SOBOTA DRUHÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Uposlechněme, když nás Bůh volá, abychom dosáhli slíbeného spočinutí v_něm.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Díky vzdejme Bohu,

Králi nebeskému,

neb on nás dobrotivě dochoval

k_jitru dnešnímu.

Buď ti za to chvála,

čest, moc, síla, sláva,

všemohoucí Pane, Bože věčný,

od nás vzdávána.

Rač také v_tento den

nám býti přítomen,

ode všeho zlého nás chrániti,

tys toho mocen.

Dej, abychom byli

k_tvé cti, chvále živi,

k_prospěchu bližním a nám k_spasení,

až do skonání.

Po smrti pak časné

dej království věčné,

abychom tebe hodně chválili

navěky. Amen.

Ó_Pane můj, čekám tě, přijď,

temnotu proměň v_jas,

umírám touhou po tobě,

volám tě zas a zas.

Dnes nemůže se mi nic stát,

jen co ty dopustíš,

co beznadějným zdá se snad,

ty v_dobré obrátíš.

Ježíši, ty jsi mlčky stál

tváří v_tvář soudcům svým,

zdrž jazyk můj, ať dnešní den

zbytečně nemluvím.

Ukaž mi cestu a dej mi

ochotu po ní jít.

Lékaři choré duše mé,

dej mému srdci klid.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Zrána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost.

V_době velikonoční:Působíš mi radost, Hospodine, z_díla tvých rukou se veselím, aleluja.

Ant. 2 Vzdejte čest našemu Bohu!

V_době velikonoční:Já dávám život i_smrt, já zraňuji i_hojím, aleluja.

Ant. 3 Hospodine, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.

V_době velikonoční:Bože, tys dal svému Kristu všechnu čest a slávu, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 12,14-16a

Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte. Radujte se s_radujícími, plačte s_plačícími. Buďte mezi sebou stejného smýšlení. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se sklánějte k_věcem obyčejným.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Budu tě oslavovat, Bože, {*} budu ti zpívat.

Budu tě oslavovat, Bože, {*} budu ti zpívat.

Můj jazyk bude chválit tvou spravedlnost, {*}

budu ti zpívat.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Budu tě oslavovat, Bože, {*} budu ti zpívat.

Ant. k_Zach. kant.Hospodine, uveď naše kroky na cestu pokoje.

PROSBY

Oslavujme Kristovu dobrotu a moudrost, on chce být poznáván a milován ve všech našich bratřích, zvláště v_trpících. Naléhavě ho prosme:

Pane, zdokonaluj nás ve své lásce.

Hned ráno si připomínáme tvé zmrtvýchvstání

a všem vyprošujeme ovoce tvého vykoupení.

Pane, zdokonaluj nás ve své lásce.

Pane, pomoz nám, ať dnes o_tobě vydáváme svědectví

a skrze tebe ať se sami dáváme Otci v_oběť, která se mu zalíbí.

Pane, zdokonaluj nás ve své lásce.

Učiň, ať ve všech lidech poznáváme tvůj obraz

a sloužíme ti v_nich.

Pane, zdokonaluj nás ve své lásce.

Kriste, tys pravý vinný kmen, a my jsme tvé ratolesti,

dej, ať v_tobě zůstáváme, abychom přinášeli mnoho užitku a oslavovali Boha Otce.

Pane, zdokonaluj nás ve své lásce.

MODLITBA

Bože, tebe chválí naše ústa i_naše srdce, a protože všechno, co máme, máme od tebe, ať se celý náš život promění v_tvou chválu. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou, praví Pán.

Ant. 2 Bože, ty jsi mé útočiště, pevná věž proti nepříteli.

Ant. 3 Bože, chraň můj život před strachem z_nepřítele.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 8,5b-6

Jako vychovává otec svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej příkazy Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a boj se ho!

Bázeň před Hospodinem je upřímná a trvá navěky,

Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, shlédni na nás, své služebníky, a sešli nám svého Svatého Ducha, aby nás chránil v_každém nebezpečí a naučil nás radostně chválit tvou dobrotu.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Král 2,2b-3

Chovej se statečně a dokaž, že jsi muž! Dbej na povinnosti vůči Hospodinu, svému Bohu, choď po jeho cestách a zachovávej jeho nařízení, přikázání, ustanovení a výstrahy, abys měl zdar ve všem svém podnikání.

Voď mě po stezce svých předpisů, Hospodine,

neboť v_ní mám zalíbení.

MODLITBA

Bože, planoucí výhni lásky, dej, ať tvá láska přebývá i_v_nás, abychom tě milovali celým svým srdcem a z_lásky k_tobě sloužili svým bratřím. Prosíme o_to

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 6,16

Toto řekl Hospodin: Stoupněte si na začátky cest a dívejte se, ptejte se na staré stezky: Která cesta je dobrá? Po té choďte a najdete odpočinek pro své duše.

Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání,

jsou radostí mého srdce.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, splň naši touhu po opravdovém pokoji, abychom se po všechny dny svého života mohli s_radostí věnovat tvé službě a pod ochranou blahoslavené Panny Marie bezpečně došli k_tobě.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky