Žalm {r}99{/r}
{k:kat-z99.htm}Svätý je Pán, náš Boh{/k}
Ty, ktorý si nad cherubmi, stal si sa jedným z_nás a zmenil si nešťastný údel zeme. (Sv. Atanáz)

{v}1{/v}Pán kraľuje, traste sa, národy;{x}

tróni nad cherubmi, chvej sa, zem.

{v}2{/v}Veľký je Pán na Sione{x}

a vyvýšený nad všetky národy.

{v}3{/v}Oslavujte jeho meno veľké a úžasné,{x}

lebo je sväté.

{v}4{/v}Mocný kráľ spravodlivosť miluje:{+}

ty si ustanovil, čo je správne,{x}

právo a spravodlivosť v_Jakubovi ty vysluhuješ.

{v}5{/v}Velebte Pána, nášho Boha,{+}

a padnite k_jeho nohám,{x}

lebo je svätý.

{v}6{/v}Mojžiš a Áron, jeho kňazi,{x}

a Samuel, ctiteľ jeho mena,

vzývali Pána a on ich vypočul,{x}

{v}7{/v}z_oblačného stĺpa k_nim hovoril.

A zachovávali jeho svedectvo{x}

a prikázania, ktoré im dal.

{v}8{/v}Pane, Bože náš, ty si ich vypočul,{+}

Bože, ty si bol k_nim milostivý,{x}

no nenechal si bez trestu ich priestupky.

{v}9{/v}Velebte Pána, nášho Boha,{+}

na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte,{x}

lebo svätý je Pán, Boh náš.

HTML © Juraj Vidéky