ŽALTÁŘ ROZDĚLENÝ NA ČTYŘI TÝDNY

Čtyřtýdenní cyklus začíná v_1. týdnu liturgického mezidobí prvním týdnem a pokračuje souvisle až do úterý před Popeleční středou.

V_týdnu po slavnosti Seslání Ducha Svatého se začíná žalmy toho týdne, který odpovídá příslušnému týdnu liturgického mezidobí: žalmy prvního týdne přísluší 1., 5., 9., 13., 17., 21., 25., a 33. týdnu v_mezidobí.

Červená pomlčka na konci žalmového verše označuje konec žalmové strofy (Všeobecné pokyny k_denní modlitbě církve, č. 122 a 125).

PRVNÍ TÝDEN

NEDĚLE

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Ze srdce vždy děkujme

Stvořiteli svému

a vděčnost prokazujme

každou chvíli jemu.

Šťastná je hodina,

v_kterou člověk s_vděčností

a upřímnou vroucností

na Boha vzpomíná.

Neb tento svět pomine

i_marnosti jeho,

jako voda uplyne

vše, co v_něm slavného,

ale my z_hrobů ven,

byť sebehlubší byly,

poležíce v_nich chvíli,

vstanem zas v_soudný den.

Tak Bůh Otec uložil,

všech věcí Stvořitel,

svůj život vynaložil

proto můj Spasitel,

abych s_ním žil věčně;

Duch Svatý to stvrzuje,

v_srdci mém osvědčuje,

vím o_tom bezpečně.

Ty, Tvůrce všeho, Bože náš,

svět řídíš a náš každý den

v_nádheru světla oblékáš

a v_noci dáváš blahý sen.

Aby klid údům znaveným

pro další práci sílu dal,

vlil svěžest myslím zemdleným,

utišil pláč a každý žal.

My s_díky za den skončený

na prahu noci prosíme

a chválíme tě písněmi:

nám pomoz, i_když hříšní jsme.

Kéž smí tě srdce opěvat,

radostný hlas tě velebit,

nejčistší láska milovat,

střízlivá mysl tebe ctít.

Až převezme tma bezedná

po skončeném dni všechnu moc,

kéž víra temnot nepozná,

ať vírou rozjasní se noc.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo ať k_tobě stoupá má modlitba.

Ant. 2 Tys mé útočiště, Hospodine, můj úděl v_zemi živých.

Ant. 3 Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 11,33-36

Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i_poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! {*} Všechno jsi moudře učinil.

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! {*} Všechno jsi moudře učinil.

Země je plná tvého tvorstva. {*}

Všechno jsi moudře učinil.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! {*} Všechno jsi moudře učinil.

Antifona ke kantiku Panny Marie z_příslušné neděle.

PROSBY

Oslavujme jediného Boha, Otce i_Syna i_Ducha Svatého, a pokorně prosme:

Bože, přispěj na pomoc svému lidu.

Všemohoucí Bože, učiň, ať všude ve světě zavládne spravedlnost,

a tvůj lid bude žít šťastně v_míru.

Bože, přispěj na pomoc svému lidu.

Uveď všechny národy do svého království,

aby tak všichni došli spásy.

Bože, přispěj na pomoc svému lidu.

Dej, ať manželé žijí svorně podle tvé vůle,

a stále ať je spojuje vzájemná láska.

Bože, přispěj na pomoc svému lidu.

Odměň všechny naše dobrodince

a dej jim věčný život.

Bože, přispěj na pomoc svému lidu.

Pohlédni milosrdně na ty, kdo se stali obětí nenávisti a válek,

a přijmi je dobrotivě do nebeského domova.

Bože, přispěj na pomoc svému lidu.

Závěrečná modlitba z_příslušné neděle.

Zakončení z_ordinaria.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy. Aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

HYMNUS

Bože, k_pomoci naší

račiž pospíšiti,

srdce naše i_smysly

duchem svým říditi,

abychom ve jménu tvém

zpívání začali,

svým srdcem i_rozumem

čest, chválu vzdávali.

Sláva buď Bohu Otci,

též i_jeho Synu,

v_nerozdílné Trojici

i_Duchu Svatému,

jako se vzdává vždycky,

od světa počátku,

vzdávejme ji my všichni

až na věky věků.

Buď také chválen od nás,

Bože všemohoucí,

že jsi celý noční čas

ráčil nás svou mocí

laskavě ochrániti

ode všeho zlého,

k_němuž mohlo dojíti

lstí ďábla zlostného.

Rač nám svou pomoc dáti,

ať v_tvém milování

můžeme vytrvati

do svého skonání,

po smrti pak nás všechny

do své slávy vzíti;

se svatými navěky

budem tě chváliti.

Odvěký Tvůrce věcí všech,

jenž řídíš dnů a nocí běh,

tys dobám dobu vymezil,

bys tíhu nudy omezil.

Již ozývá se hlásný dne,

bdělý i_ve tmě bezedné,

on, světlo chodců v_temnotách

shrnuje noci temný háv.

Jitřenka probuzená jím

z_oblohy smetá temnot stín

a všechna cháska ničemná

z_míst činu prchá do temna.

Tu lodník sbírá síly své,

utichá moře bouřlivé,

i_Skála církve zpěvem tím

dojata zbaví se svých vin.

Ježíši, vždy když klesáme,

kéž nás tvůj pohled zasáhne,

jen shlédneš, pád se zastaví

a vinu slzy odplaví.

Svým světlem smysly pronikni

a z_mysli vypuď plané sny,

ať náš hlas ti zní nejdříve

a každý slib ti plníme.

Laskavý vládce Ježíši,

buď s_Otcem ti čest nejvyšší,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

ŽALMY

Ant. 1Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, aleluja.

Ant. 2Jako tři mládenci v_ohnivé peci zpívejme Bohu: Požehnaný jsi, Bože, aleluja.

Ant. 3Synové Siónu ať jásají nad svým králem, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 7,10. 12

Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi! Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Ty, který sedíš po pravici Otce, {*}

smiluj se nad námi.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Antifona k_Zachariášovu kantiku z_příslušné neděle.

PROSBY

Chvalme Krista Pána, neboť on je naše světlo a naše slunce, které osvěcuje každého člověka a nezná západu, a volejme:

Pane, živote náš a naše spáso!

Stvořiteli vesmíru, vděčně přijímáme od tvé lásky počátek tohoto dne

a připomínáme si tvé vzkříšení.

Pane, živote náš a naše spáso!

Kéž nás dnes tvůj Duch, Dárce všeho dobra, naučí konat, co je ti milé,

a tvoje moudrost ať nás vždy vede.

Pane, živote náš a naše spáso!

Dej nám, ať nás účast na dnešní bohoslužbě naplní velkou radostí

ať s_radostí slyšíme tvé slovo a přijímáme tvé tělo.

Pane, živote náš a naše spáso!

Z_celé duše ti děkujeme

za tvá nesmírná dobrodiní.

Pane, živote náš a naše spáso!

Závěrečná modlitba z_příslušné neděle.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALMY

Ant. 1 Utíkejme se k_Hospodinu; jeho milosrdenství trvá navěky, aleluja.

Ant. 2 Hospodin je má síla a statečnost, aleluja.

Ant. 3 Děkuji ti, Hospodine, žes mě vyslyšel, aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 4,16

My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k_nám. Bůh je láska; kdo zůstává v_lásce, zůstává v_Bohu a Bůh zůstává v_něm.

Nakloň mé srdce, Bože, k_svým přikázáním,

a budu je věrně zachovávat.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 6,8

Kdo seje do svého těla, z_těla sklidí záhubu. Kdo však seje do ducha, z_ducha sklidí věčný život.

Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo,

od pokolení do pokolení je tvá věrnost.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 6,9-10

Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem, ale zvláště těm, kdo vírou patří s_námi do stejné rodiny.

Volám z_celého srdce: vyslyš mě, Hospodine,

tvé příkazy chci zachovávat.

DRUHÉ NEŠPORY

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

HYMNUS

Stvořiteli světa, Bože,

nebe, země, také moře,

ty, jenž věrné osvěcuješ,

Duchem Svatým zapaluješ,

račiž nás dnes osvítiti

světlem své božské milosti.

Ty, kterýs nazval světlo dnem,

s_přicházejícím večerem

nauč nás tebe chváliti,

tvou dobrotu velebiti,

noční hrůzy zažeň od nás,

když se modlíme, uslyš nás.

By duše naše nebyly

nepravostmi obtíženy

ani zlobou naplněny,

a tak života zbaveny;

myslíce na věci časné,

bychom nepřišli o_věčné.

Dej nám tvou vůli hledati,

věcí nebeských žádati,

a varovati se všeho,

co je duši škodlivého,

dej po tvých cestách choditi,

a tak života dojíti.

Žádáme si tvé pomoci,

Bože, Otče všemohoucí.

Ty i_se svým milým Synem,

spolu také Svatým Duchem

jsi naším jediným Pánem

až na věky věků. Amen.

Ó_Tvůrce světla předobrý,

tys ustanovil denní řád

a proudy světla rozhodil,

když světu základy jsi klad.

A spojils ráno s_večerem

a dnem tu dobu nazýváš:

hle, padá temné noci stín_–

slyš prosbu, vyslyš nářek náš.

Ach, nedej, by nás stihla smrt,

když svědomí nám tíží hřích,

když nemyslíme na věčnost

v_té síti hříchů šalebných.

Vzbuď naši touhu po nebi,

kde věčný život čeká nás,

a pomoz odložit vše zlé

a smýt nám z_duše každý kaz.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

ŽALMY

Ant. 1Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, aleluja.

Ant. 2Země se zachvěla před tváří Páně, aleluja.

Ant. 3Pán, náš Bůh všemohoucí, se ujal království, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 1,3-4

Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v_jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes. {*} Jsi velebený a plný slávy navěky.

Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes. {*} Jsi velebený a plný slávy navěky.

Požehnané je tvé slavné svaté jméno. {*}

Jsi velebený a plný slávy navěky.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes. {*} Jsi velebený a plný slávy navěky.

Antifona ke kantiku Panny Marie z_příslušné neděle.

PROSBY

Klanějme se Kristu Pánu, on je naše hlava a my jsme jeho údy, a s_jásotem volejme:

Pane, přijď tvé království.

Náš Spasiteli, stále obnovuj svou církev jako znamení jednoty lidského pokolení

a jako působivé tajemství spásy pro všechny národy.

Pane, přijď tvé království.

Neopouštěj nikdy našeho papeže a sbor biskupů

a dávej jim dary jednoty, lásky a míru.

Pane, přijď tvé království.

Dej, ať se křesťané pevněji spojí s_tebou, svým Pánem,

aby svým životem svědčili o_tvém království.

Pane, přijď tvé království.

Uděl dobrotivě světu mír,

aby všude zavládlo bezpečí a klid.

Pane, přijď tvé království.

Popřej zemřelým slávu vzkříšení

a nám dej účast na jejich blaženosti.

Pane, přijď tvé království.

Závěrečná modlitba z_příslušné neděle.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky