ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Príď, Duchu Svätý, tvorivý,

príď svojich verných navštíviť;

naplň nám srdcia milosťou,

ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,

dar Boží z_neba nám daný,

zdroj živý, láska, oheň v_nej

i_pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,

prst Boží v_dielach stvorených;

ty, prisľúbenie Otcovo,

dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,

do sŕdc vlej lásku ohnivú;

keď telo klesá v_slabosti,

vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,

svoj pokoj daj nám v_každý čas;

nech vždy pod tvojím vedením

vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať

a v_teba, Ducha obidvoch,

daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Aleluja. Žalm 113

Ant. 2 Apoštolom sa zjavili akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z_nich spočinul Duch Svätý. Aleluja. Žalm 147, 1-11

Ant. 3 Duch, ktorý vychádza od Otca, on ma oslávi. Aleluja. Chválospev Zjv 15, 3-4

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 11{/r}

Keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z_mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z_mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Naučí vás všetko. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v_nás oheň svojej lásky. Ty si napriek rozdielnosti jazykov zhromaždil všetky národy v_jednote viery. Aleluja.

PROSBY

Keď prišiel deň Turíc, Boh naplnil apoštolov Duchom Svätým z_neba. Preto ho z_tej duše oslavujme a prosme ho:

Zošli svojho Ducha a obnov svet.

Ty si na počiatku stvoril nebo i_zem a keď prišla plnosť času, skrze Krista si všetko obnovil;

neprestajne obnovuj skrze svojho Ducha tvárnosť zeme a daj všetkým spásu.

Zošli svojho Ducha a obnov svet.

Ty si vdýchol prvému človekovi dych života;

zošli svojho Ducha na Cirkev, aby z_neho žila, rástla a oživovala všetkých ľudí.

Zošli svojho Ducha a obnov svet.

Svetlom svojho Ducha osvieť všetkých ľudí a rozptýľ temné chmáry našich dní,

aby sa nenávisť zmenila na lásku, bolesť na radosť, vojny na vytúžený mier.

Zošli svojho Ducha a obnov svet.

Očisť ľudstvo vodou svojho Ducha, ktorá prúdi z_Kristovho boku,

a vysloboď ho z_osídel všetkej zloby.

Zošli svojho Ducha a obnov svet.

Ty skrze Ducha Svätého vovádzaš ľudí do života a slávy;

daj, aby skrze neho zosnulí požívali lásku a radosť v_nebeskej vlasti.

Zošli svojho Ducha a obnov svet.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, v_posvätnom okruhu päťdesiatich dní sa podľa tvojej vôle zavŕšilo veľkonočné tajomstvo; prosíme ťa, nebeskou milosťou zjednoť všetky národy, aby ľudia rozličných jazykov spoločne vyznávali tvoje meno.

Alebo:

Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech sa nad nami zaskvie jas tvojej slávy a Kristus, svetlo zo svetla, nech Duchom Svätým posilní srdcia všetkých, ktorí sa tvojou milosťou znovuzrodili k_novému životu.

INVITATÓRIUM

Ant. Aleluja. Pánov Duch napĺňa zemekruh; poďte, klaňajme sa. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Blaženosť, šťastie, radosti

máme dnes v_tejto slávnosti,

veď Svätý Duch, náš Tešiteľ,

nad učeníkmi zažiaril.

Dnes oheň v_svetle chvejivom

tvár jazykov si vzal, by v_ňom

výrečnosť múdru získali

a vrelou láskou dýchali.

Jazykmi všetkých hovoria,

nad nimi žasnú zástupy;

nie mladým vínom plní sú,

na ktorých sám Duch zostúpil!

Ten div mal pôvod tajomný:

končí sa svätý okruh dní,

po veľkonočnej slávnosti

platí nám zákon milosti.

Teraz ťa, Bože, vzývame

s_pokornou mysľou, oddane:

nech nás Duch Svätý podobne

svojimi darmi zahrnie.

Tie srdcia, čo si posvätil,

aj milosťou si naplnil;

odpusť nám teraz každý hriech

a daj nám časy pokojné.

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať

a v_teba, Ducha obidvoch,

daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

Ant. 1 Pane, aký dobrý a milý je v_nás tvoj Duch. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Pramene a všetko, čo sa hýbe vo vodách, spievajte Bohu chválospev. Aleluja.

Ant. 3 Apoštoli hovorili rozličnými jazykmi o_veľkých Božích skutkoch. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 5, 30-32{/r}

Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Všetkých naplnil Duch Svätý, {*} Aleluja, aleluja.

Všetkých naplnil Duch Svätý, {*} Aleluja, aleluja.

A začali hovoriť. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Všetkých naplnil Duch Svätý, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Aleluja.

PROSBY

S_pevnou nádejou vzývajme Krista, Pána, ktorý skrze Ducha zhromaždil svoju Cirkev:

Pane, obnov tvárnosť zeme.

Pane Ježišu, keď si bol povýšený na kríž, dal si zo svojho boku vytrysknúť prúdom živej vody;

zošli nám oživujúceho Ducha.

Pane, obnov tvárnosť zeme.

Pane Ježišu, keď si bol oslávený po Božej pravici, udelil si učeníkom Otcov dar;

zošli svojho Ducha, aby obnovil celý svet.

Pane, obnov tvárnosť zeme.

Ty si apoštolom dal moc odpúšťať hriechy v_tvojom Duchu;

znič hriech vo svete, aby ľudia žili v_pokoji.

Pane, obnov tvárnosť zeme.

Ty si prisľúbil Ducha Svätého, aby nás naučil všetko a pripomenul nám, čo si povedal;

zošli svojho Ducha, svetlo našej viery.

Pane, obnov tvárnosť zeme.

Ty si sľúbil, že pošleš Ducha pravdy, aby o_tebe vydával svedectvo;

zošli svojho Ducha, aby nás urobil tvojimi vernými svedkami.

Pane, obnov tvárnosť zeme.

MODLITBA

Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posväcuješ svoju Cirkev vo všetkých krajinách a národoch; naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v_srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Pánov Duch napĺňa zemekruh. Aleluja. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Upevni, Bože, čo si v_nás vykonal, pre tvoj svätý chrám, ktorý je v_Jeruzaleme. Aleluja. Žalm 114

Ant. 3 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť. Aleluja. Chválospev Porov. Zjv 19, 1-2. 5-7

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 4, 3-6{/r}

Usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v_jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pánov Duch napĺňa zemekruh, {*} Aleluja, aleluja.

Pánov Duch napĺňa zemekruh, {*} Aleluja, aleluja.

A ten, čo udržuje všetko, pozná každý hlas. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pánov Duch napĺňa zemekruh, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Dnes prišiel deň Turíc. Aleluja. Dnes sa Duch Svätý zjavil učeníkom v_ohni a dal im svoje charizmy; poslal ich do celého sveta hlásať a svedčiť: Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Aleluja.

PROSBY

Oslavujme Boha Otca, ktorý skrze Krista zhromaždil svoju Cirkev, a prosme:

Zošli Cirkvi svojho Ducha Svätého.

Ty chceš jedným krstom v_Duchu zjednotiť všetkých ľudí v_Kristovom tajomnom tele;

daj, nech sú všetci veriaci jedno srdce a jedna duša.

Zošli Cirkvi svojho Ducha Svätého.

Ty chceš naplniť svojím Duchom celý zemekruh;

daj, nech všetci ľudia budujú spravodlivý a pokojný svet.

Zošli Cirkvi svojho Ducha Svätého.

Otec všetkého tvorstva, ty chceš jedinou vierou zhromaždiť svojich rozptýlených synov a dcéry;

osvieť milosťou Ducha Svätého všetkých ľudí.

Zošli Cirkvi svojho Ducha Svätého.

Ty skrze svojho Ducha obnovuješ všetko;

uzdrav chorých, poteš utrápených a všetkým udeľ spásu.

Zošli Cirkvi svojho Ducha Svätého.

Ty si skrze Ducha Svätého vzkriesil svojho Syna z_mŕtvych;

daj našim zosnulým účasť na sláve vzkriesenia.

Zošli Cirkvi svojho Ducha Svätého.

Na prepustenie sa hovorí:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

Končí sa Veľkonočné obdobie. Po nedeli Ducha Svätého sa začína cezročné obdobie. Kompletórium je ako na danom mieste.

MODLITBA CEZ DEŇ

HYMNUS

PREDPOLUDNÍM

Nad hviezdy vystúpil už Pán,

ta išiel, odkiaľ prišiel k_nám,

by Otcov prisľúbený dar,

Svätého Ducha ľudstvu dal.

Šťastná hodina deviata:

šíri sa hukot do sveta;

to apoštolom prosiacim

je zvesťou, že Boh prišiel k_nim.

Z_večného Ohňa, zo Svetla,

ten večný Oheň jasne plá

a do sŕdc verných Kristovi

vdychuje slová obnovy.

Zostúp, Duch Svätý, Otcov dar,

k_nám do sŕdc ako na oltár;

vyzdob ich kvetmi čností sám

a posväť si nás za svoj chrám.

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať

a v_teba, Ducha obidvoch,

daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

NAPOLUDNIE

Poďte sa modliť, sluhovia,

ústami, srdcom spievajte:

Pánovi nášmu, Kristovi,

dôstojné chvály vzdávajte.

Toto je práve onen čas,

keď jeho, Sudcu nás, ľudí,

nespravodlivým rozsudkom

smrteľný človek odsúdil.

Len láska nás už pozbaví

pocitov hroznej obavy

a odrážať nás pripraví

zbraň diabla, plnú otravy.

Pokorne prosme aj Otca,

aj Kráľa, Syna Božieho,

prosme i_Ducha Svätého,

v_Trojici Boha jedného. Amen.

POPOLUDNÍ

Zavládla hustá temnota,

v_nej iba kríž sa ligotá,

závoj tmy svetlom rozpolí

a zem si vzdychne po bôli.

Hľa, zázrak, ľudia! V_okolí

vstávajú z_hrobov mŕtvoly

ako to zrno spod hrudy,

duch mŕtvu schránku oživí.

Smrť držala svet v_reťazi,

no život nad ňou víťazí

a k_večnu sťaby do brehu

nás vedie v_sľubnom rozbehu.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Duch Svätý, vychádzajúci od trónu, neviditeľne prenikol srdcia apoštolov. Aleluja.

Ant. napoludnie Pane, rozmnožuj v_nás vieru v_teba a stále v_nás roznecuj svetlo Ducha Svätého. Aleluja.

Ant. popoludní Už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Aleluja.

Duch Tešiteľ. Aleluja.

Naučí vás všetko. Aleluja.

Duch Svätý vás naučí všetko. Aleluja.

Čo som vám povedal. Aleluja.

Apoštoli hovorili rozličnými jazykmi. Aleluja.

O_veľkých Božích skutkoch. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 12, 13{/r}

My všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v_jednom Duchu pokrstení v_jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Tít 3, 5b-7{/r}

Boh nás spasil kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v_Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 1, 21-22{/r}

Boh nás i_vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.

MODLITBA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech sa nad nami zaskvie jas tvojej slávy a Kristus, svetlo sveta, nech Duchom Svätým posilní srdcia všetkých, ktorí sa krstom znovuzrodili k_novému životu.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Svetlo milé, vzácny plameň,

z_neba schádza oheň na zem

k_učeníkom Kristovým.

Plní srdce, jazyk hostí,

pozýva nás ku svornosti

sŕdc a k_slovám príhodným.

Príď k_nám ty, Tešiteľ verný,

jazyk spravuj, srdce mierni,

veď nie je žlč a jed čierny

v_tvojej blahej blízkosti.

Novým ľudom sme sa stali

s_čistým srdcom, plným chvály,

predtým sme ťa len hnevali,

dnes sme synmi milosti.

Ty si aj dar, aj sám darca,

všetko dobro nášho srdca;

nech je v_srdci chvála vrúca,

jazyku daj otvárať sa:

nech ti spieva slávnostne.

Zmy z_nás naše previnenia,

ty, Pôvodca dobrodenia;

duša v_Kristu obnovená

nech má novosť vykúpenia,

šťastie plné, radostné. Amen.

Ant. 1 Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Aleluja. Žalm 104, I

Ant. 2 Náhle sa strhol hukot z_neba, ako keď sa ženie prudký vietor. Aleluja. Žalm 104, II

Ant. 3 Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Aleluja. Žalm 104, III

Pánov Duch napĺňa zemekruh. Aleluja.

A ten, čo udržuje všetko, pozná každý hlas. Aleluja.

NA VIGÍLIU: Ant. Nenechám vás ako siroty a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

{r:Mt}28, 16-20{/r}

{p}

Choďte a učte všetky národy

V_tom čase {v}16{/v}Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. {v}17{/v}Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. {v}18{/v}Ježiš pristúpil k_nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i_na zemi. {v}19{/v}Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v_mene Otca i_Syna, i_Ducha Svätého {v}20{/v}a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s_vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Alebo evanjelium z_omše na vigíliu: {r}Jn 7, 37-39{/r}.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

{r:Rim}8, 5-27{/r}

{p}

Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi

Bratia, {v}5{/v}tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. {v}6{/v}A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. {v}7{/v}Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu – a ani sa nemôže. {v}8{/v}A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.

{v}9{/v}Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. {v}10{/v}Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. {v}11{/v}A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z_mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z_mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

{v}12{/v}A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. {v}13{/v}Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. {v}14{/v}Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. {v}15{/v}Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v_ktorom voláme: „Abba Otče!“ {v}16{/v}Sám Duch spolu s_naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. {v}17{/v}Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s_ním trpíme, aby sme s_ním boli aj oslávení. {v}18{/v}A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s_budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

{v}19{/v}Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. {v}20{/v}Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti – nie z_vlastnej vôle, ale z_vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, {v}21{/v}že aj samo stvorenie bude vyslobodené z_otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. {v}22{/v}Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v_pôrodných bolestiach až doteraz. {v}23{/v}A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. {v}24{/v}Lebo v_nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v_niečo, čo vidí? {v}25{/v}Ale ak dúfame v_niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.

{v}26{/v}Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. {v}27{/v}A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 4, 6; 3, 26{/r}; {r}2 Tim 1, 7{/r}

Pretože ste synmi skrze vieru v_Kristovi Ježišovi, {*} Poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: Abba, Otče! Aleluja.

Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. {*} Poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: Abba, Otče! Aleluja.

Z_traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom

(Lib. 3, 17, 1-3: SCh 34, 302-306)

{p}

Zoslanie Ducha Svätého

Keď Pán dával učeníkom moc znovuzrodiť ľudí pre Boha, povedal im: „Choďte, učte všetky národy a krstite ich v_mene Otca i_Syna i_Ducha Svätého.“{n}{r}Mt 28,19{/r}{/n}

Veď sľúbil ústami prorokov, že v_posledných časoch vyleje na svojich služobníkov a služobnice Ducha, aby prorokovali{n}porov. {r}Joel 3,1-3{/r}; {r}Sk 2,17{/r}{/n}. Preto zostúpil aj na Božieho Syna, keď sa stal Synom človeka, a s_ním si navykol bývať v_ľudskom pokolení, spočívať v_ľuďoch a prebývať v_Božích tvoroch, vykonával v_nich Otcovu vôľu a obnovoval ich: pretváral starého človeka na nového v_Kristovi.

Lukáš rozpráva, ako tento Duch na Turíce po Pánovom nanebovstúpení zostúpil na učeníkov{n}porov. {r}Sk 2,1-4{/r}{/n} s_mocou otvoriť všetkým národom vstup do života a do novej zmluvy. Preto sa spojili všetky jazyky a spievali Bohu hymnus, lebo Duch zjednotil vzdialené kmene a obetoval Otcovi prvotiny všetkých národov.

Preto aj Pán prisľúbil, že pošle Tešiteľa, ktorý nás pripraví pre Boha. Lebo ako zo suchej pšenice nemôže bez vody vzniknúť jedno cesto, ani jeden chlieb, tak sme sa ani my mnohí nemohli stať jedno v_Kristovi Ježišovi{n}porov. {r}Gal 3,28{/r}; {r}Rim 12,5{/r}{/n} bez vody z_neba. A ako suchá zem, ak nedostane vlahu, nerodí, tak ani my, čo sme boli predtým suchým stromom{n}porov. {r}Lk 23,31{/r}{/n}, nikdy by sme neboli priniesli ovocie života bez dažďa{n}porov. {r}Ž 68,10{/r}{/n} slobodne daného zhora.

Naše telá získali túto jednotu, ktorá vedie k_neporušenosti, skrze krstný kúpeľ, a duše zasa skrze Ducha{n}porov. {r}Jn 3,5{/r}{/n}.

Boží Duch zostúpil na Pána, „Duch múdrosti a rozumu, Duch rady a sily, Duch poznania a nábožnosti a Duch bázne pred Bohom“{n}{r}Iz 11,2{/r} [LXX+Vg.]{/n}. Pán ho zasa dal Cirkvi, keď zoslal z_neba Tešiteľa na celú zem, tam, kde „bol“ aj „diabol zvrhnutý ako blesk“{n}porov. {r}Lk 10,18{/r}; {r}Zjv 12,9{/r}{/n}, ako hovorí Pán. Preto potrebujeme Božiu rosu, aby sme neboli spálení a neostali neplodní a aby sme tam, kde máme žalobcu{n}porov. {r}Zjv 12,10{/r}{/n}, mali aj Obhajcu. Veď Pán zveril Duchu Svätému svojho človeka, ktorý padol do rúk zbojníkov. A on sa nad ním zľutoval, obviazal mu rany a potom dal dva kráľovské denáre{n}porov. {r}Lk 10,30-35{/r}{/n}, aby sme skrze Ducha dostali obraz a nápis{n}porov. {r}Mt 22,20{/r}; {r}Mk 12,16{/r}; {r}Lk 20,24{/r}{/n} Otca i_Syna, využili zverený denár a rozmnožený vrátili Pánovi{n}porov. {r}Mt 25,14-30{/r}; {r}Lk 19,12-27{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sk 2, 1-2{/r}

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z_neba, {*} Ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom.

Keď boli učeníci zhromaždení vedno, zrazu sa na nich prihnal hukot z_neba. {*} Ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom.