ÚTERÝ ČTVRTÉHO TÝDNE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant. Pojďme, klaňme se Hospodinu, on je veliký Bůh.

RANNÍ CHVÁLY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Chci tě, Hospodine, chválit celým svým životem, chci se ubírat cestou bezúhonnou.

V_době velikonoční:Ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce, vejde do nebeského království, aleluja.

Ant. 2 Nevzdaluj od nás, Pane, své milosrdenství.

V_době velikonoční:Bože, ať poznají všechny národy, že jsi milosrdný, aleluja.

Ant. 3 Bože, zazpívám ti novou píseň.

V_době velikonoční:Hospodin je mé útočistě a můj zachránce, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 55,1

Vy všichni, kteří žízníte, pojďte k_vodě; i_když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zadarmo víno a mléko!

PROSBY

Bůh nám dává tento nový den, abychom ho radostně chválili a posiluje naši naději. Proto ho s_důvěrou prosme:

Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.

Bože, Otče našeho Spasitele Ježíše Krista,

vzdáváme ti díky, žes nám skrze něho dal poznání a nesmrtelnost.

Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.

Dej našim srdcím pravou pokoru,

abychom se podřizovali jeden druhému z_úcty ke Kristu.

Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.

Vlej nám, svým služebníkům, svého Ducha,

abychom se měli navzájem upřímně rádi jako bratři.

Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.

Tys přikázal člověku, aby svou prací ovládal svět,

pomáhej nám, aby tě naše práce oslavovala a posvěcovala naše bratry.

Oslav své jméno, Bože, a vyslyš nás.

MODLITBA

Bože, dej nám více víry, abychom tě chválili s_vnitřní opravdovostí a podle tvé vůle přinášeli trvalý užitek. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Blaze tomu, kdo zná Boží vůli a žije podle ní.

Ant. 2 Kéž pronikne k_tobě má modlitba, Hospodine.

Ant. 3 Volám k_tobě, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 3,17-18

Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v_nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak v_něm může zůstávat Boží láska? Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy!

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,

bude ve věčné paměti.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys poslal o_deváté hodině svým apoštolům Utěšitele Ducha Svatého; sešli také nám svého Ducha lásky, abychom ti před lidmi věrně vydávali svědectví. Prosíme o_to

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 30,11.14

Tento příkaz, který ti dnes ukládám, není pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od tebe. Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v_tvých ústech a v_tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat.

Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine,

je světlem na mé stezce.

MODLITBA

Bože, tys promluvil k_Petrovi, když se v_poledne modlil, a dals mu poznat, že chceš, aby všichni lidé dosáhli spásy; žehnej naší každodenní práci, ať pomáhá uskutečňovat toto tvé láskyplné rozhodnutí. Prosíme o_to

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 55,10-11

Jako déšť a sníh padá z_nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s_mým slovem, které vyjde z_mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k_čemu jsem ho poslal.

Hospodin sesílá svůj rozkaz na zemi,

rychle běží jeho slovo.

MODLITBA

Bože, tys poslal svého anděla k_setníku Kornéliovi, aby mu ukázal cestu ke spáse; prosíme tě, učiň i_nás svými spolupracovníky na spáse světa, abychom všichni mohli ve společenství tvé církve dojít k_tobě.

NEŠPORY

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Kdo nás sužovali, žádali od nás radost.

V_době velikonoční:Zpívejte nám ze siónských písní, aleluja.

Ant. 2 Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

V_době velikonoční:Když procházím soužením, zachováváš mi život, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,16

Kristova nauka ať je u_vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S_vděčností zpívejte Bohu z_celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.

PROSBY

Oslavujme Krista, neboť on dává svému lidu moc a sílu, a upřímně ho prosme:

Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.

Kriste, naše sílo, smiluj se nad svými věrnými,

uděl víru a vytrvalost těm, které jsi povolal k_pravdě.

Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.

Pane, podle své vůle ukazuj cestu těm, kdo nám vládnou,

dej jim správná vnuknutí, aby nás vedli k_pravému pokoji.

Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.

Tys nasytil chlebem zástupy,

uč nás, abychom z_toho, co máme, pomáhali hladovým.

Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.

Učiň, ať se vlády států nestarají jen o_své národy,

ale ať mají úctu ke všem a starost o_všechny.

Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.

Až přijdeš, abys byl oslaven ve všech, kdo uvěřili,

uděl zemřelým bratřím a sestrám vzkříšení a život.

Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.

MODLITBA

Bože, posilni v_nás vědomí, že jsi stále s_námi a nauč nás modlit se tak, abychom o_tom, co pronášíme ústy, rozvažovali ve svém srdci. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky