STŘEDA DRUHÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s_radostí!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Noc temnou přečkavše,

velicí i_malí,

jitra se dočkavše

zdraví jsme vstali;

vzdejme za to chválu

věčnému Králi.

Díky, Pane milý,

žes o_nás péči měl

a žes v_každé chvíli,

vždy nad námi bděl,

abychom ve zdraví

vstali, jak tys chtěl.

Teď se poroučíme

tvé svaté milosti,

s_vírou tě prosíme,

rač nás z_výsosti

spravovati, vésti

vždy svou moudrostí.

Dodávej nám síly

v_našem povolání,

Pane Bože milý,

dej požehnání

jednomu každému

v_jeho konání.

Neb bez tvé pomoci

naprosto marné je,

že ve dne i_v_noci

člověk pracuje;

jenom s_tvou pomocí

k_cíli směřuje.

Jdi, čekej na rozbřesk,

až jitro nastane,

pak vpravdě zjistíš,

co je krásné a co ne.

Slunce je pouhý blesk,

řád světel pouhý kmit,

jak oslňující

Bůh jasu musí být!

Kdo k_Bohu pohlíží,

má prosluněnou líci,

je k_ránu jitřenkou

a večer večernicí.

Zář perel vychází

z_bran tvého města měst;

což teprve z_ducha, jenž

tvým svatým chrámem jest!

Nebo:

Ó_Nejvyšší,

dej, aby mé kroky vzbudily z_umdlení

radostné čekání bratří

a na můj pozdrav aby vlídně

odpověděli pospíchající!

Dej, ať v_hněvivých pohledech nepřátel

dovedu uctíti záření tajemství tvého

a chvílím, které proti mně vyšlou,

ať řeknu s_úsměvem: Dělníci moji!

A nezasloužím-li, aby má křídla

se vznášela silou mého zraku,

ať lítost má vznáší se silou,

po níž teskní má slabost!

Dej mé duši odvahu mlčení,

když jsi promluvil znameními,

a zahradám mým dost růží,

když nastane doba navíti věnců.

Učiň, ať pravda má podobna jest

knize modlitební,

aby každý v_ní našel modlitbu svou,

i_zavržený a umírající!…

Dej, ať v_paprscích úsměvu mého

pel z_mých polí padá na sousední líchy

a dech bolesti mé ať sráží se v_krystaly léků

těm, kteří hledáním onemocněli!

Ticho mé samoty naplň šuměním křídel

sbratřených duší

a okamžiky radosti mé ať vonným deštěm

se na loži beze snů třesou

jako zpívání harfy k_útěše zarmouceného.

Dej, aby myšlenky mé byly jak větry jarní,

jež přinášejí rytmus budoucím písním,

a jako vichřice, které nutí k_návratu

chodce před cestami smrti…

ŽALTÁŘ

Ant. 1Bože, svaté je tvé chování: který bůh je tak veliký jako Bůh náš?

V_době velikonoční:Poslechly tě vody, Bože; převedl jsi svůj lid mořem, aleluja.

Ant. 2Mé srdce jásá v_Hospodinu: on ponižuje a povyšuje.

V_době velikonoční:Hospodin usmrcuje i_oživuje, aleluja.

Ant. 3Hospodin kraluje, zajásej, země.

V_době velikonoční:Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,35.37

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v_tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ustavičně chci velebit Hospodina, {*} vždy bude v_mých ústech jeho chvála.

Ustavičně chci velebit Hospodina, {*} vždy bude v_mých ústech jeho chvála.

Vysvobodil mě ze všech obav, {*}

vždy bude v_mých ústech jeho chvála.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Ustavičně chci velebit Hospodina, {*} vždy bude v_mých ústech jeho chvála.

Ant. k_Zach. kant.Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života!

PROSBY

Chvalme Krista, našeho Spasitele, neboť on slíbil, že zůstane se svou církví po všechny dny až do skonání světa. Děkujme mu a volejme:

Pane, zůstaň s_námi.

Pane, zůstaň s_námi po celý den,

ať nám slunce tvé milosti nikdy nepřestane svítit.

Pane, zůstaň s_námi.

Zasvěcujeme ti tento den

a slibujeme, že neučiníme ani neschválíme nic špatného.

Pane, zůstaň s_námi.

Pane, učiň, ať z_nás celý tento den vyzařuje tvé světlo,

abychom byli solí země a světlem světa.

Pane, zůstaň s_námi.

Ať láska tvého Svatého Ducha vede naše srdce i_ústa,

abychom vždy setrvali ve tvé spravedlnosti a chvále.

Pane, zůstaň s_námi.

MODLITBA

Bože, osvěcuj nás světlem své moudrosti, abychom nikdy nebloudili, ale vždycky šli po cestě tvých přikázání. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Uvažoval jsem o_svých cestách a obrátil jsem své nohy k_tvým přikázáním.

Ant. 2 Zmítám se v_neklidu, Bože, věnuj mi pozornost a vyslyš mě.

Ant. 3 Budu volat k_Bohu a on mě zachrání.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 1,16-17a

Přikázal jsem vašim soudcům toto: „Vyslýchejte své soukmenovce a spravedlivě suďte každého, soukmenovce i_přistěhovalce. Na soudu buďte nestranní! Vyslýchejte malého i_velkého, nikoho se nebojte, neboť soud je záležitostí Boží!“

Hospodin je spravedlivý, má rád spravedlivé skutky,

zbožní uzří jeho tvář.

MODLITBA

Bože, náš nebeský Otče, tys poslal slíbeného Ducha Svatého, aby sjednotil lidstvo, rozdělené hříchem; pomáhej nám, když chceme plnit tvou vůli a usilovat o_dosažení jednoty a pokoje.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 55,8-9

Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše, ani vaše chování není podobné mému – praví Hospodin. O_kolik totiž převyšují nebesa zemi, o_to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho.

Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty?

Jsi mocný a tvá věrnost tě obklopuje.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, provázej naši dnešní práci svým požehnáním: dej nám poznat, co jsme nedělali správně, a pomoz nám to napravit, abychom šťastně dokončili, co jsme s_tvou pomocí začali. Prosíme o_to

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sam 16,7b

Nedívám se jako člověk: člověk soudí podle zdání, Hospodin vidí do srdce.

Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce,

veď mě cestou odvěkou.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, tys rozepjal ruce a dal ses přibít na kříž, abys vykoupil celý svět; přijmi, co jsme dnes z_lásky k_tobě vykonali, a pomáhej nám žít tak, abychom lidem připravovali cestu k_víře ve vykoupení.

NEŠPORY

HYMNUS

Pán Bůh je síla má,

všecka ochrana má;

bezpečně má státi,

nic se nelekati

duše má.

Neboť při sobě mám,

v_něhož silně doufám,

bojovníka toho,

jenž je mocen všeho,

nezoufám.

Já budu zpívati,

čest, chválu vzdávati

Pánu Bohu svému,

v_něm mám svou obranu,

navěky.

Uslyš mě, ó_Pane,

ohlédni se na mne;

utíkám se k_tobě,

rád tě mám při sobě,

můj Pane.

Tváře své přede mnou

neskrývej, buď se mnou;

tys mé spomožení

i_vysvobození,

Bože můj.

Nejvyšší a mocný, dobrý Pane,

tobě ať zní chvála, čest a dík.

Přísluší jen tobě, jehož jméno

člověk není hoden vyslovit.

Ať tě, Pane, chválí všechna díla,

zvláště bratr slunce ve výši,

on je dárce života i_světla,

je tvůj obraz, Bože Nejvyšší.

Ať tě, Pane, chválí sestra luna,

všechny jasné hvězdy na nebi,

ať tě chválí svěží bratr vánek,

mraky, vzduch a každé podnebí.

Ať tě, Pane, chválí sestra voda,

čistá, sloužící a pokorná,

ať tě chválí jasný bratr oheň,

jehož moci obává se tma.

Ať tě chválí sestra matka země,

rodí pro nás trávu, plod i_květ,

ať tě chválí trpící a tiší,

kteří s_láskou umí odpouštět.

Ať tě chválí sestřička smrt těla,

které neunikne žádný tvor,

běda těm, kdo zemřou v_těžkém hříchu,

šťastní, kdo v_tvé vůli mají vzor.

Nejvyššímu, všemocnému Pánu

vzdejte čest a chválu veškerou,

dobrořečte s_díky jeho jménu,

služte jemu s_velkou pokorou.

Nebo:

Vyhasni oči mé: vidím tě zas,

vezmi mým uším sluch: slyším tvůj hlas,

i_bez nohou se mohu k_tobě brát

a bez úst ještě tobě přísahat.

Urvi mi paže, přec tě uchopím

svým srdcem tak, jako bych ruce měl,

zastav mé srdce, mozek bude tlouci,

a kdybys mi jej spálit chtěl,

pak ponesu tě na své krvi vroucí.

ŽALTÁŘ

Ant. 1V_blažené naději očekávejme slavný příchod našeho spasitele.

V_době velikonoční:Ať se vaše srdce nechvěje, jenom ve mne věřte, aleluja.

Ant. 2Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám.

V_době velikonoční:Ať tě, Bože, velebí národy a jásají, že jim posíláš spásu, aleluja.

Ant. 3V_něm bylo stvořeno všechno a všechno v_něm trvá.

V_době velikonoční:Bože, nebesa jsou plná tvé slávy a celá země tě chválí, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,5b-7

Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným. Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až k_tomu přijde čas. Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, {*} do stínu svých perutí mě ukryj.

Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, {*} do stínu svých perutí mě ukryj.

Popřej mi sluchu, slyš mé volání, {*}

do stínu svých perutí mě ukryj.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, {*} do stínu svých perutí mě ukryj.

Ant. ke kant. P. M.Hospodine, rozptyl ty, kdo v_srdci smýšlejí pyšně, a povyš ponížené!

PROSBY

Oslavujme Boha, neboť on s_radostí zahrnuje svůj lid dobrodiním, a prosme ho vroucně:

Bože, rozmnožuj v_nás milost a pokoj.

Věčný Bože, u_tebe je tisíc roků jako včerejší den, který minul,

nedej nám ulpět na tom, co pomíjí, neboť náš život je jako květ, který ráno vypučí a večer zvadne.

Bože, rozmnožuj v_nás milost a pokoj.

Dávej svému lidu manu, aby nehladověl,

a vodu života, aby nežíznil navěky.

Bože, rozmnožuj v_nás milost a pokoj.

Dej svým věřícím, ať milují to, co přichází od Ducha Svatého,

aby ti stále sloužili prací i_odpočinkem.

Bože, rozmnožuj v_nás milost a pokoj.

Popřej nám příznivé počasí,

abychom sklidili hojnou úrodu.

Bože, rozmnožuj v_nás milost a pokoj.

(Nebo:
Zbav nás všech pohrom

a vylej na naše domy hojné požehnání.)

Bože, rozmnožuj v_nás milost a pokoj.

Dej ať zemřelí patří na tvou tvář

a také my ať se jednou spolu s_nimi u_tebe radujeme.

Bože, rozmnožuj v_nás milost a pokoj.

MODLITBA

Bože, tvé jméno je svaté a tvé milosrdenství trvá od pokolení do pokolení; shlédni na prosby své církve a dej, ať nikdy nevymizí tvá chvála z_úst lidí. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky