Žalm {r:Ž}89, 2-19{/r}
Pán je sila a nádhera svätých
Duch Svätý nás vedie ku každému dielu, ktoré treba vykonať vo svetle. (Sv. Cyril Alexandrijský)
Žalm {r:Ž}89, 2-30{/r}
Božia milosť nad domom Dávida
Žalm {r:Ž}89, 2-38{/r}
Božia milosť nad domom Dávida
Z_Dávidovho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Spasiteľa, Ježiša. ({r}Sk 13, 22. 23{/r})
I

{v}2{/v}Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;{x}

po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

{v}3{/v}Veď ty si povedal:{+}

„Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“{x}

Tvoja vernosť je upevnená v_nebesiach.

{v}4{/v}„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným,{x}

svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:

{v}5{/v}Naveky zaistím tvoj rod{x}

a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“

{v}6{/v}Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia{x}

a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

{v}7{/v}Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi?{x}

Kto sa z_Božích synov podobá Pánovi?

{v}8{/v}Boh, ktorý v_zhromaždení svätých budí strach,{x}

je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

{v}9{/v}Pane, Bože zástupov, kto je ako ty?{x}

Mocný si, Pane, a pravda je u_teba.

{v}10{/v}Ty vládneš nad neskrotným morom{x}

a zmierňuješ jeho vlnobitie.

{v}11{/v}Rahaba si pošliapal ako raneného,{x}

svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena.

{v}12{/v}Tvoje je nebo a tvoja je zem,{x}

svet i_jeho bohatstvo si ty založil.

{v}13{/v}Sever i_juh si ty utvoril,{x}

Tábor a Hermon sa z_tvojho mena radujú.

{v}14{/v}Mocné je tvoje rameno,{x}

pevná je tvoja ruka a tvoja pravica vztýčená.

{v}15{/v}Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu,{x}

milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou.

{v}16{/v}Blažený ľud, ktorý vie jasať!{x}

Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane;

{v}17{/v}deň čo deň sa raduje z_tvojho mena{x}

a honosí sa tvojou spravodlivosťou.

{v}18{/v}Lebo ty si jeho sila a nádhera{x}

a tvojou priazňou sa dvíha naša moc.

{v}19{/v}Veď náš vladár patrí Pánovi{x}

a náš kráľ Izraelovmu Svätému.

II

{v}20{/v}Raz si vo videní prehovoril k_svojim svätým a povedal si:{+}

„Bohatierovi som pomoc poskytol{x}

a vyvoleného z_ľudu som povýšil.

{v}21{/v}Našiel som svojho služobníka Dávida,{x}

pomazal som ho svojím svätým olejom.

{v}22{/v}Pevne ho bude držať moja ruka{x}

a posilňovať moje rameno.

{v}23{/v}Nezaskočí ho nepriateľ,{x}

ani zlosyn ho nepokorí.

{v}24{/v}Nepriateľov pred jeho zrakom rozmliaždim{x}

a rozdrvím tých, čo cítia voči nemu nenávisť.

{v}25{/v}S_ním bude moja vernosť a milosť{x}

a v_mojom mene povznesie sa jeho moc.

{v}26{/v}Položím jeho ruku na more{x}

a na rieky jeho pravicu.

{v}27{/v}On bude volať ku mne: ‚Ty si môj otec,{x}

môj Boh a útočište mojej spásy.‘

{v}28{/v}A ja ho ustanovím za prvorodeného,{x}

za najvyššieho medzi kráľmi zeme.

{v}29{/v}Naveky mu svoju milosť zachovám{x}

a pevná bude moja zmluva s_ním.

{v}30{/v}Jeho rod udržím naveky{x}

a jeho trón bude ako dni nebies.“

III

{v}31{/v}„No keď raz jeho synovia môj zákon opustia{x}

a nebudú kráčať podľa mojich príkazov,

{v}32{/v}keď moje ustanovenia znesvätia{x}

a nezachovajú moje predpisy,

{v}33{/v}potom ich priestupok trstenicou potrescem{x}

a ich neprávosť korbáčom.

{v}34{/v}Ale priazeň mu neodopriem{x}

a neporuším svoju vernosť.

{v}35{/v}Svoju zmluvu neznesvätím{x}

a nezruším výroky svojich úst.

{v}36{/v}Raz navždy som na svoju svätosť prisahal,{x}

nesklamem Dávida.

{v}37{/v}Jeho rod bude trvať naveky{x}

a predo mnou sa ako slnko bude vznášať jeho trón;

{v}38{/v}a navždy bude pevný sťa luna,{x}

verný svedok na oblohe.“

Žalm {r:Ž}89, 39-53{/r}
Nárek nad zrúcaninami Dávidovho domu
Vzbudil nám mocného Spasiteľa z_rodu Dávida. ({r}Lk 1, 69{/r})
IV

{v}39{/v}A predsa si ho odmietol a zavrhol,{x}

nahneval si sa na svojho pomazaného.

{v}40{/v}Rozlomil si zmluvu so svojím sluhom,{x}

do prachu si zhodil jeho korunu,

{v}41{/v}všetky jeho múry si rozbúral{x}

a na trosky si premenil jeho pevnosti.

{v}42{/v}Plienili ho všetci, čo išli okolo,{x}

a na posmech vyšiel u_susedov.

{v}43{/v}Povýšil si pravicu jeho utláčateľov,{x}

všetkým nepriateľom si spôsobil radosť.

{v}44{/v}Ostrie jeho meča si otupil{x}

a nepomáhal si mu pri boji.

{v}45{/v}Jeho lesku si urobil koniec{x}

a na zem si povalil jeho trón.

{v}46{/v}Skrátil si dni jeho mladosti,{x}

zahrnul si ho hanbou.

V

{v}47{/v}Ako dlho ešte, Pane? Navždy sa budeš ukrývať?{x}

Tvoj hnev bude blčať sťa oheň?

{v}48{/v}Spomeň si, aké krátke je moje trvanie,{x}

akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských!

{v}49{/v}Ktorýže človek môže žiť naveky a smrť neuzrieť,{x}

kto môže vyviaznuť z_pazúrov smrti?

{v}50{/v}Kdeže sa, Pane, podela tvoja dávna priazeň,{x}

ako si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti?

{v}51{/v}Spomeň si, Pane, na potupu svojich služobníkov,{x}

ktorá sa nakopila v_mojom lone od mnohých národov,

{v}52{/v}ktorou, Pane, potupovali tvoji nepriatelia,{x}

ktorou potupovali kročaje tvojho pomazaného.

{v}53{/v}Nech je zvelebený Pán naveky.{x}

Staň sa. Amen.

HTML © Juraj Vidéky