Žalm {r:Ž}81{/r}
{k:kat-z81.htm}Slávnostné obnovenie zmluvy{/k}
Dávajte si pozor, aby nik z_vás nemal zlé a neverné srdce. ({r}Hebr 3, 12{/r})

{v}2{/v}Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha,{x}

jasajte Bohu Jakubovmu.

{v}3{/v}Vezmite harfy, udrite na bubon,{x}

na ľúbu lýru a citaru.

{v}4{/v}Zatrúbte rohom pri nove mesiaca{x}

i_pri jeho splne v_deň našej slávnosti.

{v}5{/v}Lebo také je nariadenie pre Izrael{x}

a zákon Boha Jakubovho.

{v}6{/v}Taký príkaz dal Jozefovi,{+}

keď vychádzal z_krajiny egyptskej;{x}

počul som reč mne neznámu:

{v}7{/v}„Z_jeho pliec som sňal bremeno{x}

a z_jeho rúk ťažký kôš.

{v}8{/v}V_súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa,{+}

za clonou búrky som ťa vypočul,{x}

vyskúšal som ťa pri vodách meríbskych.

{v}9{/v}Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe,{x}

kiež by si ma poslúchol, Izrael.

{v}10{/v}Nebudeš mať iného boha,{x}

ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.

{v}11{/v}Veď ja som Pán, tvoj Boh,{+}

ja som ťa vyviedol z_egyptskej krajiny;{x}

otvor si ústa a ja ti ich naplním.

{v}12{/v}Ale môj ľud nepočúval na môj hlas{x}

a Izrael nedbal o_mňa.

{v}13{/v}Preto som ich ponechal v_tvrdosti ich srdca:{x}

nech si len idú za svojimi preludmi.

{v}14{/v}Keby ma môj ľud bol poslúchol,{x}

keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,

{v}15{/v}ihneď by som bol jeho nepriateľov pokoril{x}

a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.

{v}16{/v}Zaliečali by sa mu nepriatelia Pánovi{x}

a ich osud by trval naveky.

{v}17{/v}Kŕmil by som ho jadrom pšeničným{x}

a sýtil medom zo skaly.“

HTML © Juraj Vidéky