojimi modlami vzbudili jeho žiarlivosť.

{v}59{/v}Počul to Boh a rozhneval sa{x}

a na Izraela veľmi zanevrel.

{v}60{/v}Opustil príbytok v_Silo,{x}

stánok, v_ktorom prebýval medzi ľuďmi.

{v}61{/v}Vydal svoju silu do zajatia,{x}

do rúk nepriateľa svoju nádheru.

{v}62{/v}Svoj ľud vydal meču napospas{x}

a hnevom zahorel proti svojmu dedičstvu.

{v}63{/v}Ich mládencov pohltil oheň,{x}

ich panny sa nemohli zasnúbiť.

{v}64{/v}Kňazi padli pod mečom{x}

a ich vdovy nemal kto oplakať.

VI

{v}65{/v}Pán sa však prebral ako zo spánku,{x}

ako hrdina vínom zmorený.

{v}66{/v}Porazil utekajúcich nepriateľov,{x}

pokryl ich večnou potupou.

{v}67{/v}Zavrhol stánok Jozefov,{x}

ani Efraimov kmeň si nezvolil,

{v}68{/v}lež vyvolil si kmeň Júdov,{x}

vrch Sion, ten si obľúbil.

{v}69{/v}A vystavil si svätyňu ako nebo vysokú,{x}

ako zem, ktorú upevnil naveky.

{v}70{/v}A vyvolil si svojho sluhu Dávida,{+}

od čriedy oviec ho vyzdvihol,{x}

{v}71{/v}vzal si ho od oviec, čo majú mláďatá,

aby pásol Jakuba, jeho ľud,{x}

a Izraela, jeho dedičstvo.

{v}72{/v}A on ich pásol so srdcom bez úhony{x}

a viedol ich rukou skúsenou.

HTML © Juraj Vidéky