Žalm {r:Ž}91{/r}
Pod ochranou Najvyššieho
Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch. ({r}Lk 10, 19{/r})

{v}1{/v}Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva{x}

a v_tôni Všemohúceho sa zdržiava,

{v}2{/v}povie Pánovi:{+}

„Ty si moje útočište a pevnosť moja;{x}

v_tebe mám dôveru, Bože môj.“

{v}3{/v}Veď on sám ťa vyslobodí z_osídel lovcov{x}

a zo zhubného moru.

{v}4{/v}Svojimi krídlami ťa zacloní{x}

a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom,{x}

{v}5{/v}nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne,{+}

{v}6{/v}ani moru, čo sa tmou zakráda,{x}

ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

{v}7{/v}I_keď po tvojom boku padnú tisíce{+}

a desaťtisíce po tvojej pravici,{x}

teba nezasiahne.

{v}8{/v}Budeš sa môcť dívať vlastnými očami{x}

a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

{v}9{/v}Lebo tvojím útočišťom je Pán,{x}

za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

{v}10{/v}Nestihne ťa nijaké nešťastie{x}

a k_tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

{v}11{/v}lebo svojim anjelom dá príkaz o_tebe,{x}

aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

{v}12{/v}Na rukách ťa budú nosiť,{x}

aby si si neuderil nohu o_kameň.

{v}13{/v}Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji,{x}

leva i_draka rozšliapeš.

{v}14{/v}Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,{x}

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

{v}15{/v}Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším{+}

a budem pri ňom v_súžení,{x}

zachránim ho i_oslávim.

{v}16{/v}Obdarím ho dlhým životom{x}

a ukážem mu svoju spásu.

HTML © Juraj Vidéky