Žalm {r:Ž}96{/r}
{k:kat-z96.htm}Pán je kráľ a sudca celej zeme{/k}
Spievali čosi ako novú pieseň pred trónom a pred Baránkom. (Porov. {r}Zjv 14, 3{/r})
I

{v}1{/v}Spievajte Pánovi pieseň novú;{x}

spievaj Pánovi, celá zem!

{v}2{/v}Spievajte Pánovi, velebte jeho meno.{x}

Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

{v}3{/v}Zvestujte jeho slávu pohanom{x}

a jeho zázraky všetkým národom.

{v}4{/v}Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden,{x}

viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.

{v}5{/v}Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov,{x}

ale Pán stvoril nebesia.

{v}6{/v}Vznešenosť a krása pred jeho tvárou,{x}

moc a veleba v_jeho svätyni.

II

{v}7{/v}Vzdávajte Pánovi, rodiny národov,{+}

vzdávajte Pánovi slávu a česť,{x}

{v}8{/v}vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena.

Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí,{x}

{v}9{/v}klaňajte sa Pánovi v_posvätnom rúchu.

Chvej sa pred ním, celá zem,{x}

{v}10{/v}hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“

Upevnil zemekruh, nepohne sa;{x}

a spravodlivo súdi národy.

{v}11{/v}Tešte sa, nebesia, plesaj, zem;{+}

nech more zahučí a čo ho napĺňa,{x}

{v}12{/v}nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.

I_zajasajú všetky stromy lesa{+}

{v}13{/v}pred tvárou Pána, že prichádza,{x}

že prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh{x}

a národy podľa svojej pravdy.

HTML © Juraj Vidéky