PONDĚLÍ ČTVRTÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Oslavujme Hospodina a písněmi mu zajásejme.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Hned zrána nás, Bože, nasyť svou slitovností.

V_době velikonoční:Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, aleluja.

Ant. 2Oslavujte Hospodina po všech končinách země.

V_době velikonoční:Tmu před nimi změním ve světlo, aleluja.

Ant. 3Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v_Hospodinově domě.

V_době velikonoční:Hospodin uskuteční všechny své záměry, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Jdt 8,25-27

Děkujme Hospodinu, našemu Bohu, on nás zkouší, jako zkoušel naše otce. Myslete na to, jak jednal s_Abrahámem a Izákem a co všechno se stalo Jakubovi. Jako je nezničil, když zkoumal jejich srdce, tak ani nás. Hospodin švihá ty, kteří jsou mu blízko, aby jim dal výstrahu.

PROSBY

Kristus vyslyší a spasí ty, kdo v_něho doufají. Volejme k_němu:

Pane, chválíme tě a doufáme v_tebe.

Pane, ty jsi štědrý a milosrdný,

děkujeme ti za tvou nesmírnou lásku k_nám.

Pane, chválíme tě a doufáme v_tebe.

Ty s_Otcem neustále ve světě působíš,

obnovuj všechno silou Svatého Ducha.

Pane, chválíme tě a doufáme v_tebe.

Otevři oči nám i_našim bratřím,

abychom dnes viděli tvé podivuhodné skutky.

Pane, chválíme tě a doufáme v_tebe.

Ty nás dnes voláš ke své službě,

učiň, ať jsme našim bratřím služebníky tvé mnohotvárné milosti.

Pane, chválíme tě a doufáme v_tebe.

MODLITBA

Bože, tys svěřil lidem do rukou celý svět, aby ho dobře užívali a pečovali o_jeho rozvoj; provázej naši dnešní práci svým požehnáním, ať ji konáme ke tvé slávě a k_prospěchu našich bližních. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Veď mé kroky podle svého výroku, Hospodine.

Ant. 2 Jen jeden je zákonodárce a soudce; kdo však jsi ty, že soudíš bližního?

Ant. 3 K_Hospodinu jsem volal, a vyslyšel mě.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Lv 20,26

Buďte pro mě svatí, neboť já, Hospodin, jsem svatý. Proto jsem vás oddělil od všech národů, abyste byli moji.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,

blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

MODLITBA

Bože, ty chceš, aby lidé společnou prací rozvíjeli své schopnosti a vytvářeli lepší podmínky k_životu; dej, ať toto poslání plníme s_vědomím, že ty jsi náš Otec a my všichni jsme bratři.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 15,1.3

Ty, náš Bože, jsi dobrotivý a věrný, shovívavý a všechno spravuješ s_mírností. Vždyť z_poznání tebe plyne svrchovaná spravedlnost, poznávat tvou moc je kořen nesmrtelnosti.

Pane, ty jsi Bůh milosrdný a milostivý,

váhavý k_hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.

MODLITBA

Bože, ty posíláš dělníky na svou žeň, rozděluješ práci a dáváš spravedlivou mzdu; nauč nás nést břímě dne ochotně a bez reptání. Prosíme o_to

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Bar 4,21b-22

Děti, volejte k_Bohu! Vytrhne vás z_násilí, z_ruky nepřátel. Neboť já doufám ve Věčného, že budete vysvobozeni, Svatý mi dává radost z_milosrdenství, které k_vám brzo přijde od věčného, vašeho spasitele.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,

na milosrdenství, které trvá věčně.

MODLITBA

Bože, tys uzdravil chromého, když nad ním Petr a Jan, cestou do chrámu k_odpolední modlitbě, vzývali jméno tvého Syna; přijmi i_naši upřímnou modlitbu ve jménu Ježíšově a dej spásu všem, kdo ho vzývají.

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.

V_době velikonoční:Kdo se stal křesťanem, patří Kristu navěky, aleluja.

Ant. 2Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože.

V_době velikonoční:Milujme Boha, protože on napřed miloval nás, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 3,12-13

Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k_druhému i_ke všem (lidem), jako ji i_my (máme) k_vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

PROSBY

Ježíš neopouští ty, kdo v_něho doufají; proto ho pokorně prosme:

Synu Boží, vyslyš nás.

Kriste, náš Pane, tys naše světlo, osvěť svou církev,

aby hlásala národům veliké tajemství lásky, která se nám v_tobě zjevila.

Synu Boží, vyslyš nás.

Ochraňuj kněze i_ostatní služebníky své církve,

když káží jiným, ať sami věrně konají tvou službu.

Synu Boží, vyslyš nás.

Tys zjednal svou krví světu mír,

odvrať hřích nesvornosti a metlu války.

Synu Boží, vyslyš nás.

Bohatstvím své milosti pomáhej manželům,

aby dokonaleji zobrazovali tajemství tvé církve.

Synu Boží, vyslyš nás.

Prokaž všem zemřelým milosrdenství a odpusť jim hříchy,

aby se radovali mezi tvými svatými.

Synu Boží, vyslyš nás.

MODLITBA

Zůstaň s_námi, Pane Ježíši, když se schyluje k_večeru, a oživ naši víru, abychom tě spolu se svými bratřími poznávali ve slovech Písma a při lámání chleba.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky