ČTVRTEK DRUHÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Vstupte před Hospodina s_jásotem!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Hospodine, uslyš hlas můj,

milostivý obličej svůj

račiž ke mně nakloniti

a prosby mé vyslyšeti.

Vysílá je duch můj vroucí,

dříve nežli slunce skvoucí

nás v_příbytcích osvěcuje,

dobrým i_zlým posluhuje.

Naše kroky vždycky spravuj,

na všech cestách nás ochraňuj,

ať v_tebe pevně doufáme,

věrně v_dobrém pracujeme.

Dej to z_otcovské milosti,

z_plné zásluhy Kristovy,

štědrý dárce, Duchu Svatý,

Bože nedílné podstaty.

Kéž obraz Boží nesouce,

v_Krista vkořeněni jsouce,

po veškeré práci zdejší

máme v_nebi život věčný.

Dej mi, Pane, bdělé srdce,

ať se ti dnes nevzdálím

nerozvážným smýšlením.

Dej mi srdce ušlechtilé,

jež by žádný špatný cit

nedokázal ponížit.

Dej mi, Pane, pevné srdce,

které nikdy nezlomí

nesnáze či pohromy.

Dej mi srdce nezávislé,

svobodné a odvážné,

povznesené nad vášně.

Dej mi rozum, jenž tě hledá,

moudrost, která nalezne

život podle vůle tvé.

Dej mi pravou, pevnou víru,

lásku, v_níž se přetvořím

a stanu se zcela tvým.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Probuď svou sílu, Pane, a přijď nás zachránit.

V_době velikonoční:Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, aleluja.

Ant. 2Hospodin učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi.

V_době velikonoční:S_radostí budete vážit vodu z_pramenů spásy, aleluja.

Ant. 3Plesejte Bohu, on nám pomáhá.

není použit, jelikož začátek Ž 81 (80) je v českém překladu odlišný

V_době velikonoční:Bůh nás živí jadrnou pšenicí, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 14,17-19

Boží království nespočívá v_jídle a pití, ale ve spravedlnosti, pokoji a radosti, jaké dává Duch Svatý. Kdo s_těmito dary Ducha slouží Kristu, líbí se Bohu a váží si ho i_lidé. Usilujme tedy o_to, co slouží k_pokoji a k_vzájemnému duchovnímu prospěchu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Má duše po tobě žízní, Bože, {*} hledám tě od časného rána.

Má duše po tobě žízní, Bože, {*} hledám tě od časného rána.

Tvá pravice mě podpírá, {*}

hledám tě od časného rána.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Má duše po tobě žízní, Bože, {*} hledám tě od časného rána.

Ant. k_Zach. kant.Hospodine, dej svému lidu poznání spásy a odpusť nám naše hříchy!

PROSBY

Veleben buď Bůh, náš Otec, že ochraňuje své syny a nepohrdá jejich prosbami. Prosme ho všichni pokorně:

Bože, osvěcuj náš duchovní zrak.

Děkujeme ti, že jsi nás osvítil skrze svého Syna,

uděl nám, ať jsme po celý den naplněni jeho světlem.

Bože, osvěcuj náš duchovní zrak.

Veď nás dnes svou moudrostí,

abychom žili novým životem.

Bože, osvěcuj náš duchovní zrak.

Uděl nám, ať z_lásky k_tobě snášíme všechno nepříjemné,

abychom ti stále sloužili s_velkodušným srdcem.

Bože, osvěcuj náš duchovní zrak.

Řiď dnes naše myšlenky, city a skutky,

abychom se ochotně dali vést tvou prozřetelností.

Bože, osvěcuj náš duchovní zrak.

MODLITBA

Bože, ty jsi pravé světlo a původce všeho světla; osvěť naši mysl, ať přemýšlíme o_tobě a rozmlouváme s_tebou, abychom stále žili ve světle tvé pravdy. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Lepší je pro mě zákon tvých úst, Hospodine, než tisíce ve zlatě a stříbře.

Ant. 2 V_Boha důvěřuji a nebudu se bát, co mi může udělat člověk.

Ant. 3 Tvá milost, Bože, je veliká.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 5,13-14

Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k_prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v_jediné větě: „Miluj svého bližního jako sebe.“

Bože, pouč mě o_smyslu svých nařízení,

naplň mé srdce láskou.

MODLITBA

Bože, tys seslal na apoštoly, shromážděné k_modlitbě, svého Svatého Ducha; vyslyš naše pokorné prosby a učiň i_nás jeho trvalým příbytkem. Prosíme o_to

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 5,16-17

Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli.

Bože, ty jsi zdroj všeho dobra,

uč mě chtít, co chceš ty.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale s_velkodušnou věrností kráčeli po cestě tvých přikázání. Prosíme o_to

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 5,22-23a.25

Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!

Ukaž mi, Hospodine, cestu, po níž mám kráčet,

tvůj Duch ať mě vede a chrání.

MODLITBA

Bože, vyslyš naše modlitby a dej, ať nás příklad tvého trpícího Syna posiluje, abychom statečně snášeli všechna protivenství. Prosíme o_to

NEŠPORY

HYMNUS

Kristus je má síla i_spasení,

potěšení

ve všem mém zarmoucení,

já v_jeho moci

ve dne, také v_noci

žádám pomoci.

Neodloučí mě zde nic od něho,

doufám v_něho,

neb všechno mám od něho.

On mě spravuje,

řídí, opatruje

i_ochraňuje.

V_něm jsem živ, smrti se nic nebojím,

tím se kojím,

že vždy při něm obstojím,

neumřu věčně,

tak doufám bezpečně

a dostatečně.

Co budu živ, budu ho chváliti,

velebiti,

skutky jeho slaviti;

řeknu vesele:

Nuž, duše má, směle

chval Spasitele.

Ó_budiž tobě chvála Svatému,

Kristu, Pánu

našemu jedinému;

nebs toho hoden

vždycky a každý den,

navěky. Amen.

Chvalte Pána, chvalte Pána,

vždyť je dobrotivý,

tvůrčí mocí koná velké divy.

Jeho láska je věčná,

nikdy nepřestává.

Chvalte Pána, chvalte Pána,

stvořil zem i_nebe,

tichým hlasem volá mne i_tebe.

Jeho láska je věčná,

nikdy nepřestává.

On je tvůrce, on je tvůrce

velehor i_moří,

k_jeho slávě celý vesmír hoří.

Jeho láska je věčná,

nikdy nepřestává.

Zná své dítky, zná své dítky

v_každém pokolení,

vodí pouští k_zaslíbené zemi.

Jeho láska je věčná,

nikdy nepřestává.

V_jeho síle, v_jeho síle

nad zlem vítězíme,

u_něj štědré dědictví nám kyne.

Jeho láska je věčná,

nikdy nepřestává.

Dá nám jísti, dá nám píti,

všechny tvory živí,

chvalte Pána, vždyť je dobrotivý.

Jeho láska je věčná,

nikdy nepřestává.

Nebo:

Za dne jsi řečí, která plyne

šeptem kol nejednoho z_nás:

když odbíjení hodin mine,

jsi tichem, jež se zavře zas.

Čím více den se kloní k_noci

a mizí tvar, můj Bože, tím

jsi více Ty. A jako dým

ze všech míst stoupá svět tvé moci.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.

V_době velikonoční:Kristus je Bohem ustanovený soudce nad živými a mrtvými, aleluja.

Ant. 2 Pán pomůže chudákům, vymaní je z_křivdy a násilí.

V_době velikonoční:V_něm budou požehnány všechny národy, aleluja.

Ant 3Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu.

V_době velikonoční:Ježíš Kristus je stejný včera i_dnes i_navěky, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,22-23

Očistili jste se poslušností vůči pravdě, abyste byli schopni nestrojené bratrské lásky. Mějte se proto navzájem rádi upřímně a vroucně. Vždyť se vám dostalo nového života, a to ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející: živým a neproměnným Božím slovem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin je můj pastýř, {*} nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, {*} nic nepostrádám.

Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, {*}

nic nepostrádám.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin je můj pastýř, {*} nic nepostrádám.

Ant. ke kant. P. M.Ty, kteří lačnějí po spravedlnosti, Hospodin nasytil a naplnil dobrými věcmi.

PROSBY

S_velikou vděčností pozvedejme své duše k_našemu Pánu a Spasiteli, neboť on zahrnuje svůj lid veškerým duchovním požehnáním, a oddaně ho prosme:

Žehnej, Pane, svému lidu.

Chraň našeho papeže N a našeho biskupa N

a uchovej je bez úhony pro svou církev.

Žehnej, Pane, svému lidu.

Ochraňuj naši zem

a vysvoboď nás od každého neštěstí.

Žehnej, Pane, svému lidu.

Rozmnož počet svých učedníků,

kteří by tě horlivě následovali v_čistotě, chudobě a poslušnosti.

Žehnej, Pane, svému lidu.

Opatruj své služebnice, které se zavázaly slibem panenství,

aby tebe, Božího Beránka, následovaly, kamkoli jdeš.

Žehnej, Pane, svému lidu.

Ať zemřelí odpočinou v_tvém věčném míru

a jejich spojení s_námi ať se posiluje účastí na společných duchovních dobrech.

Žehnej, Pane, svému lidu.

MODLITBA

Přijmi, Bože, naši účast na večerní modlitbě své církve a dej, ať stále nacházíme zálibu v_rozjímání o_tvém zákoně, abychom se tak připravili na to, že tě jednou uvidíme tváří v_tvář. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky