Žalm {r:Ž}84{/r}
{k:kat-z84.htm}Túžba po Božom chráme{/k}
Tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. ({r}Hebr 13, 14{/r})
V_dome môjho Boha
Duch Svätý vopred pripravuje človeka pre Božieho Syna, Syn ho zasa vedie k_Otcovi a Otec mu dáva neporušenosť pre večný život. (Sv. Irenej)

{v}2{/v}Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov;{x}

{v}3{/v}túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.

Moje srdce i_moje telo{x}

vznášajú sa k_Bohu živému.

{v}4{/v}Veď aj vrabec si nájde príbytok{+}

a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:{x}

tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.

{v}5{/v}Blažení tí, čo bývajú v_tvojom dome{x}

a bez prestania ťa velebia.

{v}6{/v}Blažený človek, ktorému ty pomáhaš,{x}

keď sa chystá na svätú púť.

{v}7{/v}Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň,{x}

lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

{v}8{/v}Stúpajú a síl im stále pribúda,{x}

až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

{v}9{/v}Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu,{x}

vypočuj ma, Bože Jakubov.

{v}10{/v}Bože, náš ochranca, pohliadni{x}

a pozri na tvár svojho pomazaného.

{v}11{/v}Jeden deň v_tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce.{+}

Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha{x}

ako prebývať v_stanoch hriešnikov.

{v}12{/v}Lebo Pán, Boh, je slnko a štít,{+}

milosť a slávu udeľuje Pán;{x}

neodoprie dobro tým, čo kráčajú v_nevinnosti.

{v}13{/v}Pane zástupov,{x}

blažený človek, čo sa spolieha na teba.

HTML © Juraj Vidéky