PONDĚLÍ TŘETÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Předstupme před Hospodina s_chvalozpěvy.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Blaze těm, kdo přebývají v_tvém domě, Hospodine.

V_době velikonoční:Mé srdce i_mé tělo s_jásotem tíhnou k_živému Bohu, aleluja.

Ant. 2 Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu.

V_době velikonoční:Do výše se zdvíhá Hospodinův dům, budou k_němu proudit všechny národy, aleluja.

Ant. 3 Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno.

V_době velikonoční:Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 2,12-13

Mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Neboť soud bez milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.

PROSBY

Bůh svěřil lidem zemi, aby svorně pracovali k_jeho oslavě. Pokorně ho prosme:

Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat.

Dobrořečíme ti, Bože, Stvořiteli všech věcí,

že nám dáváš pozemská dobra a zachováváš nás naživu.

Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat.

Pohlédni na nás, když začínáme dnešní práci,

a učiň, ať plníme tvou vůli a účastníme se na tvém díle.

Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat.

Dej, ať je naše dílo užitečné našim bratřím,

abychom s_nimi a pro ně budovali pozemskou vlast, odpovídající tvému přání.

Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat.

Buď s_námi a se všemi, s_nimiž se dnes setkáme,

a daruj nám radost a pokoj.

Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat.

MODLITBA

Bože, Králi nebe i_země, posvěcuj dnes naši duši i_tělo a veď naše myšlenky, slova i_skutky, abychom šli cestou tvých přikázání a dosáhli pravé svobody a věčné spásy.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Navěky nezapomenu na tvá nařízení, Hospodine, vždyť skrze ně jsi mi dal život.

Ant. 2 Tys má důvěra od mého mládí, Hospodine.

Ant. 3 Ani v_stáří mě, Bože, neopouštěj.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 13,11

Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v_pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje bude s_vámi.

Hospodinovy oči hledí na spravedlivé,

k_jejich volání se kloní jeho sluch.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 6,22

Nyní jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek z_toho je vaše posvěcení a nakonec věčný život.

Bože, daruj nám svůj život,

abychom se v_tobě radovali.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,21-22

I_vy jste byli kdysi odcizeni Bohu a s_ním pro svoje smýšlení a špatné skutky znepřáteleni. Ale teď on i_s_vámi obnovil dobrý poměr skrze Kristovo lidské tělo, vydané na smrt. To proto, abyste byli před ním svatí, neposkvrnění a bezúhonní.

Zpívejte Hospodinu, jeho věrní,

vzdávejte díky jeho svatému jménu!

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.

V_době velikonoční:Hospodin ti bude navěky světlem, tvůj Bůh bude tvou slávou, aleluja.

Ant. 2 Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.

V_době velikonoční:Léčka se přetrhla a my jsme volní, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 4,11-12

Bratři, nemluvte špatně jeden o_druhém. Kdo mluví proti bratrovi nebo bratra posuzuje, mluví proti zákonu a soudí zákon. Soudíš-li však zákon, neplníš zákon, ale děláš ze sebe jeho soudce. Jen jeden je zákonodárce a soudce: ten, který má moc spasit i_zahubit. Kdo však jsi ty, že soudíš bližního?

PROSBY

Kristus chce přivést všechny lidi ke spáse. Prosme ho tedy s_upřímným srdcem:

Pane, přitahuj všechno k_sobě.

Požehnaný jsi, Pane, svou předrahou krví jsi nás vykoupil z_otroctví hříchu,

dej, ať rosteme ve svobodě dětí Božích.

Pane, přitahuj všechno k_sobě.

Daruj svou milost našemu biskupu N a všem biskupům církve,

aby s_horlivostí slavili tvá tajemství.

Pane, přitahuj všechno k_sobě.

Dej všem, kdo toužebně hledají pravdu, aby ji našli,

a když ji najdou, aby ji ještě usilovněji hledali.

Pane, přitahuj všechno k_sobě.

Pane, ujmi se sirotků, vdov a všech opuštěných,

aby cítili, žes jim blízký, a tím více k_tobě lnuli.

Pane, přitahuj všechno k_sobě.

Přijmi naše zemřelé bratry a sestry do nebeské vlasti,

v_níž budeš s_Otcem a Svatým Duchem blažeností všech.

Pane, přitahuj všechno k_sobě.

MODLITBA

Bože, ty jsi světlo, které nikdy nehasne; děkujeme ti, žes nás po celý den vedl a chránil, a prosíme tě: odpusť nám, čím jsme se dnes provinili, a bdi nad námi i_v_noci. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky