ČTVRTEK ČTVRTÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Vstupte před Hospodina s_jásotem!

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, Hospodine.

V_době velikonoční:Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, aleluja.

Ant. 2 Hospodin zaplavil Jeruzalém blahem jako řekou.

V_době velikonoční:Uvidím vás opět a vaše srdce se zaraduje, aleluja.

Ant. 3 Náš Bůh si zaslouží chvály.

V_době velikonoční:Hospodin buduje Jeruzalém a uzdravuje ty, jimž puká srdce, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,18-21

Utrpení tohoto času se nedají srovnat s_budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z_vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i_ono bude vysvobozeno z_poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí.

PROSBY

Bůh je spása svého lidu, proto ho oslavujme a volejme:

Bože, ty jsi náš život.

Požehnaný jsi, Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty jsi tak nesmírně milosrdný, žes nám daroval nový život,

abychom měli živou naději skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Bože, ty jsi náš život.

Tys stvořil člověka k_svému obrazu a v_Kristu jsi ho obnovil,

učiň, ať jsme Kristu podobni.

Bože, ty jsi náš život.

Do našich srdcí zraněných závistí a nenávistí

vlej lásku Svatého Ducha.

Bože, ty jsi náš život.

Dej dělníkům práci, hladovým chléb a zarmouceným radost,

všem lidem svou milost a spásu.

Bože, ty jsi náš život.

MODLITBA

Bože, dej, ať správně poznáváme cestu ke spáse, abychom byli vysvobozeni z_rukou nepřátel a mohli ti beze strachu po celý svůj život věrně sloužit. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Jestliže mne milujete, budete zachovávat má přikázání, praví Pán.

Ant. 2 Požehnej tě Hospodin, abys viděl pokoj po všechny dny svého života.

Ant. 3 Kvůli tobě přemohl Bůh tvé nepřátele.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 3,23-24

To je Boží přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v_Bohu a Bůh v_něm. A že v_nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

Hospodine, zastaň se spravedlivého,

ty zkoumáš srdce i_ledví.

MODLITBA

Bože, tys seslal na apoštoly, shromážděné k_modlitbě, svého Svatého Ducha; vyslyš naše pokorné prosby a učiň i_nás jeho trvalým příbytkem. Prosíme o_to

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 1,1-2

Milujte spravedlnost, vládcové země, smýšlejte správně o_Pánu a hledejte ho s_upřímným srdcem. Těm, kdo ho nepokoušejí, dává se nalézt, zjevuje se těm, kdo v_něho věří.

Doufej v_Hospodina a čiň dobro,

pak budeš přebývat v_bezpečí a těšit se klidu.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale s_velkodušnou věrností kráčeli po cestě tvých přikázání. Prosíme o_to

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 12,1b-2

Odhoďme všecko, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o_závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k_dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu.

Doufám v_Hospodina,

má duše doufá v_jeho slovo.

MODLITBA

Bože, vyslyš naše modlitby a dej, ať nás příklad tvého trpícího Syna posiluje, abychom statečně snášeli všechna protivenství. Prosíme o_to

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Hospodin je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek.

V_době velikonoční:Hospodin je mé útočiště a můj zachránce, aleluja.

Ant. 2 Šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.

V_době velikonoční:Vzdávejme díky Bohu, on nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Kol 1,23

Vytrvejte ve víře, opřeni o_pevné základy, a nenechte se odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evangelium, jak jste ho slyšeli a jak bylo kázáno všemu tvorstvu pod nebem.

PROSBY

Přimkněme se ke Kristu, neboť on je světlo národů a radost všeho, co žije, a prosme ho:

Pane, dej nám světlo a spásu.

Kriste, Světlo nehasnoucí a Slovo Otcovo, tys přišel spasit všechny lidi,

veď a osvěcuj katechumeny své církve.

Pane, dej nám světlo a spásu.

Pane, ty jsi tak dobrý a milosrdný,

nevzpomínej na naše hříchy.

Pane, dej nám světlo a spásu.

Tys dal lidem schopnost poznávat zákonitosti přírody, aby podle tvé vůle ovládali svět,

dej, ať věda i_umění slouží k_tvé oslavě a ke štěstí všech.

Pane, dej nám světlo a spásu.

Ochraňuj ty, kdo se dali do služeb svým bratřím uprostřed světa,

ať mohou ochotně a bez překážek vykonávat své dílo.

Pane, dej nám světlo a spásu.

Pane, komu ty otevřeš bránu nebeského domova, tomu ji nikdo nezavře,

uveď do svého světla zemřelé, kteří zesnuli v_naději na vzkříšení.

Pane, dej nám světlo a spásu.

MODLITBA

Bože, přijmi naši večerní modlitbu a dej, ať příklad lásky, který nám zanechal tvůj Syn, nás vede k_tomu, abychom v_trpělivosti sloužili svým bratřím. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky