ÚTERÝ TŘETÍHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu, on je veliký král.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Hospodine, byl jsi milostivý své zemi; odpustils vinu svého lidu.

V_době velikonoční:Bože, daruj nám svůj život, abychom se v_tobě radovali, aleluja.

Ant. 2Svou duší po tobě toužím v_noci a zrána tě hledám svým srdcem.

V_době velikonoční:Doufali jsme v_Hospodina; a on nám daroval pokoj, aleluja.

Ant. 3 Bože, ukaž nám svou jasnou tvář.

V_době velikonoční:Země vydala svou úrodu; nechť se lidé radují a jásají, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 4,14-15

My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v_tom zůstává Bůh a on v_Bohu.

PROSBY

Kristus nás všechny vykoupil svou krví. Klanějme se mu a pokorně ho prosme:

Pane, pamatuj na svůj lid.

Králi a Vykupiteli náš, vyslyš svou církev, která tě chválí na počátku tohoto dne,

a nauč nás, ať bez přestání oslavujeme tvou velebnost.

Pane, pamatuj na svůj lid.

Tys naše naděje a síla, v_tebe důvěřujeme,

ať nikdy nedoufáme nadarmo.

Pane, pamatuj na svůj lid.

Pohleď na naši slabost a pospěš nám na pomoc,

neboť nic nemůžeme dělat bez tebe.

Pane, pamatuj na svůj lid.

Pamatuj na chudé a opuštěné, aby jim nový den nebyl břemenem,

ale útěchou a radostí.

Pane, pamatuj na svůj lid.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, všechno, co jsi stvořil, je dobré a krásné; radostně tě za to chválíme a prosíme tě: pomáhej nám, abychom tento den naplnili účinnou láskou k_tobě i_k_našim bratřím. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Naplněním zákona je láska.

Ant. 2 Pamatuj, Bože, na svůj lid, který sis vyvolil.

Ant. 3 Bože, ujmi se své věci, nepřítel se ti rouhal.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 22,3

Dodržujte právo a spravedlnost, vysvobozujte utlačeného z_násilníkových rukou, nesužujte přistěhovalce, sirotka a vdovu, neutiskujte je a neprolévejte na tomto místě nevinnou krev.

Hospodin bude soudit svět podle práva,

vynese spravedlivý rozsudek nad národy.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 15,7-8

Bude-li mezi vámi chudák, někdo z_tvých bratrů v_některém městě v_tvé zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, nezatvrzuj své srdce a nezavírej svou ruku před svým chudým bratrem, ale ochotně mu otevři svou ruku a velkodušně mu půjč, jak vyžaduje jeho nedostatek, kterým trpí.

Hospodine, ty slyšíš toužebné volání ubohých,

vyslyš nás a posilni naše srdce.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Př 22,22-23

Neobírej ubožáka, protože je ubožák, a u_soudu neutlačuj chudáka, vždyť jeho pře se ujme Hospodin a těm, kdo jej olupují, uloupí život.

Hospodin vysvobozuje chudáka, jehož se nikdo neujímá,

zachraňuje ubožákům život.

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Hospodin je všude kolem svého lidu.

V_době velikonoční:Pokoj vám! Nebojte se, vždyť jsem to já, aleluja.

Ant. 2 Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.

V_době velikonoční:Doufej, Izraeli, v_Hospodina, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 12,9-12

Láska ať je bez přetvářky. Mějte v_ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. V_bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v_uctivosti předcházejte jeden druhého. V_horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v_naději se radujte, v_soužení buďte trpěliví, v_modlitbě vytrvalí.

PROSBY

Bůh je vždy a ve všem naší nadějí. Proto volejme s_radostí:

Bože, tys naděje svého lidu.

Děkujeme ti, že jsme skrze Krista získali všechno bohatství,

bohatství nauky i_poznání.

Bože, tys naděje svého lidu.

Dej svou moudrost těm, kdo rozhodují o_veřejných záležitostech,

ať u_tebe hledají radu, aby se ti líbily jejich myšlenky i_skutky.

Bože, tys naděje svého lidu.

Ty inspiruješ umělce, aby svým nadáním odhalovali tvou slávu,

dej, ať z_jejich díla čerpá svět naději a radost.

Bože, tys naděje svého lidu.

Ty nedopouštíš, abychom byli pokoušeni nad naše síly,

posiluj tedy slabé a pozvedej kleslé.

Bože, tys naděje svého lidu.

Tvůj Syn přislíbil, že vstaneme k_životu v_poslední den,

nezapomínej navěky na ty, kdo již zemřeli.

Bože, tys naděje svého lidu.

MODLITBA

Bože, nebeský Otče, vyslyš naši večerní modlitbu a sešli na svůj lid hojnost svého požehnání, abychom pod tvou ochranou bezpečně došli k_spáse.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky