DOBA ADVENTNÍ

I. DO 16. PROSINCE

O_nedělích a všedních dnech od prvních nešpor 1. neděle adventní do 16. prosince.

Nešpory

HYMNUS

Vítej, milý Jezu Kriste,

jenž ses počal v_Panně čisté,

abys naše viny,

sám jsa bez poskvrny,

obmyl a shladil.

V_tom ukázal Bůh lásku k_nám,

že Syna svého poslal k_nám,

kdo by v_něj věřili,

aby živi byli

skrz něj samého.

Odřekněm se nestřídmosti,

hněvu a světských žádostí,

žijme spravedlivě,

šlechetně, střízlivě,

v_naději božské.

V_naději blahoslavené

čekejme příchod toho dne

Boha velikého,

Spasitele svého,

Ježíše Krista.

Neb skrz Krista máme všichni

v_jednom Duchu přístup k_Otci,

nemáme jiného,

jenom s_vírou v_něho

můžem k_Bohu jít.

Kdo skrze Krista nepůjde,

cestu do nebe nenajde,

neboť cesty není

nižádné k_spasení,

nežli Kristus sám.

Den krátký je, noc dlouhá,

tmou hvězdy třpytí se

a v_lidech hlad a touha

má podob tisíce.

Vše choré je a sténá

v_adventním čekání

a v_žízni beze jména

svět všemi hlasy zní.

Přijď, Pane, změň náš osud,

přijď, maran atha, přijď,

náš úděl tvrdý dosud

změň k_spáse pro svůj lid.

Nauč nás žít a vnímat

hlas tvého volání,

s_Marií odpovídat

své ANO, staň se mi!

Vždyť kdo tvé slovo slyší

a žije Duchem tvým,

tvůj příchod činí bližším.

Přijď se svým královstvím!

Nebo (Kancionál č. 128):

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Odlož hněv svůj, ó_Pane náš,

a zapomeň už na naše nepravosti.

Hle, tvé svaté město je pouští,

opuštěný je Sión,

Jeruzalém je liduprázdný,

to místo tobě zasvěcené,

dům tvé slávy,

kde k_chvále tvé zpívali otcové naši.

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Pro hříchy své stali jsme se lidem nečistým

a odpadli jsme jako zvadlé listí.

Jako vichr nás uchvátily naše viny,

když jsi před námi ukryl svou tvář

a vydal nás napospas nepravosti naší.

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Pohlédni, Pane, na ponížení lidu svého,

ať přijde ten, jenž přijít má.

Pošli Beránka, ať vládne zemi,

od Skály na poušti až k_hoře siónské dcery.

Ať on sám sejme jho poroby naší.

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Přijmi útěchu, přijmi útěchu, můj lide drahý,

neboť blízko je tvoje spása.

Proč se stále trápíš v_úzkostech,

proč tě bolest svírá?

Zachráním tě, neboj se, doufej!

Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pán a Bůh tvůj,

Izraelův Svatý a Spása tvoje.

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Modlitba před spaním

HYMNUS

Již se přiblížil čas noční.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Králi, na kterého čekáme.

Nebo: Klaňme se Kristu, našemu Pánu; on přijde a spasí nás.

Ranní chvály

HYMNUS

Blíží se k_nám doba smilování,

od jordánských břehů zní volání:

„Čiňte, lidé, z_hříchů svých pokání.“

Je to mocný hlas Křtitele Jana,

jemuž Bohem ta úloha dána,

aby předchůdcem byl Krista Pána.

Volá: „Cesty křivé urovnejte,

údolí vyplňte, hory snižte,

obraťte se, mějte srdce čisté.

Neboť za mnou Kristus má přijíti,

jemuž nemohu já roven býti,

ten vás bude Duchem Svatým křtíti.“

Přijď již, milý Kriste, a buď s_námi,

proměň srdce naše ve své chrámy,

přijď, Pane náš, smiluj se nad námi.

Hle, z_pouště zní hlas jasný dost,

jenž deptá každou nepravost:

Vyhosťte z_nitra plané sny,

už svítá Ježíš z_výšiny.

Prober se, duše, z_mrákoty,

než tě kal hříchu zatopí.

Už nová hvězda vysvitla,

jež vyvede svět z_moci zla.

Beránek je nám Bohem dán,

za naše hříchy splatí daň.

Naléhavými prosbami

jej prosme o_slitování.

Až jako blesk se vrátí zpět

a v_pouta hrůzy sevře svět,

ať netrestá nás podle vin,

je však nám Otcem laskavým.

Ať slávou se Bůh Otec skví,

buď jeho Synu vítězství,

nechť chvála Duchu, Plameni,

po všechny věky všude zní. Amen.

Nebo:

Tvůj hlas mluví:

Zpívejte to při očekávání rána,

zpívejte to tiše,

tiše do tmavého ucha světa!

Zpívejte to na kolenou,

zpívejte to jako pod závojem,

zpívejte to jako zpívají

ženy v_požehnaném stavu:

Stal se slabým, kdo je Silný,

Nekonečný stal se malým,

spanilým stal se Mocný,

pokorným stal se Vznešený,

má dost místa v_komůrce Panny:

na jejím klíně bude jeho trůn_–

ukolébavka mu postačí k_chvále!

Hle, dny nechtějí vstávat ze zbožnosti

a noci země ztemněly hlubokou úctou:

Chci rozžehnout světla duše,

chci rozžehnout radost

ve všech končinách tvého lidstva:

Buď požehnaná, která neseš Pána!

Modlitba uprostřed dne

Hle, přijde Pán, Spasitel náš,

cestu jemu spravte,

přijde žádaný Mesiáš,

příbytek připravte.

Přijde, přijde náš Spasitel,

všichni zaplesejte,

přijde, přijde Vykupitel,

chválu Bohu vzdejte.

Ten, o_němž prorokovali

svatí prorokové,

kterého zdávna žádali

všichni národové.

(Přijde, přijde náš Spasitel,

všichni zaplesejte,

přijde, přijde Vykupitel,

chválu Bohu vzdejte.)

Již přijala Panna čistá

nebeské poselství,

že má poroditi Krista,

nezrušíc panenství.

(Přijde, přijde náš Spasitel,

všichni zaplesejte,

přijde, přijde Vykupitel,

chválu Bohu vzdejte.)

Obraťte se, ó_hříšníci,

a čiňte pokání,

pro všechny, kdo jsou kající,

je čas smilování.

(Přijde, přijde náš Spasitel,

všichni zaplesejte,

přijde, přijde Vykupitel,

chválu Bohu vzdejte.)

Dopoledne

Ant.Proroci předpovídali, že se Spasitel narodí z_Panny Marie. V poledne

Ant. Buď zdráva, milostiplná! Pán s_tebou! Požehnaná jsi mezi ženami. Odpoledne

Ant. Anděl Gabriel oznámil Panně Marii, že se má stát matkou Božího Syna, a nepřestane být pannou. Hymny k volnému výběru pro modlitbu uprostřed dne Dopoledne

K_nám, Duchu Svatý, nyní spěj

a znovu naplň naši hruď:

Ty pojíš Otce se Synem_–

i_s_námi stále spojen buď!

A srdce, ústa, mysl, cit

rač k_Božím chválám roznítit

a rozdmýchej v_nás lásky žár,

by oheň náš i_bližní hřál.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

V_čas, kdy jen strasti k_srdci lnou

a vzrůstá smutku změť,

modlitbu jednu kouzelnou

čtu v_hloubi nazpaměť.

Já cítím blaho, sílu, jas

slov živých, souzvučných,

ta nesrozumitelná z_krás

mi svatě dýchá v_nich.

Je balvan z_duše svržený,

pochyby prchly z_cest,

já věřím, pláču v_ony dny,

mně lehko, lehko jest.

V poledne

Jsi mocný Vládce, věrný Bůh,

sám stanovíš všech věcí řád:

smí slunce vzejít z_ranních mlh

a za poledne žhavě hřát.

Ztlum nebratrských různic žár,

zchlaď žhoucí krve temný vír,

ztiš stálý hmoty s_duchem svár,

dej zdraví tělu, srdci mír.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tichosti vánku poledního

je u_nás, abychom také ztichli

před tváří Ženicha, který přichází

a jestliže k_národům a k_světu

hovoří jako oheň a jako kladivo

rozrážející skálu

u_tebe jen klepe s_prosbou za

prominutí, že vyrušuje

stojí za dveřmi a klepe neodbytně

a hned se omlouvá …

Z_jeho kostelů rostou domy

Z_jeho tajemství roste věda

Z_jeho poslušnosti svoboda

Z_jeho jediných rukou zadarmo dávajících

z_jeho žehnajících rukou probodených

jediná opravdová,

jediná skutečná vláda nad světem.

Odpoledne

Svět celý v_pohyb uvádíš,

ač v_sobě trváš beze změn,

sám vodíš slunce oblohou

a v_různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,

až nakloní se žití běh,

a svatou smrtí ke slávě

nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tmách hodiny třetí

který byl vyzdvižen,

táhne všechno k_sobě.

Málem ho přehlédli jako ty

jej přehlížíš v_bližním svém

ale dějiny se otřásají

Jeho hučící přítomností

a všechen útěk je útěk před Ním,

všechna vzpoura je proti kříži

tomu trůnu jediné

opravdové moci nad světem.

Dopoledne

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

V poledne

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Odpoledne

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

První neděle adventní

Žaltář 1. týdne

První nešpory

Ant. 1Hlásejte všem národům: Hle, přijde Bůh, náš Spasitel.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Ant. 2 Hle, přijde Pán, a s_ním všichni jeho svatí; v_ten den zazáří velké světlo, aleluja.

Ant. 3 Pán přijde s_velkou mocí a každý člověk ho uvidí.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 5,23-24

Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i_tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství {*} a dej nám svou spásu.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství {*} a dej nám svou spásu.

Obnov nás, Bože, náš spasiteli, {*}

a dej nám svou spásu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství {*} a dej nám svou spásu.

Ant. ke kant. P. M.

V_roku A Bděte, protože nevíte, který den váš Pán přijde.

V_roku B Hle, Pán přichází zdaleka, jeho sláva naplňuje celý svět.

V_roku C Budou znamení na slunci, na měsíci i_na hvězdách, na zemi úzkost národů, a tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v_oblaku s_velikou mocí a slávou.

PROSBY

Vzývejme Krista, neboť on dává radost všem, kdo čekají na jeho příchod:

Přijď, Pane, a neprodlévej!

S_radostí očekáváme tvůj příchod,

přijď, Pane Ježíši.

Přijď, Pane, a neprodlévej!

Ty jsi dřív, než začal svět,

přijď a zachraň nás, kteří žijeme v_tomto světě.

Přijď, Pane, a neprodlévej!

Tys stvořil svět a všechny, kdo v_něm žijí,

přijď, abys vykoupil dílo svých rukou.

Přijď, Pane, a neprodlévej!

Ty ses nezdráhal stát se smrtelným člověkem,

přijď nás vysvobodit z_nadvlády smrti.

Přijď, Pane, a neprodlévej!

Tys přišel na svět, abychom měli plnost života,

přijď a daruj nám svůj život věčný.

Přijď, Pane, a neprodlévej!

Ty chceš přivést všechny do svého království,

přijď a shromáždi ty, kdo si přejí uvidět tvou tvář.

Přijď, Pane, a neprodlévej!

MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s_ním, abychom v_den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Králi, na kterého čekáme

Nebo:

Ant. Klaňme se Kristu, našemu Pánu; on přijde a spasí nás.

Ranní chvály

Ant. 1 V_ten den budou pahorky oplývat mladým vínem a hory budou přetékat mlékem a medem, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Ant. 2 Hory a pahorky budou před Bohem zpívat píseň chvály a všechny lesní stromy budou tleskat rukama, neboť přijde Vládce a Pán a bude kralovat navěky, aleluja.

Ant. 3 Hle, přijde veliký Prorok a obnoví Jeruzalém, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 13,11-12

Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Ty, na kterého čekáme, {*}

smiluj se nad námi.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Ant. k_Zachariášovu kantiku

V_roku A Kdyby hospodář věděl, v_kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu.

V_roku B Bděte, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o_půlnoci nebo za kuropění nebo ráno.

V_roku C Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.

PROSBY

Bůh Otec nám ve své dobrotě dává milost připravit se na příchod našeho Pána Ježíše Krista. Modleme se:

Ukaž nám, Bože, své milosrdenství.

Bože, posvěcuj našeho ducha, duši i_tělo,

a zachovej nás bez úhony pro příchod svého Syna.

Ukaž nám, Bože, své milosrdenství.

Dej nám svatě prožít celý den

a žít v_tomto světě spravedlivě a zbožně.

Ukaž nám, Bože, své milosrdenství.

Dej, ať se oblékneme v_našeho Pána Ježíše Krista

a ať jsme naplněni Duchem Svatým.

Ukaž nám, Bože, své milosrdenství.

Dopřej nám, ať zůstaneme bdělí

až do dne, kdy se zjeví sláva tvého Syna.

Ukaž nám, Bože, své milosrdenství.

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 13,13-14a

Veďme počestný život, jako ve dne; ne v_hodováních a pitkách, ne v_necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v_Pána Ježíše Krista.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

v_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 3,12-13

Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k_druhému i_ke všem (lidem), jako ji i_my (máme) k_vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 2 Sol 1,6.7.10

Bude to projev Boží spravedlnosti, když vám, kteří jste souženi, odplatí spolu s_námi ulehčením, až se Pán Ježíš ukáže z_nebe se svými mocnými anděly, až přijde, aby došel slávy ve svých věřících a aby na sebe soustředil obdiv u_všech, kdo přijali víru.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

Druhé nešpory

Ant. 1 Raduj se a jásej, siónská dcero, dcero jeruzalémská, zaplesej, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Ant. 2 Přijde Kristus, náš Král, Beránek, jehož příchod ohlašoval Jan.

Ant. 3 Hle, přijdu brzy a budu vaší odměnou, praví Pán; odplatím každému podle jeho skutků.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 4,4-5

Radujte se stále v_Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko.

Ant. ke kant. P. M.

V_roku A Duch Svatý na tebe sestoupí, Maria: Neboj se, počneš Božího Syna, aleluja.

V_roku B Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u_Boha: Počneš a porodíš syna, aleluja.

V_roku C Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána, aleluja.

PROSBY

Náš Vykupitel, Ježíš Kristus, je cesta, pravda a život. Prosme ho pokorně:

Pane, přijď a zůstaň s_námi.

Ježíši, Synu Nejvyššího, tys byl Gabrielem zvěstován Panně Marii,

přijď a vládni svému lidu navěky.

Pane, přijď a zůstaň s_námi.

Ježíši, Synu Boží, tvůj předchůdce se v_Alžbětině lůně zaradoval nad tebou,

přijď a přines celému světu radost ze spásy.

Pane, přijď a zůstaň s_námi.

Ježíši, Spasiteli, tvé jméno zjevil anděl Josefovi, muži spravedlivému,

přijď a osvoboď svůj lid od jeho hříchů.

Pane, přijď a zůstaň s_námi.

Ježíši, světlo světa, tebe očekával Simeon a všichni spravedliví,

přijď nás potěšit.

Pane, přijď a zůstaň s_námi.

Ježíši, vycházející slunce, které nikdy nezapadne, Zachariáš o_tobě předpověděl, že nás navštívíš z_výsosti,

přijď a zasvitni zemřelým a vyveď je ze stínu smrti.

Pane, přijď a zůstaň s_námi.

PONDĚLÍ

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 2,3

Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách! Ze Siónu vyjde nauka, z_Jeruzaléma Hospodinovo slovo.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Jeruzaléme, vzešlo tvé světlo; {*} Hospodinova velebnost zazáří nad tebou.

Jeruzaléme, vzešlo tvé světlo; {*} Hospodinova velebnost zazáří nad tebou.

Uvidíš radost, která k_tobě přichází od tvého Boha; {*}

Hospodinova velebnost zazáří nad tebou.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Jeruzaléme, vzešlo tvé světlo; {*} Hospodinova velebnost zazáří nad tebou.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Pozvedni oči, Jeruzaléme, a pohleď na mocného Krále: přichází jako spasitel, aby tě vysvobodil.

PROSBY

Kristus Pán, Syn živého Boha, světlo ze světla, nás osvítí, abychom viděli jeho spravedlnost. Prosme ho tedy s_důvěrou:

Přijď, Pane Ježíši.

Kriste, světlo nehasnoucí, ty vycházíš rozptýlit naše temnoty,

probuď naši víru ze spánku.

Přijď, Pane Ježíši.

Dej nám šťastně prožít celý den

a naplň nás svou radostí.

Přijď, Pane Ježíši.

Nauč nás opravdové vlídnosti,

aby byla známa všem lidem.

Přijď, Pane Ježíši.

Přijď a stvoř pro nás nové nebe a novou zemi,

kde bude domovem spravedlnost a mír.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám připravit se na příchod tvého Syna, aby nás, až přijde, našel, jak bdíme na modlitbách a s_radostí na něho čekáme.

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 10,20-21

Tehdy zbytek Izraele a ti, kteří se zachrání z_Jakubova domu, spolehnou se upřímně na Hospodina, Svatého Izraele. Zbytek se vrátí, zbytek z_Jakuba, k_mocnému Bohu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

v_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 10,24.27

Tak praví Pán, Hospodin zástupů: „Můj lide, který sídlíš na Siónu, neboj se. Břímě bude sňato z_tvé šíje a jařmo bude strženo z_tvého hrdla.“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 13,22b – 14,1a

Blíží se již jeho doba, jeho dny nebudou oddáleny. Neboť Hospodin se smiluje nad Jakubem, vyvolí zase Izraele.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 3,20b-21

Očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodine, Bože zástupů, {*} přijď a obnov nás.

Hospodine, Bože zástupů, {*} přijď a obnov nás.

Rozjasni svou tvář, a budeme spaseni; {*}

přijď a obnov nás.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodine, Bože zástupů, {*} přijď a obnov nás.

Ant. ke kant. P. M. Anděl Páně zvěstoval Marii a ona počala z_Ducha Svatého.

PROSBY

Pán přijde a spasí nás. Pokorně ho prosme a volejme:

Přijď Pane, a zachraň nás.

Pane Ježíši, slíbený Mesiáši Boží, spasiteli všech,

přijď brzy a dej nám svou spásu.

Přijď Pane, a zachraň nás.

Tys přišel na tento svět,

vysvoboď nás od hříchu světa.

Přijď Pane, a zachraň nás.

Tys přišel od Otce,

pouč nás o_cestě spásy, která vede k_Otci.

Přijď Pane, a zachraň nás.

Tys byl počat z_Ducha Svatého,

obnov skrze něho naše srdce svým slovem.

Přijď Pane, a zachraň nás.

Ty ses stal v_lůně Marie Panny člověkem,

vysvoboď tedy člověka od porušení, aby měl účast na tvé slávě.

Přijď Pane, a zachraň nás.

Pamatuj na všechny zemřelé,

kteří žili od počátku světa a doufali v_tebe.

Přijď Pane, a zachraň nás.

ÚTERÝ

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gn 49,10

Nebude odňato žezlo od Judy, vladařská hůl od jeho kolen, dokud nepřijde Vládce; národy ho budou poslouchat.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Vyrazí ratolest z_kořene Jesse, země bude plná Hospodinovy slávy a každý člověk uzří Boží spásu.

PROSBY

Bůh, všemohoucí Otec, opět vztáhne svou ruku, aby se ujal vlády nad zbylou hrstkou svého lidu. Proto ho prosme:

Bože, ať přijde tvé království.

Dej nám milost, ať naše pokání přináší své ovoce,

abychom přijali tvé království, které je už blízko.

Bože, ať přijde tvé království.

Připrav v_našich srdcích cestu svému Slovu, které má přijít,

aby se na nás zjevila jeho sláva

Bože, ať přijde tvé království.

Proměň v_rovinu hory naší pýchy,

zarovnej údolí našich slabostí.

Bože, ať přijde tvé království.

Zboř zdi nenávisti, která rozděluje národy

a urovnej lidem cesty k_dorozumění.

Bože, ať přijde tvé království.

MODLITBA

Bože, vyslyš naše pokorné prosby a stůj při nás, ať nám tvá milost pomáhá překonat naši slabost, a přítomnost tvého Syna přicházejícího mezi nás ať nám dá novou odvahu a sílu a chrání nás před nákazou hříchu. Prosíme o_to

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 23,5

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 23,6

Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v_bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost“.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 34,15-16

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek-praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 1 Kor 1,7b-9

Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On nám také dá, že vytrváme až do konce, takže budeme bez úhony v_den příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on nás přece povolal k_tomu, abychom měli společenství s_jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem.

Ant. ke kant. P. M. Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko, aleluja!

PROSBY

Věčné Slovo se stalo člověkem a ukázalo nám novou cestu života, vedoucí do nebeské svatyně. Pokorně ho prosme:

Pane, přijď a dej nám svou spásu.

Pane, v_tobě žijeme, pohybujeme se a jsme,

přijď a ukaž nám, že jsme z_tvého rodu.

Pane, přijď a dej nám svou spásu.

Ty nejsi daleko od nikoho z_nás,

ukaž se co nejdříve všem, kdo tě hledají.

Pane, přijď a dej nám svou spásu.

Otče chudých a těšiteli zarmoucených,

dej svobodu zajatcům a smutným radost.

Pane, přijď a dej nám svou spásu.

Ty nenávidíš smrt a miluješ život,

vysvoboď od věčné smrti i_všechny zemřelé.

Pane, přijď a dej nám svou spásu.

STŘEDA

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 7,14b-15

Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je „Bůh s_námi“). Bude jíst smetanu a med, aby uměl zavrhovat zlo a volit dobro.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Za mnou přichází někdo mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u_opánků.

PROSBY

Boží Slovo se rozhodlo přebývat mezi námi, abychom viděli jeho slávu. Volejme proto v_radostné naději:

Synu Boží, buď s_námi.

Kníže milující spravedlnost a právo,

zjednej právo chudým a utlačovaným.

Synu Boží, buď s_námi.

Králi pokoje, ty dovedeš ukovat z_mečů radlice a z_kopí srpy,

proměň nenávist v_lásku a křivdy v_odpuštění.

Synu Boží, buď s_námi.

Ty nesoudíš podle vnějšího zdání

rozpoznej ty, kdo jsou tvoji.

Synu Boží, buď s_námi.

Až přijdeš soudit s_velikou mocí,

učiň, ať se bez zahanbení můžeme objevit před tvou tváří.

Synu Boží, buď s_námi.

MODLITBA

Bože, připrav působením své milosti naše srdce na slavný příchod svého Syna, abychom mohli mít účast na nebeské hostině a přijmout z_Kristových rukou odměnu věčného života. Prosíme o_to

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 2,11

Pyšné lidské oči budou poníženy, sražena bude zpupnost lidí, v_onen den bude jedině Hospodin vyvýšen. Den Hospodina zástupů přijde na všechno, co je pyšné a zpupné, na všechno, co je povýšené; bude to poníženo.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 12,2

Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Neboť Hospodin je má síla a má chvála, stal se mou spásou.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dan 9,19

Pane, slyš! Pane, odpusť! Pane, pozoruj a jednej, neváhej: kvůli sobě, můj Bože! Vždyť tvé jméno má tvé město i_tvůj lid!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 4,5

Nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v_temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.

Ant. ke kant. P. M. Ze Siónu vyjde nauka, z_Jeruzaléma Hospodinovo slovo.

PROSBY

Bůh Otec poslal svého Syna, aby nám přinesl trvalý mír. Prosme ho pokorně:

Bože, ať přijde tvé království.

Otče svatý, shlédni na svou církev,

přijď a pečuj o_svou vinici, kterou zasadila tvá pravice.

Bože, ať přijde tvé království.

Bože věrný, rozpomeň se na všechny syny Abrahámovy

a splň na nich zaslíbení daná jejich praotcům.

Bože, ať přijde tvé království.

Bože nejvýš laskavý, shlédni na všechny národy,

aby tě chválily za tvá dobrodiní.

Bože, ať přijde tvé království.

Věčný Pastýři, ujmi se ovcí svého stáda

a shromáždi všechny na svých pastvinách.

Bože, ať přijde tvé království.

Pamatuj také na všechny, kdo smířeni s_tebou odešli z_tohoto světa,

a dej jim účast na slávě svého Syna.

Bože, ať přijde tvé království.

ČTVRTEK

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 45,8

Rosu dejte, nebesa, shůry, oblaka, spusťte déšť práva; ať se otevře země a zplodí spásu, ať spolu vyraší spravedlnost!

Ant. k_Zachariášovu kantiku Vyhlížím Pána, svého spasitele, a čekám na něho, neboť už je blízko, aleluja.

PROSBY

Kristus, Boží moudrost a moc, rád přebývá s_lidskými syny. Proto ho s_důvěrou prosme:

Pane, buď nám nablízku.

Pane Ježíši Kriste, tys nás povolal do království své slávy,

učiň, ať se ti svým životem ve všem líbíme.

Pane, buď nám nablízku.

Ty – neznámý světu – stojíš uprostřed nás,

zjev lidem svou tvář.

Pane, buď nám nablízku.

Ty jsi nám blíž než my sami sobě,

upevni v_našich srdcích důvěru a naději ve spásu.

Pane, buď nám nablízku.

Ty jsi zdroj svatosti,

zachovej nás čisté a bez poskvrny pro den svého příchodu.

Pane, buď nám nablízku.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, přispěj nám svou mocí na pomoc a dej nám sílu překonávat překážky, které nám staví do cesty naše hříchy, ať v_nás tvá milost může účinněji působit.

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Mich 5,3-4a

Ten, který bude vládcem v_Izraeli, bude stát a pást v_Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, a oni budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

v_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ag 2,6.9

Ještě jednou, za malou chvíli, otřesu nebem i_zemí, mořem i_souší. Budoucí sláva tohoto domu bude větší, než byla sláva prvního. Na tomto místě dám pokoj – praví Hospodin zástupů.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Mal 3,20

Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení; vyjdete a budete poskakovat jako vykrmená telátka – praví Hospodin zástupů.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 5,7-8.9b

Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i_vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!

Ant. ke kant. P. M. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého.

PROSBY

Vzývejme Krista, veliké světlo, které slibovali proroci lidem žijícím ve stínu smrti. Volejme k_němu:

Přijď, Pane Ježíši.

Boží Slovo, tys od počátku, skrze tebe bylo všechno stvořeno, a když přišla plnost času, stalo ses člověkem,

přijď a zachraň nás od věčné smrti.

Přijď, Pane Ježíši.

Světlo pravé, ty osvěcuješ každého člověka,

přijď a rozptyl tmu naší nevědomosti.

Přijď, Pane Ježíši.

Jednorozený Synu, ty spočíváš v_náruči Otcově,

přijď a zvěstuj nám Boží dobrotu.

Přijď, Pane Ježíši.

Ježíši Kriste, přišel jsi k_nám jako Syn člověka,

učiň syny Boží z_těch, kdo tě přijímají.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty lámeš i_pouta očistce,

uveď do nebeského Jeruzaléma všechny, kdo čekají u_jeho bran.

Přijď, Pane Ježíši.

PÁTEK

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 30,21-22

Vzejde z_Jakuba vladař, povstane kníže z_jeho středu. Dovolím mu a přistoupí ke mně. Kdo by se jinak odvážil přiblížit ke mně? – praví Hospodin. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Syn Boží se stane člověkem a zasedne na královský trůn svého předka Davida, aleluja.

PROSBY

Bůh Otec se rozhodl zjevit lidem svou slávu prostřednictvím svého Syna. Proto radostně volejme:

Bože, ať je oslavováno tvé jméno

Bože, uč nás, ať se ujímáme jeden druhého,

jako se i_Kristus ujal nás ke tvé slávě.

Bože, ať je oslavováno tvé jméno

Dej, ať nás víra naplní radostí a pokojem,

abychom žili v_naději a síle Svatého Ducha.

Bože, ať je oslavováno tvé jméno

Přispěj všem podle svého velikého milosrdenství

a vyjdi vstříc těm, kdo na tebe čekají, i_když si to neuvědomují.

Bože, ať je oslavováno tvé jméno

Ty povoláváš své vyvolené a posvěcuješ je,

pomoz i_nám hříšníkům, abychom dosáhli věčné blaženosti.

Bože, ať je oslavováno tvé jméno

MODLITBA

Všemohoucí Bože, přispěj nám svou mocí na pomoc: vytrhni nás z_nebezpečí, které nám hrozí pro naše hříchy, vysvoboď nás a zachraň nás. Prosíme o_to

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 29,11.13

Znám své myšlenky, které mám o_vás – praví Hospodin to, co zamýšlím pro vaše blaho, a ne pro utrpení: dát vám budoucnost plnou naděje. Budete mě hledat, a naleznete mě, budete-li mě hledat celým svým srdcem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 30,18

Tak praví Hospodin: „Hle, změním osud Jakubových stanů, slituji se nad jeho příbytky.“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Bar 3,5-6a

Nevzpomínej na nepravosti našich otců, ale nyní vzpomeň na svou moc a na své jméno, neboť ty jsi Pán, náš Bůh.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Petr 3,8b-9

U_Pána je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z_otálení, ale je k_vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání.

Ant. ke kant. P. M. Z_Egypta jsem povolal svého Syna: přijde, aby spasil svůj lid.

PROSBY

Vzývejme s_důvěrou Krista, nejvyššího pastýře a strážce našich duší:

Pane, buď k_nám milosrdný a milostivý.

Dobrý pastýři Božího lidu,

přijď a sjednoť všechny ve své církvi.

Pane, buď k_nám milosrdný a milostivý.

Pane, přispěj pastýřům své putující církve,

aby horlivě pásli tvůj lid až do dne, kdy přijdeš ve své slávě.

Pane, buď k_nám milosrdný a milostivý.

Vyvol si ze své církve hlasatele evangelia,

aby hlásali tvé slovo po celém světě.

Pane, buď k_nám milosrdný a milostivý.

Smiluj se nade všemi, kdo se namáhají a docházejí jim síly,

ať vždycky najdou pomoc u_svých přátel.

Pane, buď k_nám milosrdný a milostivý.

Těm, kdo se na tomto světě řídili tvou vůlí,

ukaž svou slávu ve svém nebeském království.

Pane, buď k_nám milosrdný a milostivý.

SOBOTA

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 11,1-3a

Vyrazí ratolest z_pahýlu Jesse, výhonek vypučí z_jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Neboj se, lide Boží: Přichází k_tobě tvůj Pán, aleluja.

PROSBY

Bůh Otec se od věků rozhodl, že spasí svůj lid. Prosme ho tedy:

Bože, buď spásou svého lidu.

Bože, ty jsi slíbil, že tvému lidu vzejde svatý a spravedlivý vládce z_rodu Davidova,

ochraňuj svatost své církve.

Bože, buď spásou svého lidu.

Bože, otevři lidská srdce, ať vnímají tvé slovo,

a posiluj své věřící, ať žijí bezúhonně a svatě.

Bože, buď spásou svého lidu.

Zachovej nás v_lásce svého Svatého Ducha,

abychom u_tvého Syna, kterého čekáme, dosáhli milosrdenství.

Bože, buď spásou svého lidu.

Bože nejvýš laskavý, posiluj nás až do konce,

až do dne příchodu Pána Ježíše Krista.

Bože, buď spásou svého lidu.

MODLITBA

Bože, tys poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby nás vysvobodil z_otroctví hříchu; ukaž svou otcovskou lásku všem, kdo toužebně očekávají tvou pomoc, a doveď nás k_plné účasti na svobodě dětí Božích. Prosíme o_to

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 4,2

V_onen den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země bude ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z_Izraele.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 4,3

Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v_Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k_životu v_Jeruzalémě.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 61,11

Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě přede všemi národy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Žaltář 2. týdne

První nešpory

Ant. 1 Raduj se a plesej, nový Sióne: přichází tvůj Král, je pokorný a tichý, a přináší spásu.

Žalmy a kantikum nedělní z 2. týdne.

Ant. 2Vzmužte se a řekněte: Náš Bůh přijde a spasí nás, aleluja.

Ant. 3Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista.

Ant. ke kant. P. M.

V_roku A Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.

V_roku B Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu.

V_roku C Přijď, Pane, a naplň nás svým pokojem, a budeme se celým srdcem radovat.

PROSBY

Pokorně prosme Krista, narozeného z_Panny Marie, a radostně volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Jednorozený Synu Boží, ty přicházíš jako pravý posel spásy,

učiň, ať tě svět přijme a uzná.

Přijď, Pane Ježíši.

Byl jsi zrozen z_Otce přede všemi věky, přijal jsi tělo z_Marie Panny a stal ses člověkem,

naprav všechno, co v_lidech narušil hřích.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty jsi život a přišel jsi svou smrtí naši smrt překonat,

nedopusť, aby nás smrt měla v_své moci.

Přijď, Pane Ježíši.

Až přijdeš soudit a odměňovat, přijmi nás s_láskou,

která je vždy připravena pomáhat nám v_naší slabosti.

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, svou smrtí jsi zachránil i_mrtvé,

vyslyš naše modlitby za zemřelé.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v_cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k_věčnému životu s_Kristem.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Králi, na kterého čekáme

Nebo:

Ant. Klaňme se Kristu, našemu Pánu; on přijde a spasí nás.

Ranní chvály

Ant. 1 Sión je naše opevněné město, Spasitel je v_něm hradbou a valem: otevřete brány, s_námi je Bůh, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 2. týdne.

Ant. 2 Vy všichni, kdo žízníte, pojďte k_vodám: hledejte Hospodina, dokud je možné ho najít, aleluja.

Ant. 3 Hle, náš Bůh přijde s_velikou mocí a zazáří očím svých služebníků, aleluja.

Ant. k_Zachariášovu kantiku

V_roku A Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky.

V_roku B Jan Křtitel hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.

V_roku C Jan, syn Zachariášův, uslyšel na poušti Boží slovo a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.

PROSBY

Prosme s_důvěrou našeho Pána Ježíše Krista, soudce živých i_mrtvých:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, tys přišel zachránit hříšníky,

chraň nás, abychom nepodléhali pokušení.

Přijď, Pane Ježíši.

Věříme, že přijdeš ve slávě soudit živé i_mrtvé,

ukaž na nás svou moc, přinášející spásu.

Přijď, Pane Ježíši.

Dej nám sílu, ať statečně plníme příkazy tvého zákona

a můžeme s_láskou očekávat tvůj příchod.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty, jenž všechno řídíš, pro své milosrdenství nám dej, ať žijeme v_tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně

a s_radostnou nadějí očekáváme tvůj slavný příchod.

Přijď, Pane Ježíši.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Hle, Pán přijde v_nebeských oblacích s_velikou mocí, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 2. týdne.

Ant. 2 Hle, Pán jistě přijde, čekej na něj, i_když prodlévá, přijde a nic mu nezabrání, aleluja.

Ant. 3 Pán je náš zákonodárce, Pán je náš král, on přijde a spasí nás.

Ant. ke kant. P. M.

V_roku A Já vás křtím vodou, abyste se obrátili, ale ten, který má přijít, je mocnější než já; on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.

V_roku B Za mnou přichází mocnější než já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u_opánků.

V_roku C Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; každý člověk uzří Boží spásu.

PROSBY

Vzývejme Krista, našeho Vykupitele, neboť on nám všem přinesl spásu, a prosme ho s_důvěrou:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, stal ses člověkem a ukázal jsi světu slávu svého božství,

kéž tvůj příchod je pro nás zdrojem života.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys na sobě pocítil naši slabost,

měj proto s_námi slitování.

Přijď, Pane Ježíši.

Při svém prvním příchodu ses ponížil a vykoupil jsi svět z_hříchu,

až přijdeš podruhé ve své slávě, vysvoboď nás ze všeho, co jsme hříchem zavinili.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty žiješ a všechno řídíš,

ve své dobrotě učiň, ať dosáhneme věčného dědictví.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty sedíš po Otcově pravici,

dej, ať zemřelí spatří tvou tvář, aby se radovali v_tobě.

Přijď, Pane Ježíši.

PONDĚLÍ

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Pán říká: Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království, aleluja.

PROSBY

Pokorně vzývejme Krista, našeho Vykupitele, neboť on přijde vysvobodit z_moci smrti ty, kdo se k_němu utíkají, a volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, když očekáváme tvůj příchod,

očisti naše srdce ode vší marnosti.

Přijď, Pane Ježíši.

Tvá církev, Pane, kterou jsi založil,

ať tě oslavuje mezi všemi národy.

Přijď, Pane Ježíši.

Tvůj zákon, Pane, je naším světlem na cestě k_tobě,

ať chrání lid, který se k_tobě hlásí.

Přijď, Pane Ježíši.

Církev nám podle tvé vůle hlásá radostnou zvěst o_tvém příchodu,

dej, ať tě uvítáme s_velkou láskou.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Vyslyš, Bože, naše pokorné modlitby a naše úsilí o_vnitřní opravdovost a čistotu provázej svým požehnáním, abychom se dobře připravili na slavnost narození tvého Syna.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Hle, přichází Král, Pán země, on sám zlomí jho naší poroby.

PROSBY

Prosme s_důvěrou našeho Pána Ježíše Krista, soudce živých i_mrtvých:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, učiň, ať svět uzná tvou spravedlnost, kterou hlásají nebesa,

a tvoje sláva ať přebývá na naší zemi.

Přijď, Pane Ježíši.

Stal ses pro nás slabým člověkem,

vezmi všechny lidi v_ochranu mocí svého božství.

Přijď, Pane Ježíši.

Přijď a osvěť světlem svého učení

ty, kdo vězí dosud v_temnotách a neznají tě.

Přijď, Pane Ježíši.

Tím, že ses ponížil, zbavils nás našich nepravostí,

dej nám také podíl na své věčné slávě.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty, který přijdeš ve slávě a budeš všechny soudit,

uveď naše zemřelé do nebeského království.

Přijď, Pane Ježíši.

ÚTERÝ

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Jásej a raduj se, siónská dcero, neboť hle – přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, praví Pán.

PROSBY

Náš Pán Ježíš Kristus je světlo osvěcující každého člověka. Prosme ho a radostně volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Ať světlo tvé přítomnosti rozptýlí naše temnoty

a uschopní nás k_přijetí tvých darů.

Přijď, Pane Ježíši.

Zachovej nás ve zdraví, Pane, náš Bože,

abychom dnes mohli velebit tvé svaté jméno.

Přijď, Pane Ježíši.

Vzbuď v_našich srdcích touhu po tobě,

abychom ti radostně spěchali vstříc.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys vzal na sebe naše bolesti,

pomoz nemocným a těm, kdo dnes zemřou.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Bože, tys poslal svého Syna, aby přinesl spásu všem končinám země; očisti naše srdce, abychom s_radostí očekávali a znovu prožívali slavný den narození našeho Spasitele.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte stezky našemu Bohu.

PROSBY

Kristus, náš Vykupitel a Pán, přijde slavně v_posledních dnech. Prosme ho a s_radostí vzývejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Náš Vykupiteli a Pane, svým narozením stal ses jedním z_nás a přinesl jsi nám svobodu Božích dětí,

dokonej na nás dílo své lásky.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys přijal celé naše lidství, kromě hříchu,

dej nám, kteří tě očekáváme, účast na svém božství.

Přijď, Pane Ježíši.

Splň naši touhu a přijď

a zapal naše srdce žárem své lásky.

Přijď, Pane Ježíši.

Kéž se s_tebou radujeme ve slávě,

když tě zde oslavujeme s_vírou a s_čistým svědomím.

Přijď, Pane Ježíši.

Osvěž duše všech zemřelých

rosou svého milosrdenství.

Přijď, Pane Ježíši.

STŘEDA

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Bude sedět na Davidově trůnu a bude vládnout po všechny věky, aleluja.

PROSBY

Náš Pán Ježíš Kristus nás navštěvuje ve svém milosrdenství. Vzývejme ho a radostně opakujme:

Přijď, Pane Ježíši.

Tys vyšel od Otce a přioděl ses šatem našeho lidství,

osvoboď člověka zachváceného nákazou hříchu.

Přijď, Pane Ježíši.

Až přijdeš, zjeví se na tvých vyvolených tvá sláva,

kéž při tvém nynějším příchodu hříšníci poznávají, že tvé milosrdenství nikdy nepřestává.

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, zakládáme si na tom, že tě smíme chválit,

navštiv nás a dej nám svou spásu.

Přijď, Pane Ježíši.

Skrze víru už jsi nás přivedl k_světlu,

ať nás tvá spravedlnost vede k_dobrému životu, abychom se ti líbili.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, ty nám přikazuješ, abychom připravili cestu našemu Spasiteli; posiluj všechny, kdo toužebně očekávají jeho příchod, aby je nepřemohla únava a duchovní malátnost. Prosíme o_to

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Budeš znovu zbudováno, Boží město, a uvidíš spravedlivého, který k_tobě přijde.

PROSBY

Ježíš Kristus nás vykoupil z_temnot hříchu. Prosme ho pokorně a s_důvěrou:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, shromáždi národy ze všech zemí

a upevni s_nimi svou věčnou smlouvu.

Přijď, Pane Ježíši.

Beránku Boží, tys přišel sejmout hříchy světa,

očisti i_nás od špíny hříchu.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys přišel vykoupit, co zahynulo,

chraň své vyvolené, abys je, až přijdeš podruhé, nemusel trestat.

Přijď, Pane Ježíši.

Naše víra nás vede k_tobě,

kéž se s_tebou věčně radujeme, až přijdeš.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty budeš soudit živé i_mrtvé,

uveď naše zemřelé do sboru blažených.

Přijď, Pane Ježíši.

ČTVRTEK

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Já ti pomáhám, praví Hospodin, jsem tvůj Vykupitel, Izraelův Svatý.

PROSBY

Bůh Otec poslal k_naší spáse svého Syna. Pokorně ho prosme:

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Nejlaskavější Otče, když se plní víry hlásíme k_tvému Kristu svými ústy,

dej, ať ho nezapřeme svými skutky.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Tys poslal svého Syna jako Spasitele,

vzdaluj od nás a ze světa veškerou bolest.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Ať celý svět, naplněný radostí z_příchodu tvého Syna,

zakusí tvou radost v_plné míře.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Pro své milosrdenství nám dej, ať žijeme na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně

a s_radostnou nadějí očekáváme Kristův slavný příchod.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, probuď v_nás upřímnou touhu po opravdovém pokání, abychom ti mohli sloužit s_čistým srdcem, a tak připravovat cestu tvému jednorozenému Synu.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Po mně přijde ten, který byl dříve než já; jemu nejsem hoden rozvázat opánky.

PROSBY

Kristus Pán se kvůli nám ponížil. Vzývejme ho a radostně volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši, tys přišel na pomoc světu,

očisť nás od hříchu.

Přijď, Pane Ježíši.

Nedopusť, abychom se ti hříchem odcizili,

my, které se nezdráháš pro tajemství svého vtělení nazývat svými bratry.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys nám zasloužil spásu,

dej, ať žijeme tak, abys nás nemusel při soudu trestat.

Přijď, Pane Ježíši.

Kriste, tvá dobrota a láska dává každému, co potřebuje,

dej i_nám dosáhnout nevadnoucího věnce slávy.

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, doporoučíme ti duše všech zemřelých,

jsou mrtví pro tento svět, ať žijí pro tebe navěky.

Přijď, Pane Ježíši.

PÁTEK

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Řekněte malomyslným: Vzmužte se, nebojte se, přichází Pán, náš Bůh.

PROSBY

Kristův příchod na svět je počátkem našeho vykoupení. Vzývejme ho a s_jásotem volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Proroci dávno předpovídali tvé narození,

upevni v_nás rodící se ctnosti.

Přijď, Pane Ježíši.

Hlásáme o_tobě, Pane, že jsi spasitelem všech,

dej, ať jsme i_my v_tobě spaseni.

Přijď, Pane Ježíši.

Přišel jsi léčit zkroušená srdce,

uzdrav neduhy svého lidu.

Přijď, Pane Ježíši.

Svým příchodem jsi přinesl světu smíření,

netrestej nás, až přijdeš soudit.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Vyslyš, Bože, naše prosby a dej nám sílu, abychom s_neúnavnou bdělostí očekávali slavný příchod tvého jednorozeného Syna a spěchali mu vstříc s_vírou a láskou.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. S_radostí budete čerpat vodu z_pramenů spásy.

PROSBY

Náš Vykupitel přišel oznámit chudým radostnou zvěst. Vroucně ho prosme:

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Zjev se těm, kdo tě ještě neznají,

aby uviděli tvou spásu.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Ať je tvé jméno hlásáno do všech končin země,

aby všichni lidé našli cestu k_tobě.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Poprvé jsi přišel, abys vykoupil svět,

až přijdeš znovu, pamatuj na ty, kdo v_tebe věří, a odpusť jejich viny.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Tys nám přinesl vykoupení a svobodu,

pomáhej nám, ať neupadneme znovu do otroctví hříchu.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Tys přišel na svět, aby ses stal člověkem, a opět přijdeš, abys soudil,

dej při svém příchodu zemřelým věčnou odměnu.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

SOBOTA

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku: Hospodin pozvedne svou korouhev mezi národy a shromáždí rozptýlený Izrael.

PROSBY

Otevřme své srdce Kristu Pánu, neboť on přijde s_velikou slávou a mocí, a pokorně ho prosme:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, čekáme na tvůj příchod ve slávě a moci,

shlédni na naši ubohost a učiň, abychom byli hodni tvých darů.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys přinesl lidem poselství spásy,

dej, ať svým životem vydáváme svědectví tvému evangeliu.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty, jenž žiješ navěky a všechno řídíš,

dej, ať s_radostnou nadějí očekáváme tvůj slavný příchod.

Přijď, Pane Ježíši.

Úpěnlivě voláme po tvém příchodu,

dej nám svou milost, abychom měli účast na tvém božství.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, kéž v_našich srdcích vzejde světlo tvé slávy, a až příchod tvého jednorozeného Syna zapudí všechny temnoty noci, ať se ukáže, že jsme synové světla. Prosíme o_to

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

Žaltář 3. týdne

Připadne-li tato neděle na 17. prosince, berou se hymny a antifony pro uvedení do první modlitby z_předvánočního týdne. Také antifony a také prosby se berou ze 17. prosince, místo těch, které jsou uvedeny pro 3. neděli adventní

První nešpory

Ant. 1 Jeruzaléme, raduj se velikou radostí, přichází k_tobě tvůj spasitel, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_3. týdne.

Ant. 2 Jsem už blízko, praví Pán, má spravedlnost není daleko, má spása na sebe nedá čekat.

Ant. 3 Pošli, Bože, Beránka, vladaře země, od pouště až k_hoře siónské dcery.

Ant. ke kant. P. M.

V_roku A Obraťte se ke mně, neboť já jsem Bůh a nikdo jiný! Přede mnou poklekne každé koleno.

V_roku B Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan; přišel, aby svědčil o_světle.

V_roku C Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s_tím, kdo nemá žádné; a kdo má něco k_jídlu, ať jedná stejně.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme s_vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z_naší spásy a vděčně tě chválit.

Uvedení do první modlitby dne

Před 17. prosincem:

Ant. Pojďme, klaňme se Králi, na kterého čekáme.

17. prosince:

Ant. Pán už je blízko, pojďme, klaňme se mu.

Ranní chvály

Ant. 1 Pán přijde, nedá se zdržet, aby vynesl na světlo věci skryté dosud v_temnotách, a ukáže se všem národům, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 3. týdne

Ant. 2 Každá hora a každý pahorek ať je srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí. Přijď, Pane, a neprodlévej, aleluja.

Ant. 3 Ze Siónu vzejde má spása a v_Jeruzalémě budu oslaven, aleluja.

Ant. k_Zachariášovu kantiku

V_roku A Jan slyšel ve vězení o_Kristových činech. Poslal tedy k_němu své učedníky s_dotazem: Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?

V_roku B Jan řekl: Já jsem hlas volajícího na poušti: vyrovnejte cestu Pánu.

V_roku C Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.

Pokud je 17. prosince bere se antifona z_předvánoční doby.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Hle, Pán přijde, zasedne mezi knížaty na trůn slávy.

Žalmy a kantikum nedělní z 3. týdne

Ant. 2 Ať z_hor vytryskne radost a z_pahorků spravedlnost; přichází světlo světa, Pán slávy.

Ant. 3 Žijme spravedlivě a zbožně a přitom očekávejme v_blažené naději příchod našeho Pána.

Ant. ke kant. P. M.

V_roku A Jděte a oznamte Janovi, co vidíte: slepí vidí, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst, aleluja.

V_roku B Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně.

V_roku C Jan říkal: Přichází mocnější než já, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce.

Pokud je 17. prosince bere se antifona z_předvánoční doby.

Poslední předvánoční týden, od 17. do 23. prosince včetně, má vlastní antifony a závěrečnou modlitbu. Texty uvedené zde pro 3. adventní týden se proto po 16. prosinci vynechávají.

PONDĚLÍ

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Z_nebe přijde Vládce a Pán, má v_rukou královskou moc a vládu.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, slyš naše volání a dej, ať příchod tvého Syna mezi nás osvítí temnoty našeho srdce.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Blahoslavit mě budou všechna pokolení, neboť Bůh shlédl na svou nepatrnou služebnici.

ÚTERÝ

Pokud je po 16. prosinci, bere se vše z_předvánoční doby.

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Vzchop se Jeruzaléme a povstaň, rozlom jařmo, které tě zotročuje, dcero siónská.

MODLITBA

Milosrdný Bože, tvá láska z_nás učinila nové stvoření v_Kristu; zůstávej s_námi a pomáhej nám zbavit se všeho starého a špatného, abychom byli připraveni na příchod tvého Syna.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Dříve, než spolu začali bydlet, ukázalo se, že Maria počala z_Ducha Svatého, aleluja.

STŘEDA

Pokud je po 16. prosinci, bere se vše z_předvánoční doby.

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Těšte můj národ, říká Pán, váš Bůh

MODLITBA

Všemohoucí Bože, vyslyš prosby všech, kdo se připravují na slavnost narození tvého Syna, a pomáhej jim v_tomto pozemském životě, aby dosáhli věčné odměny v_nebi.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Ty jsi, Pane, ten, který má přijít, ten, od kterého čekáme, že spasí svůj lid.

ČTVRTEK

Pokud je po 16. prosinci, bere se vše z_předvánoční doby.

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Vstaň už, vstaň, oblékni sílu, Hospodinova paže.

MODLITBA

Bože, ztratili jsme tvé přátelství a skličuje nás vědomí viny; vyslyš naše prosby a naplň nás radostí z_příchodu našeho Spasitele.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Radujte se s_Jeruzalémem a jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete.

PÁTEK

Pokud je po 16. prosinci, bere se vše z_předvánoční doby.

Ranní chvály

Ant. k_Zachariášovu kantiku Jednejte podle práva a spravedlnosti, neboť se již blíží spása.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, toužebně očekáváme příchod tvého jednorozeného Syna; pomáhej nám svou milostí, abychom se připravili na setkání s_ním, provázej nás v_životě pozemském a doveď nás do života věčného. Prosíme o_to

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. To je svědectví, které vydal Jan: Ten, který přijde po mně, byl dříve než já.

Následující sobota má texty z_příslušného dne v_předvánočním týdnu.

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Žaltář 4. týdne

První nešpory

Ant. 1 Hle, přijde ten, po němž touží všechny národy, a Boží dům se naplní slávou, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 4. týdne.

Ant. 2 Přijď, Pane, a neprodlévej; zahlaď hříchy svého lidu.

Ant. 3 Hle, přišla plnost času: Bůh nám poslal svého Syna.

KRÁTKÉ ČTENÍ 1 Sol 5,23-24

Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i_tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství {*} a dej nám svou spásu.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství {*} a dej nám svou spásu.

Obnov nás, Bože, náš spasiteli, {*}

a dej nám svou spásu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství {*} a dej nám svou spásu.

Ant. na Magnifikat je z_příslušného dne v_předvánočním týdnu.

PROSBY

Pokorně prosme Krista, narozeného z_Panny Marie a radostně volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Jednorozený Synu Boží, ty přicházíš jako pravý posel spásy,

učiň, ať tě svět přijme a uzná.

Přijď, Pane Ježíši.

Byl jsi zrozen z_Otce přede všemi věky, přijal jsi tělo z_Marie Panny a stal ses člověkem,

naprav všechno, co v_lidech narušil hřích.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty jsi život a přišel jsi svou smrtí naši smrt překonat,

nedopusť, aby nás smrt měla v_své moci.

Přijď, Pane Ježíši.

Až přijdeš soudit a odměňovat, přijmi nás s_láskou,

která je vždy připravena pomáhat nám v_naší slabosti.

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, svou smrtí jsi zachránil i_mrtvé,

vyslyš naše modlitby za zemřelé.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z_andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede k_slávě vzkříšení.

Jak tato neděle padne na 24. prosince, všechno se bere z_24. prosince.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pán je blízko: pojďme, klanějme se!

Ranní chvály

Ant. 1 Zatrubte na Siónu, přiblížil se den spásy: Pán přichází, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 4. týdne.

Ant. 2 Pán přichází, jděte mu naproti: Byla mu dána veliká moc a jeho království nebude mít konce, on je Bůh silný, Vládce, kníže pokoje, aleluja.

Ant. 3 Tvé všemocné Slovo, Bože, sestoupí z_královského trůnu z_nebe, aleluja.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Připravte se na setkání s_Pánem, přijde už za čtyři dny. (21. prosince) nebo ant. Nyní se splnilo všechno, co řekl anděl o_Panně Marii. (23. prosince).

V_roku A Josefe, synu Davidův, neboj se k_sobě vzít svou manželku Marii; vždyť dítě, které počala, je z_Ducha Svatého, aleluja.

V_roku B Anděl Gabriel byl poslán k_Panně Marii, zasnoubené s_Josefem, aleluja.

V_roku C Maria vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.

PROSBY

Prosme s_důvěrou našeho Pána Ježíše Krista, soudce živých i_mrtvých:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, tys přišel zachránit hříšníky,

chraň nás, abychom nepodléhali pokušení.

Přijď, Pane Ježíši.

Věříme, že přijdeš ve slávě soudit živé i_mrtvé,

ukaž na nás svou moc, přinášející spásu.

Přijď, Pane Ježíši.

Dej nám sílu, ať statečně plníme příkazy tvého zákona

a můžeme s_láskou očekávat tvůj příchod.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty, jenž všechno řídíš, pro své milosrdenství nám dej, ať žijeme v_tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně

a s_radostnou nadějí očekáváme tvůj slavný příchod.

Přijď, Pane Ježíši.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Pohleďte, jak slavný je Pán; přichází na svět a přináší spásu.

Žalmy a kantikum nedělní z 4. týdne.

Ant. 2 Co je křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí. Přijď, Pane, a neprodlévej, aleluja.

Ant. 3 Jeho vladařství se rozšíří a pokoj, který přinese, bude trvat navěky, aleluja.

Ant. na Magnifikat je z_příslušného dne.

PROSBY

Vzývejme Krista, našeho Vykupitele, neboť on nám všem přinesl spásu, a prosme ho s_důvěrou:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, stal ses člověkem a ukázal jsi světu slávu svého božství,

kéž tvůj příchod je pro nás zdrojem života.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys na sobě pocítil naši slabost,

měj proto s_námi slitování.

Přijď, Pane Ježíši.

Při svém prvním příchodu ses ponížil a vykoupil jsi svět z_hříchu,

až přijdeš podruhé ve své slávě, vysvoboď nás ze všeho, co jsme hříchem zavinili.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty žiješ a všechno řídíš,

ve své dobrotě učiň, ať dosáhneme věčného dědictví.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty sedíš po Otcově pravici,

dej, ať zemřelí spatří tvou tvář, aby se radovali v_tobě.

Přijď, Pane Ježíši.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky