Žalm {r:Ž}83{/r}
Prosba Izraela proti nepriateľom
(Nie je v_breviári, porov. Všeobecné smernice o_Liturgii hodín, č. 131.)

{v}2{/v}Bože, neodpočívaj a nemlč,{x}

nebuď ticho, Bože,

{v}3{/v}lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria{x}

a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia.

{v}4{/v}Spriadajú úskočné plány proti tvojmu ľudu{x}

a radia sa proti tým, ktorých ty chrániš.

{v}5{/v}Hovoria si: „Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom,{x}

aby sa meno Izraela už ani nespomenulo.“

{v}6{/v}Tak sa jednomyseľne dohovorili,{x}

proti tebe uzavreli zmluvu:

{v}7{/v}stany Edomu a Izmaelčania,{x}

Moab a Agarénčania,

{v}8{/v}Gebal, Amon a Amalek,{x}

Filištínsko s_obyvateľmi Týru.

{v}9{/v}Ba aj Asýrsko sa k_nim pridalo;{x}

stali sa pomocou synom Lotovým.

{v}10{/v}Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi,{x}

čo Jabinovi pri potoku Kišon;

{v}11{/v}pohynuli pri Endore{x}

a stali sa hnojivom zeme.

{v}12{/v}S_ich kniežatami nalož ako s_Orebom a Zebom{x}

a so všetkými ich vojvodcami ako so Zebeeom a Salmanom,

{v}13{/v}ktorí povedali:{x}

„Zaujmime dedične Božie pastviny!“

{v}14{/v}Bože môj, daj, nech sú ako páperie,{x}

ako plevy vo vetre,

{v}15{/v}ako požiar, čo lesy spaľuje,{x}

a ako plameň stravujúci hory;

{v}16{/v}tak ich prenasleduj svojou búrkou{x}

a vydes ich svojou víchricou.

{v}17{/v}Hanbou im prikry tvár{x}

a budú hľadať tvoje meno, Pane.

{v}18{/v}Nech sa hanbia a desia na veky vekov,{x}

nech sa hanbia a hynú.

{v}19{/v}Nech poznajú, že tvoje meno je Pán,{x}

že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.

HTML © Juraj Vidéky