STŘEDA PRVNÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Otče, Bože všemohoucí,

slavný a velký v_své moci,

buď od nás chválen s_vděčností.

Neb tys nás v_noci minulé

zachoval od smrti náhlé

i_od příhody nešťastné.

Račiž, prosíme, také sám

tento den šťastný dáti nám,

ať je v_tvém jménu požehnán.

Každý z_nás ať s_potěšením

pracuje v_svém povolání,

plní tvoje přikázání.

Uslyš, Bože na výsosti,

naše prosby i_žádosti,

popřávej nám své milosti.

Pro svého Syna milého,

Ježíše, Pána našeho,

požehnej práce každého.

Noc plná mlhy, plná tmy,

zmatený světe nejistý,

hle, svítá, bledne obloha:

Pryč z_cesty! Kristus přichází!

Trhá se mlha nad zemí,

paprsek slunce proniká

a věcem barva vrací se,

jak je zář světla omývá.

Stejně tak všechno temné v_nás,

co svědomí nám vyčítá,

ať se jak mraky rozplyne

a Boží světlo vládne v_nás.

Jen tebe, Kriste, hledáme

a čistou myslí, upřímně,

zpěvem i_pláčem zkoušíme

i_na kolenou prosit tě.

Pohlédni a dej prohlédnout,

ozařuj celý život náš.

Mnohé v_nás dobrým se jen zdá,

tomu tvé světlo zbělet dá.

Laskavý vládce Ježíši,

buď s_Otcem ti čest nejvyšší,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1V_tvé záři, Hospodine, vidíme světlo.

V_době velikonoční:U_tebe, Hospodine, je pramen života, aleluja.

Ant. 2Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný.

V_době velikonoční:Seslal jsi svého Ducha, Pane, a vše bylo stvořeno, aleluja.

Ant. 3Jásejte Bohu radostným hlasem.

V_době velikonoční:Bůh je králem celého světa, zpívejte mu chvalozpěv, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Tob 4,14c.15a.16a.19a

Měj se na pozoru ve všem, co děláš, a chovej se vždy moudře. Co nemáš rád, nikomu nedělej! Rozděl se o_svůj chléb s_hladovým a o_svůj oděv s_nahým; z_toho, čeho máš nadbytek, prokazuj milosrdenství! Veleb Boha v_každé době a žádej od něho, aby řídil tvé cesty a všechny tvé stezky, aby se tvé úmysly zdařily.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bože, nakloň mé srdce k_tvým přikázáním, {*} ať zachovávám tvůj zákon.

Bože, nakloň mé srdce k_tvým přikázáním, {*} ať zachovávám tvůj zákon.

Ukaž mi cestu svých příkazů, {*}

ať zachovávám tvůj zákon.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bože, nakloň mé srdce k_tvým přikázáním, {*} ať zachovávám tvůj zákon.

Ant. k_Zach. kant.Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou svatou smlouvu!

PROSBY

Děkujme Kristu a stále ho chvalme, neboť on chce nazývat svými bratry ty, které posvěcuje. Prosme ho tedy:

Pane, posvěcuj své bratry.

Radujeme se z_tvého vzkříšení a zasvěcujeme ti počátek tohoto dne,

dej, ať ti celý den děláme radost svou službou.

Pane, posvěcuj své bratry.

K_naší spáse a radosti nám dáváš nový den jako znamení své lásky,

obnovuj nás každý den ke své slávě.

Pane, posvěcuj své bratry.

Veď nás, abychom poznávali, že jsi přítomen v_našich bratřích,

a nalézali tě zvláště v_zarmoucených a chudých.

Pane, posvěcuj své bratry.

Dej, ať žijeme se všemi v_míru

a nikomu neodplácíme zlým za zlé.

Pane, posvěcuj své bratry.

MODLITBA

Vyslyš nás, Bože, náš spasiteli, a veď nás, abychom jako děti světla žili podle pravdy a vydávali ti před lidmi svědectví. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Veleben jsi, Hospodine, nauč mne svým příkazům.

Ant. 2 Bože, veď mé kroky po svých cestách.

Ant. 3 Povstaň, Hospodine, zachraň mou duši.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,13-14

Mějte ochotnou mysl, na věci se dívejte střízlivě a celou svoji naději upněte k_tomu Božímu daru, kterého se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus. Jste-li poslušné děti, nepřizpůsobujte se špatným vášním z_minulého života, kdy jste ještě neměli poznání.

Ukaž mi své cesty, Hospodine,

pouč mě o_svých stezkách.

MODLITBA

Bože, náš nebeský Otče, tys poslal slíbeného Ducha Svatého, aby sjednotil lidstvo, rozdělené hříchem; pomáhej nám, když chceme plnit tvou vůli a usilovat o_dosažení jednoty a pokoje. Skrze Krista, našeho Pána.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,15-16

V_celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás povolal. Stojí přece v_Písmu: Buďte svatí, neboť já jsem svatý.

Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost

a tvoji zbožní ať se rozjásají.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, provázej naši dnešní práci svým požehnáním: dej nám poznat, co jsme nedělali správně, a pomoz nám to napravit, abychom šťastně dokončili, co jsme s_tvou pomocí začali. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 4,7-8a.10

Podřizujte se Bohu. Proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. Přijďte blíže k_Bohu, a Bůh přijde blíže k_vám. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,

nad těmi, kdo doufají v_jeho milost.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, tys rozepjal ruce a dal ses přibít na kříž, abys vykoupil celý svět; přijmi, co jsme dnes z_lásky k_tobě vykonali, a pomáhej nám žít tak, abychom lidem připravovali cestu k_víře ve vykoupení.

NEŠPORY

HYMNUS

Když krásu Božích stvoření

bedlivě rozvažuji,

divím se a k_velebení

Tvůrce se povzbuzuji.

Nemohu, než se diviti

Boží všemohoucnosti,

dobrotu jeho chváliti,

klaněti se moudrosti.

Buď chválen Stvořitel všeho,

nyní i_času každého.

Když slunce jasně svítící,

zářící barvou zlatou,

nevystihlou moc mající

z_božských pokladů vzatou,

jasným bleskem osvícenou

tvář světu ukazuje,

moc Boží nevystiženou

všem lidem vypravuje.

Buď chválen Stvořitel všeho,

nyní i_času každého.

Sladce zpívají ptáčkové,

velebí Tvůrce svého,

jenž jim dal hlasy takové,

zhynuli by bez něho.

Rovněž i_kvítečky krásné

rozličné barevnosti

nejsou nic než hlasy jasné

k_chvále Boží mocnosti.

Buď chválen Stvořitel všeho,

nyní i_času každého.

Vidím oblohu nebeskou

hvězdami okrášlenou,

dole pak širokost zemskou

kvítím přiozdobenou

a cokoli je pěkného

a hodného vidění,

chválím Stvořitele svého,

neb je hoden chválení.

Buď chválen Stvořitel všeho,

nyní i_času každého.

Přesvatý Bože nebeský,

ty jasné pláně blankytu

žhavými zdobíš paprsky,

je barvíš nachem úsvitu.

A čtvrtého dne rozžíháš

sluneční kolo v_jeden plam,

pevný řád luně ukládáš

a dráhy bludným kometám.

Bys nočním tmám i_světlu dne

vymezil pevné hranice

a znamení dal zřetelné,

kdy nastává nov měsíce.

Zbav lidská srdce každé tmy,

smyj z_duše všechny poskvrny,

okovy hříchu uvolni

a břímě viny odval z_ní.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?

V_době velikonoční:Bůh povýšil Ježíše po své pravici jako vůdce a spasitele, aleluja.

Ant. 2Hospodine, hledám tvou tvář; neskrývej svou tvář přede mnou.

V_době velikonoční:Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v_zemi živých, aleluja.

Ant. 3Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství.

V_době velikonoční:Všechno pochází od tebe, Bože: v_tobě a skrze tebe všechno žije, tobě buď sláva navěky, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 1,22.25

Musíte uvádět slovo ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Kdo se důkladně zahledí do dokonalého zákona svobody a přitom vytrvá, kdo není jen posluchač zapomnětlivý, ale skutečně podle toho jedná, ten v_tom jednání najde svou blaženost.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Na tebe spoléhám, Hospodine, {*} vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.

Na tebe spoléhám, Hospodine, {*} vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.

Nezahlazuj mou duši s_hříšníky, {*}

vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Na tebe spoléhám, Hospodine, {*} vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.

Ant. ke kant. P. M.Učinil mi veliké věci ten, který je mocný; jeho jméno je svaté.

PROSBY

Ve všem ať je oslavováno jméno našeho Boha, neboť on s_nekonečnou láskou provází svůj vyvolený lid. Modleme se tedy:

Bože, ukaž nám svou lásku.

Rozpomeň se na svou církev,

ochraň ji ode všeho zlého a zdokonaluj ve své lásce.

Bože, ukaž nám svou lásku.

Učiň, ať národy poznají, že ty jediný jsi Bůh

a že Ježíš Kristus je tvůj Syn, kterého jsi poslal.

Bože, ukaž nám svou lásku.

Uděl našim příbuzným, co potřebují,

dej jim požehnání a život navěky.

Bože, ukaž nám svou lásku.

Přispěj na pomoc lidem, kteří namáhavě pracují v_těžkých podmínkách,

a dej, ať ostatní uznají jejich práci.

Bože, ukaž nám svou lásku.

Ať se otevřou brány tvého milosrdenství těm, kdo dnes zemřeli,

přijmi je do svého království.

Bože, ukaž nám svou lásku.

MODLITBA

Vyslyš, Bože, naši modlitbu a chraň nás ve dne v_noci, abychom uprostřed proměn času byli pevně zakotveni v_tobě.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky