ÚTERÝ PRVNÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu; on je veliký Král.

RANNÍ CHVÁLY

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

HYMNUS

Z_celého srdce svého

díky vzdávám tobě,

Bože spasení mého,

v_této ranní době,

žes mě všeho zlého

uchoval této noci

svou předůstojnou mocí

pro Syna milého.

Otče můj nejmilejší,

i_dnes mě opatruj

a pro život vezdejší

vše potřebné daruj:

zdraví, chléb a pokoj,

také věrné přátele;

obrať mé nepřátele,

zlost jejich upokoj.

Ať je tvůj svatý anděl

dnes i_vždycky se mnou,

by neprovedl ďábel

moci své nade mnou,

rač mi pomoc dáti,

abych světa marnosti,

těla svého žádosti

mohl přemáhati.

Již nese světu jitřenka

o_šípech slunce milou zvěst,

v_pestrý šat věci obléká

a bývalý jim vrací lesk.

Zář slunce bledne před tebou,

pro nás vždy živý Kriste náš;

jdem k_tobě s_písní prosebnou,

toužíme patřit na tvou tvář.

Otcovo Slovo, Moudrosti,

tobě se v_řádu úžasném

svět snoubí, jeho skvělostí

jsme uchváceni v_srdci svém.

Nám, dětem světla, prosícím

dej žitím kráčet bedlivě,

by mluvil náš mrav, každý čin

o_mocné přízni Otcově.

Kéž nepřestoupí naše rty

než slova řeči upřímné,

ať pravdu blahem útěchy

v_hlubinách nitra cítíme.

Laskavý vládce Ježíši,

buď s_Otcem ti čest nejvyšší,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Kdo má nevinné ruce a čisté srdce, vystoupí na Hospodinovu horu.

V_době velikonoční:Ten, kdo sestoupil, i_ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, je Kristus, náš Pán, aleluja.

Ant. 2 Svými činy velebte věčného krále.

V_době velikonoční:Chvalte Pána ve dnech radosti a oslavujte ho, aleluja.

Ant. 3 Sluší se, aby dobří chválili Hospodina.

V_době velikonoční:Země je plná Hospodinovy milosti, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 13,11b.12-13a

Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život, jako ve dne.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bůh je má síla, {*} k_němu se utíkám.

Bůh je má síla, {*} k_němu se utíkám.

On je mé útočiště, můj zachránce, {*}

k_němu se utíkám.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh je má síla, {*} k_němu se utíkám.

Ant. k_Zach. kant.Bůh nám vzbudil mocného spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých proroků.

PROSBY

Máme účast na nebeském povolání, proto dobrořečme Ježíši, našemu Veleknězi, a volejme:

Pane, ty jsi náš Bůh a Spasitel.

Všemohoucí Králi, křtem jsi nám dal podíl na svém kněžství,

dej, ať neustále přinášíme oběť chvály.

Pane, ty jsi náš Bůh a Spasitel.

Dej nám milost zachovávat tvá přikázání,

abychom skrze Svatého Ducha zůstávali v_tobě a ty v_nás.

Pane, ty jsi náš Bůh a Spasitel.

Dej nám svou věčnou moudrost,

ať je dnes s_námi a projevuje se v_našem jednání.

Pane, ty jsi náš Bůh a Spasitel.

Uděl nám, abychom dnes nikoho nezarmoutili,

naopak ať potěšíme všechny, s_nimiž se setkáme.

Pane, ty jsi náš Bůh a Spasitel.

MODLITBA

Vyslyš, Bože, ranní modlitbu své církve a naplň hlubiny našeho srdce svou láskou, abychom nežili ve tmě, ale nechali se vést světlem tvé milosti.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Blaze těm, kteří kráčejí v_zákoně Hospodinově.

Ant. 2 Pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce.

Ant. 3 Kde se rozmnožil hřích, tam se v_míře ještě daleko štědřejší ukázala milost.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 17,7-8

Požehnaný člověk, který doufá v_Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u_vod, který své kořeny vyhání k_potoku; když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené, ani v_suchém roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce.

Hospodin neodepře štěstí nevinnému,

blaze tomu, kdo v_něho doufá.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys poslal o_deváté hodině svým apoštolům Utěšitele Ducha Svatého; sešli také nám svého Ducha lásky, abychom ti před lidmi věrně vydávali svědectví. Prosíme o_to

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Př 3,13-15

Šťastný je člověk, jenž dosáhl moudrosti, ten, kdo vyniká poznáním. Neboť lepší je získat moudrost než stříbro, její výnos je nad zlato. Je vzácnější nad perly, všechny tvé poklady se jí nemohou rovnat.

Bože, tobě se líbí upřímné srdce,

ve skrytu mě učíš moudrosti.

MODLITBA

Bože, tys promluvil k_Petrovi, když se v_poledne modlil, a dals mu poznat, že chceš, aby všichni lidé dosáhli spásy; žehnej naší každodenní práci, ať pomáhá uskutečňovat toto tvé láskyplné rozhodnutí. Prosíme o_to skrze Krista, našeho Pána.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Job 5,17-18

Opravdu blažený člověk, káraný Bohem! Nepohrdej kázní Všemohoucího! On sice raní, ale i_obvazuje, bije, ale jeho ruce uzdravují.

Bože, jednej se mnou podle svého milosrdenství

a nauč mě svým příkazům.

MODLITBA

Bože, tys poslal svého anděla k_setníku Kornéliovi, aby mu ukázal cestu ke spáse; prosíme tě, učiň i_nás svými spolupracovníky na spáse světa, abychom všichni mohli ve společenství tvé církve dojít k_tobě. Skrze Krista, našeho Pána.

NEŠPORY

HYMNUS

Bůh stvořil nebe i_zemi

i_všechny jiné věci,

on panuje nade všemi

a o_všechny má péči.

On všechno svou božskou mocí,

dokud chce, udržuje,

žádné svých tvorů pomoci

k_tomu nepotřebuje.

On je náš Pán Bůh jediný,

činí skutky předivné,

a jemu všechny krajiny

sloužiti jsou povinné.

K_slovu jeho vše stvoření

povstává a zas hyne,

stojí, padá v_okamžení,

tak, jak on jen pokyne.

Jeho vůle, skutek jeho

jsou jednostejné moci,

neb co chce, to se od něho

stane ve dne i_v_noci.

Nic se v_světě tak těžkého

nemůže objeviti,

co by jedno slovo jeho

nemohlo učiniti.

Ty, Tvůrce země nesmírný,

vynořiv půdu z_hlubiny

nad hladinu vod neklidnou,

dal jsi nám zemi nehybnou.

By plodíc dobré plodiny,

poseta květy pestrými,

zároveň nesla hojnou žeň

a pastvu milou tvorům všem.

Vyprahlou duši v_bolesti

ztiš balzámem své milosti,

ať smyje pláčem viny své

a krotí tužby vášnivé.

Ať vždycky příkazů tvých dbá

a všemu zlu se vyhýbá,

ať se jen dobrem naplní,

šíp smrti ať ji nezraní.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Hospodin dal vítězství svému Pomazanému.

V_době velikonoční:Od nynějška patří královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, aleluja.

Ant. 2Hospodine, tvou moc oslavíme zpěvem.

V_době velikonoční:Přijal jsi svrchovanou moc a ujal ses vlády, aleluja.

Ant. 3Pane, vytvořil jsi z_nás našemu Bohu království a kněze.

V_době velikonoční:Bože, ať ti slouží všechno tvorstvo, neboť všechno povstalo z_tvé vůle, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 3,1a.2

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se Syn Boží ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, {*} tvé slovo trvá navěky.

Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, {*} tvé slovo trvá navěky.

Tvá věrnost je od pokolení do pokolení, {*}

tvé slovo trvá navěky.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, {*} tvé slovo trvá navěky.

Ant. ke kant. P. M.Můj duch jásá v_Bohu, mém spasiteli.

PROSBY

Chvalme Krista Pána, on žije mezi námi. Jsme lid, který mu patří jako vlastnictví, prosme ho tedy:

Pane, vyslyš nás ke své chvále.

Pane, Králi a Vládce lidstva, přispěj národům a všem, kdo jim vládnou,

aby svorně usilovali o_společné dobro podle tvého zákona.

Pane, vyslyš nás ke své chvále.

Tys nás vysvobodil ze zajetí hříchu,

obnov ve svobodě synů Božích bratry a sestry, kteří trpí pod mocí zla.

Pane, vyslyš nás ke své chvále.

Ať naše mládež žije před tebou bez úhony

a velkodušně naslouchá tvému volání.

Pane, vyslyš nás ke své chvále.

Učiň, ať děti napodobují tvůj příklad

a vždy prospívají v_moudrosti a milosti.

Pane, vyslyš nás ke své chvále.

Přijmi zemřelé do království věčného,

kde, jak doufáme, budeme s_tebou kralovat.

Pane, vyslyš nás ke své chvále.

MODLITBA

Děkujeme ti, všemohoucí Bože, žes nás po celý den chránil, a pokorně tě prosíme: shlédni se zalíbením na naši modlitbu a přijmi ji jako večerní oběť chvály. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky