Žalm {r:Ž}9{/r}
Vďaka za víťazstvo
Zasa príde súdiť živých i_mŕtvych.
I

{v}2{/v}Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom{x}

a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.

{v}3{/v}V_tebe sa budem tešiť a radovať,{x}

ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

{v}4{/v}Veď moji nepriatelia dávajú sa na útek,{x}

pred tvojou tvárou slabnú a hynú.

{v}5{/v}Lebo ty si sa ujal môjho súdu a rozriešil si môj spor,{x}

zasadol si na trón ako spravodlivý sudca.

{v}6{/v}Zahriakol si pohanov a vyničil si rod bezbožný,{x}

ich meno si vyhladil navždy, naveky.

{v}7{/v}Nepriatelia zhynuli, navždy umĺkli;{+}

zboril si ich mestá,{x}

niet po nich ani pamiatky.

{v}8{/v}Ale Pán tróni naveky,{x}

už si pripravil stolec sudcovský.

{v}9{/v}A spravodlivo bude súdiť svet,{x}

podľa práva bude súdiť národy.

{v}10{/v}Pán bude utláčanému útočišťom,{x}

príhodným útočišťom v_časoch súženia.

{v}11{/v}Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú,{x}

veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.

II

{v}12{/v}Spievajte a hrajte Pánovi, čo na Sione prebýva,{x}

ohlasujte jeho skutky medzi národmi.

{v}13{/v}Lebo on, čo pomstí krv, na nich pamätá,{x}

nezabúda na nárek bedárov.

{v}14{/v}Zmiluj sa, Pane, nado mnou,{+}

pozri, ako ma nepriatelia sužujú,{x}

vytrhni ma z_brán ríše smrti,

{v}15{/v}aby som v_bránach dcéry sionskej hlásal všetky tvoje skutky preslávne{x}

a plesal, že si mi pomohol.

{v}16{/v}Pohania padli do jamy, ktorú kopali,{+}

a v_tom osídle, čo nastrojili,{x}

chytila sa im vlastná noha.

{v}17{/v}Pán sa zjavil a konal súd.{x}

Hriešnik sa zamotal do diela svojich rúk.

{v}18{/v}Do pekla pôjdu hriešnici,{x}

všetci pohania, čo zabúdajú na Boha.

{v}19{/v}Lež na úbožiaka on nezabudne naveky,{x}

ani nádej úbožiakov navždy márna nebude.

{v}20{/v}Povstaň, Pane, nech sa nevyvyšuje človek;{x}

a národy si na súd predvolaj.

{v}21{/v}Pane, hrôzou ich zasiahni;{x}

nech pohania pochopia, že sú iba ľuďmi.

HTML © Juraj Vidéky