PÁTEK TŘETÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Oslavujme Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Proti tobě jsem se prohřešil, Bože; smiluj se nade mnou.

V_době velikonoční:Bože, smyj ze mne úplně mou vinu, aleluja.

Ant. 2Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě, Hospodine.

V_době velikonoční:Kristus na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, aleluja.

Ant. 3Hospodin je Bůh; my jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

V_době velikonoční:Vstupte před Hospodina s_jásotem, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 12,9b-10

Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s_radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

PROSBY

Pohleďme na Krista: pro svůj lid se narodil, zemřel a vstal z_mrtvých. Prosme ho tedy s_důvěrou:

Pane, zachraň ty, které jsi vykoupil svou krví.

Veleben buď, Ježíši, náš Spasiteli, tys neváhal pro nás podstoupit utrpení a smrt na kříži

a vykoupil jsi nás svou drahocennou krví.

Pane, zachraň ty, které jsi vykoupil svou krví.

Tys slíbil dát vodu tryskající do života věčného,

vylij svého Ducha na všechny lidi.

Pane, zachraň ty, které jsi vykoupil svou krví.

Své učedníky jsi poslal zvěstovat evangelium všem národům,

pomáhej jim, aby hlásali, že v_tvém kříži je naše spása.

Pane, zachraň ty, které jsi vykoupil svou krví.

Nemocným a ubohým, kteří mají účast na tvém kříži,

uděl sílu a trpělivost.

Pane, zachraň ty, které jsi vykoupil svou krví.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, učiň si v_nás svůj příbytek a nauč nás žít podle tvé vůle, ať kráčíme ve světle tvých přikázání po cestě, kterou nás vedeš k_sobě. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Muž bolesti byl opovržený, opuštěný od lidí, znalý utrpení.

Ant. 2 Dělí se o_můj oděv, losují o_můj šat.

Ant. 3 Před Hospodinem se skloní všechna lidská pokolení.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 1,16b-17

Evangeliem se projevuje Boží moc a přináší záchranu každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak i_pohanům. Neboť v_něm se odhaluje Boží spravedlnost, která je z_víry a vede k_víře. Tak je psáno: „Spravedlivý bude žít z_víry.“

Naše srdce se raduje v_Hospodinu,

důvěřujeme v_jeho svaté jméno.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 3,21-22a

V_nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Svědčí o_tom už Zákon a Proroci. Je to ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v_Ježíše Krista, a to všem, kdo věří.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci,

Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,8-9

Milostí jste spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to Boží dar! Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit.

Kéž se pozná na zemi, Hospodine, jak jednáš,

kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.

V_době velikonoční:Já jsem Hospodin, tvůj spasitel a vykupitel, aleluja.

Ant. 2Dome Izraelův, velebte Hospodina; opěvujte jeho jméno.

V_době velikonoční:Požehnané království našeho otce Davida, které přichází, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 1,2-4

Velmi se z_toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k_vytrvalosti. S_vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v_ničem abyste nezůstávali pozadu.

PROSBY

Pán Ježíš, od Otce poslaný, se vydal na smrt za naše hříchy a svým zmrtvýchvstáním obnovil náš život. Proto ho prosme:

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Pane, vyslyš prosby pokorných a odpusť hříchy těm, kdo se z_nich vyznávají,

abychom dosáhli smíření a pokoje.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Ústy apoštola jsi řekl: „Kde se rozmnožil hřích, v_míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost“,

ve své štědrosti promiň naše mnohé viny.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Mnoho jsme, Pane, zhřešili, ale vzýváme tvé nekonečné milosrdenství,

přiveď nás k_polepšení života a dej, ať vytrváme.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Pane, osvoboď svůj lid od jeho hříchů,

abys v_něm mohl mít zalíbení.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Tys otevřel ráj i_kajícímu lotrovi, když vyznal, že jsi Spasitel,

nezavírej nebeskou bránu našim zemřelým.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

MODLITBA

Bože, svatý Otče, tys poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil; veď nás, ať žijeme tak, aby se na nás pro účast na jeho utrpení ukázala také moc jeho zmrtvýchvstání.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky