PÁTEK PRVNÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Oslavujme Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Slunce spravedlnosti,

můj Pane Ježíši,

osvěť mě svou milostí

v_tento čas nynější;

tys naše hvězda jitřní,

zaskvěj se v_srdci mém,

dej potěšení vnitřní

v_Duchu dobrotivém.

Ty jsi to světlo světa,

jež vyšlo v_temnosti,

svítící po vše léta

nebeskou jasností

svým pravdivým učením

i_svatým životem,

a vnitřní obnovení

dáváš nám svým Duchem.

Nauč mě tvoje slovo

vždy následovati,

ať mohu podle toho

vše dobré konati;

dej, ať nejprve hledám

nebeské království

a vždycky vést se nechám

tvou spravedlností.

Nebeská slávo odvěká,

naděje blahá člověka,

ty, Synu Otcův jediný,

nejčistší Pannou zrozený.

Vzbuzeným podej ruku svou,

ať vstanou s_myslí střízlivou

a ta ať chválu tobě vzdá,

děkovnou píseň zazpívá.

Třpytí se vyšlá jitřenka,

o_světle nese poselství.

Rozpadají se noční tmy,

osvěť nás světlem nebeským.

Ten jas ať v_nitru svítí nám,

nenechá místo temnotám,

ať neustále během dne

uchová srdce čistotné.

Ať víra prvně žádaná,

v_srdci je zakořeněná.

S_ní ať se těší naděje

a nade vším ať láska je.

Laskavý vládce Ježíši,

buď s_Otcem ti čest nejvyšší,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Opět najdeš zalíbení v_zákonitých obětech na svém oltáři, Hospodine.

V_době velikonoční:Pamatuj na mě, Pane, až přijdeš do svého království, aleluja.

Ant. 2Vítězství a slávy dojde v_Hospodinu celý rod Izraele.

V_době velikonoční:Opravdu, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel, aleluja.

Ant. 3Vstupte před Hospodina s_jásotem.

V_době velikonoční:Služte Hospodinu s_radostí, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,29-32

Ať vám z_úst nevychází žádná ošklivá řeč, ale mluvte jen taková slova, která mohou přispět k_duchovnímu prospěchu tam, kde je toho třeba. Tak vaše řeč přinese užitek těm, kdo vás budou poslouchat. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k_sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i_Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, {*} vždyť v_tebe doufám.

Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, {*} vždyť v_tebe doufám.

Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, {*}

vždyť v_tebe doufám.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, {*} vždyť v_tebe doufám.

Ant. k_Zach. kant.Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid.

PROSBY

Klanějme se Kristu, neboť on skrze svůj kříž přinesl spásu lidskému pokolení, a volejme k_němu:

Pane, prokaž nám své milosrdenství.

Kriste, ty jsi slunce našeho života, osvěcuj nás svými paprsky

a uč nás překonávat všechny špatné náklonnosti.

Pane, prokaž nám své milosrdenství.

Ochraňuj naše myšlenky, řeči i_skutky

abychom se ti dnes mohli líbit.

Pane, prokaž nám své milosrdenství.

Nehleď na naše hříchy

a zahlaď všechny naše nepravosti.

Pane, prokaž nám své milosrdenství.

Skrze svůj kříž a své vzkříšení

naplň nás útěchou Svatého Ducha.

Pane, prokaž nám své milosrdenství.

MODLITBA

Bože, tys poslal na svět svého Syna, světlo, které osvěcuje každého člověka a zahání temnoty nevědomosti; chraň a posiluj naši víru, ať žádné pokušení neuhasí oheň, který v_nás zanítila tvá milost. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Vyvolil jsem si cestu pravdy, dal jsem přednost tvým rozhodnutím.

Ant. 2 Spoléhal jsem na Hospodina, a proto jsem nevrávoral.

Ant. 3 V_Hospodina důvěřuje mé srdce, dostal jsem pomoc.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 2,2b-4

Stejně smýšlejte. Ať vás všechny pojí jedna láska, buďte svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z_hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z_pokory ať každý pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z_vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i_na prospěch druhých.

Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost

pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, připomínáme si den a hodinu, kdys byl za spásu světa veden na smrt kříže, a obracíme se k_tobě s_prosbou: dej, ať u_tebe vždycky nacházíme odpuštění toho, co nás tíží, a stále nás chraň, abychom se nepoddávali zlému.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 2 Kor 13,4

Kristus byl sice ukřižován jako slabý člověk, ale z_Boží moci je živ. I_my jsme s_ním slabí, ale přesto budeme mít dostatek síly od Boha.

V_prachu leží má duše, Hospodine,

pozvedni mě k_životu.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, když ses nechal přibít na kříž, abys nás vykoupil, nastala v_poledne tma po celém kraji; prosíme tě: buď ty sám naším světlem na cestě do věčného života.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,12-13

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i_vy.

Hospodin je milosrdný a milostivý,

shovívavý a nadmíru dobrotivý.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, tys uvedl kajícího zločince z_potupného kříže do svého království; i_my přiznáváme, že jsme hříšníci, a s_důvěrou tě prosíme: otevři nám po smrti brány ráje, abychom byli navždycky s_tebou. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

NEŠPORY

HYMNUS

Vzdejme chválu Bohu Otci,

který stvořil všecky věci,

nebe, zemi i_co v_nich jest,

vše pro svou slávu a čest.

Stvořil člověka prvního,

aby byl obrazem jeho,

k_podobě své ho učinil,

aby slávou jeho byl.

Člověk žíti nedokázal

věrně, jak mu Bůh přikázal,

uvedl v_svém přestoupení

na sebe odsouzení.

Avšak Bůh, Otec náš milý,

v_milosrdenství nestihlý,

nad hříšníky se smiloval,

spasení zasliboval.

Až nám poslal Syna svého,

krom hříchu nám podobného,

ten je výblesk jeho slávy,

podstaty obraz pravý.

Přijal účastenství lidské,

abychom my měli božské,

a proto se tak ponížil,

by nás lidi povýšil.

Pokorně v_světě přebýval,

pracoval, neodpočíval,

vykupoval přestoupení

skrze své utrpení.

Jedenáct hodin od rána

přešlo a večer nastává.

Ať nyní naším nitrem zní

děkovná píseň večerní.

Je denní úkol dokonán,

k_němuž nás najals, Kriste, sám:

dělníky na své vinici

odměň tak, jak nám slíbil jsi.

Dej, ať mzda tebou slíbená,

budoucí naše odměna,

nás povzbuzuje při práci

a po ní síly navrací.

Laskavý vládce Ježíši,

buď s_Otcem ti čest nejvyšší,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.

V_době velikonoční:Kristus se pro nás stal chudým, a nám dal své bohatství, aleluja.

Ant. 2S_námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.

V_době velikonoční:Proudy bystřin jsou k_radosti Božímu městu, aleluja.

Ant. 3Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.

V_době velikonoční:Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 15,1-3

My „silní“ jsme povinni snášet slabosti těch, kdo „silní“ nejsou, a nemít zalíbení sami v_sobě. Každý z_nás ať si hledí získat oblibu u_bližního k_jeho dobru a prospěchu. Vždyť ani Kristus neměl zalíbení sám v_sobě. Je přece psáno: Potupy těch, kdo tě tupili, padly na mne.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kristus nás miluje, {*} a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Kristus nás miluje, {*} a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Udělal z_nás královský národ a kněze Boha Otce {*}

a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kristus nás miluje, {*} a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Ant. ke kant. P. M.Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství.

PROSBY

Veleben buď Pán Bůh, že s_láskou shlíží na přání potřebných a hladové sytí dobrými věcmi. S_důvěrou ho prosme:

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Nejlaskavější Otče, prosíme tě za trpící údy tvé církve,

vždyť Kristus za ně na kříži vydal sám sebe jako večerní oběť.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Vysvoboď spoutané, osvěcuj slepé, ujmi se sirotků a vdov,

přispěj na pomoc všem ubohým.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Všechny věřící přioděj svou zbrojí,

aby mohli obstát proti nástrahám ďáblovým.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Buď k_nám milosrdný v_hodině naší smrti,

abychom byli shledáni věrnými a smířeni s_tebou opustili tento svět.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Uveď zemřelé do světla, kde přebýváš,

aby na tebe patřili navěky.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

MODLITBA

Bože, vyslyš naše modlitby a dej, ať pochopíme smysl utrpení tvého Syna, abychom byli schopni podle jeho příkladu brát na sebe a ochotně nést svůj kříž. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky