PÁTEK ČTVRTÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Hospodin je dobrý, žehnejte jeho jménu.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

V_době velikonoční:Kristus vydal sám sebe za nás v_oběť, Bohu velmi příjemnou, aleluja.

Ant. 2 Raduj se, Jeruzaléme, všichni se shromáždí a budou velebit věčného Pána.

V_době velikonoční:Jeruzaléme, Boží město, budeš zářit velikým světlem, aleluja.

Ant. 3 Chval svého Boha, Sióne. On sesílá svůj rozkaz na zemi.

V_době velikonoční:Uviděl jsem nový Jeruzalém, jak sestupuje z_nebe, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 2,19b-20

Spolu s_Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v_těle žiji ve víře v_Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.

PROSBY

Mějme důvěru v_Boha, neboť on se stará o_všechny, které stvořil a vykoupil skrze svého Syna. Modleme se:

Upevni, Bože, co jsi v_nás vykonal.

Bože milosrdenství, veď naše kroky cestou svatosti,

abychom měli zájem o_to, co je správné, spravedlivé a láskyhodné.

Upevni, Bože, co jsi v_nás vykonal.

Pro svou věrnost nás nikdy neopouštěj,

neruš s_námi svou smlouvu.

Upevni, Bože, co jsi v_nás vykonal.

Přicházíme k_tobě se zkroušeným srdcem a pokorným duchem; ujmi se nás,

vždyť nemohou být zahanbeni ti, kdo v_tebe doufají.

Upevni, Bože, co jsi v_nás vykonal.

Křtem jsme byli přivtěleni ke Kristu a povoláni, abychom o_tobě vydávali svědectví,

stůj při nás, ať hlásáme tvé veliké skutky.

Upevni, Bože, co jsi v_nás vykonal.

MODLITBA

Bože, vyslyš naše prosby a veď nás svou milostí, abychom vždycky jednali podle tvé vůle: s_vděčností přijímali, co nám dáváš pro život zde na zemi, a s_nadějí očekávali, že nás přijmeš do radosti věčné. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, Hospodine.

Ant. 2 Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.

Ant. 3 Hospodine, má spáso, zachraň mě z_rukou nepřátel.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 12,17a.19b-20a.21

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Stojí totiž v_Písmu: Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale spíše naopak: Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst, když má žízeň, dej mu napít. Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, ale přemáhej zlo dobrem.

Hospodinova láska trvá od věků na věky

pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, připomínáme si den a hodinu, kdys byl za spásu světa veden na smrt kříže, a obracíme se k_tobě s_prosbou: dej, ať u_tebe vždycky nacházíme odpuštění toho, co nás tíží, a stále nás chraň, abychom se nepoddávali zlému.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 3,16

Z_toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,

jeho milosrdenství trvá navěky.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, když ses nechal přibít na kříž, abys nás vykoupil, nastala v_poledne tma po celém kraji; prosíme tě: buď ty sám naším světlem na cestě do věčného života.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 4,9-11

V_tom se ukázala Boží láska k_nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V_tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i_my navzájem milovat.

Bože, buď naším ochráncem,

smiluj se kvůli svému Pomazanému.

MODLITBA

Pane Ježíši Kriste, tys uvedl kajícího zločince z_potupného kříže do svého království; i_my přiznáváme, že jsme hříšníci, a s_důvěrou tě prosíme: otevři nám po smrti brány ráje, abychom byli navždycky s_tebou.

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o_tvých divech.

V_době velikonoční:Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aleluja.

Ant. 2 Oči všech doufají v_tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo tě vzývají.

V_době velikonoční:Králi věků, nesmrtelnému a neviditelnému, buď všechna čest a sláva, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,1-2

Pro ty, kdo jsou spojeni s_Kristem Ježíšem, není teď žádné odsouzení, vždyť zákon Ducha, který dává život v_Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

PROSBY

Všichni, kdo poznali Krista, doufají v_něho; i_my ho s_důvěrou prosme:

Pane, smiluj se.

Člověk je ve své křehkosti nakloněn k_pádu,

Kriste, posiluj ho.

Pane, smiluj se.

Sám ze sebe je náchylný jiným ubližovat,

napravuj ho, aby dovedl odpouštět.

Pane, smiluj se.

Vinou býváš urážen a pokáním usmiřován,

odvrať od nás svůj hněv, který si zasloužíme za své hříchy.

Pane, smiluj se.

Tys odpustil kající hříšnici a zbloudilé přivádíš na správnou cestu,

neodpírej ani nám své milosrdenství.

Pane, smiluj se.

Všechny, kteří v_tebe doufali za svého života na zemi,

uveď do nebeských bran, které jsi otevřel zásluhami svého kříže.

Pane, smiluj se.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, tys neušetřil vlastního Syna, ale vydals ho za nás za všechny; dávej nám sílu, ať se ve spojení s_ním také my stáváme dokonalou a živou obětí, aby v_nás mohla plně působit tvá láska.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky