ADVENTNÍ OBDOBÍ

II. PO 16. PROSINCI

O_nedělích a všedních dnech předvánočního týdne, od 17. do 24. prosince.

NEŠPORY

HYMNUS

Všichni věrní křesťané,

milost nesmírnou važme,

která nám ukázána

od nebeského Pána:

poslal na svět Syna svého,

sobě v_božství rovného,

pro člověka hříšného.

Aby lid svůj vykoupil,

Syn Boží k_nám sestoupil,

co Adam kdysi ztratil,

to nám Kristus navrátil,

vida naše zavedení,

ďábelské oklamání,

smiloval se nad námi.

Ráčil se ponížiti,

Bůh jsa, člověkem býti,

přepokornou panenku

zvolil sobě za matku;

kterého ani nebesa

obsáhnouti nemohla,

panna v_životě nesla.

Hosta tak předrahého,

Pána k_nám laskavého,

s_vděčností přivítejme,

ctnostmi se ozdobujme,

neboť i_Panně Marii

její veliké ctnosti

pomohly k_té milosti.

Ona byla nazvána

matkou věčného Pána,

jenž jsa Král a Pán mocný

byl pro nás ponížený,

jsa Král a Pán všeho světa

vzal úděl služebníka.

Ó, pokoro hluboká.

Den krátký je, noc dlouhá,

tmou hvězdy třpytí se

a v_lidech hlad a touha

má podob tisíce.

Vše choré je a sténá

v_adventním čekání

a v_žízni beze jména

svět všemi hlasy zní.

Přijď, Pane, změň náš osud,

přijď, maran atha, přijď,

náš úděl tvrdý dosud

změň k_spáse pro svůj lid.

Nauč nás žít a vnímat

hlas tvého volání,

s_Marií odpovídat

své ANO, staň se mi!

Vždyť kdo tvé slovo slyší

a žije Duchem tvým,

tvůj příchod činí bližším.

Přijď se svým královstvím!

Nebo (Kancionál č. 128):

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Odlož hněv svůj, ó_Pane náš,

a zapomeň už na naše nepravosti.

Hle, tvé svaté město je pouští,

opuštěný je Sión,

Jeruzalém je liduprázdný,

to místo tobě zasvěcené,

dům tvé slávy,

kde k_chvále tvé zpívali otcové naši.

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Pro hříchy své stali jsme se lidem nečistým

a odpadli jsme jako zvadlé listí.

Jako vichr nás uchvátily naše viny,

když jsi před námi ukryl svou tvář

a vydal nás napospas nepravosti naší.

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Pohlédni, Pane, na ponížení lidu svého,

ať přijde ten, jenž přijít má.

Pošli Beránka, ať vládne zemi,

od Skály na poušti až k_hoře siónské dcery.

Ať on sám sejme jho poroby naší.

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Přijmi útěchu, přijmi útěchu, můj lide drahý,

neboť blízko je tvoje spása.

Proč se stále trápíš v_úzkostech,

proč tě bolest svírá?

Zachráním tě, neboj se, doufej!

Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pán a Bůh tvůj,

Izraelův Svatý a Spása tvoje.

Dej rosu, nebe nad námi,

ať z_oblak skane spása.

Modlitba uprostřed dne

Veselými hlasy

spolu prozpěvujme,

vždycky po vše časy

v_Bohu se radujme,

chválu vzdávajíce,

za dobrodiní mu

stále děkujíce.

Radost nevýslovná

všemu světu přišla,

když hvězda přejasná

z_Jakuba nám vyšla,

z_níž slunce světlosti

povstalo předivně

všem věrným k_radosti.

Hvězda ta přeskvoucí

je Panna Maria,

jež to drahé slunce,

Krista, porodila,

kterýžto z_temnosti

ráčil nás vyvésti,

přivést k_své jasnosti.

Hymny k volnému výběru pro modlitbu uprostřed dne Dopoledne

K_nám, Duchu Svatý, nyní spěj

a znovu naplň naši hruď:

Ty pojíš Otce se Synem_–

i_s_námi stále spojen buď!

A srdce, ústa, mysl, cit

rač k_Božím chválám roznítit

a rozdmýchej v_nás lásky žár,

by oheň náš i_bližní hřál.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

V_čas, kdy jen strasti k_srdci lnou

a vzrůstá smutku změť,

modlitbu jednu kouzelnou

čtu v_hloubi nazpaměť.

Já cítím blaho, sílu, jas

slov živých, souzvučných,

ta nesrozumitelná z_krás

mi svatě dýchá v_nich.

Je balvan z_duše svržený,

pochyby prchly z_cest,

já věřím, pláču v_ony dny,

mně lehko, lehko jest.

V poledne

Jsi mocný Vládce, věrný Bůh,

sám stanovíš všech věcí řád:

smí slunce vzejít z_ranních mlh

a za poledne žhavě hřát.

Ztlum nebratrských různic žár,

zchlaď žhoucí krve temný vír,

ztiš stálý hmoty s_duchem svár,

dej zdraví tělu, srdci mír.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tichosti vánku poledního

je u_nás, abychom také ztichli

před tváří Ženicha, který přichází

a jestliže k_národům a k_světu

hovoří jako oheň a jako kladivo

rozrážející skálu

u_tebe jen klepe s_prosbou za

prominutí, že vyrušuje

stojí za dveřmi a klepe neodbytně

a hned se omlouvá …

Z_jeho kostelů rostou domy

Z_jeho tajemství roste věda

Z_jeho poslušnosti svoboda

Z_jeho jediných rukou zadarmo dávajících

z_jeho žehnajících rukou probodených

jediná opravdová,

jediná skutečná vláda nad světem.

Odpoledne

Svět celý v_pohyb uvádíš,

ač v_sobě trváš beze změn,

sám vodíš slunce oblohou

a v_různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,

až nakloní se žití běh,

a svatou smrtí ke slávě

nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tmách hodiny třetí

který byl vyzdvižen,

táhne všechno k_sobě.

Málem ho přehlédli jako ty

jej přehlížíš v_bližním svém

ale dějiny se otřásají

Jeho hučící přítomností

a všechen útěk je útěk před Ním,

všechna vzpoura je proti kříži

tomu trůnu jediné

opravdové moci nad světem.

Dopoledne

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

V poledne

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Odpoledne

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

Dopoledne

Ant. Proroci předpovídali, že se Spasitel narodí z_Panny Marie.

V_poledne

Ant. Buď zdráva, milostiplná! Pán s_tebou! Požehnaná jsi mezi ženami.

Odpoledne

Ant. Anděl Gabriel oznámil Panně Marii, že se má stát matkou Božího Syna, a nepřestane být pannou.

MODLITBA PŘED SPANÍM

HYMNUS Chvála tobě... nebo Kriste, ty jsi den...

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pán je blízko, pojďme, klanějme se!

24. prosince, ant: Dnes poznáte, že přijde Pán, a zítra uvidíte jeho slávu.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Jakož o_tom proroci

svatí zvěstovali,

Duchem Svatým pohnuti,

viděti žádali

Krista Pána vtělení

v_život Panny čisté,

toho jsme se dočkali

nyní v_tomto čase.

Učinils nám milost svou,

přežádoucí Pane,

ať hříchů zanecháme,

v_lásce přebýváme.

Ó_náš hoste vznešený,

přijď s_novou milostí

a navštiv duše naše

z_nebeské výsosti.

Buď naše potěšení

v_času nebezpečném,

neb se zlost rozmnožila,

v_lásce velmi stydnem.

Pravda malé místo má

všudy po všem světě,

ó, dej pomoc Nejvyšší,

ať nezahyneme.

Čiňme pravé pokání

a zlý život změňme,

jako věrní sluhové,

tak Pána čekejme.

Hle, Pán stojí u_dveří,

ustavičně tluče,

touží příbytek nalézt

u_tebe, člověče.

Kriste, Králi nebeský,

my k_tobě voláme,

svými hlasy slabými

chválu ti vzdáváme.

Ó_Králi všemohoucí

přijmi naše chvály,

stůj při nás svou pomocí,

dokud jsme zde v_práci.

Hle, z_pouště zní hlas jasný dost,

jenž deptá každou nepravost:

Vyhosťte z_nitra plané sny,

už svítá Ježíš z_výšiny.

Prober se, duše, z_mrákoty,

než tě kal hříchu zatopí.

Už nová hvězda vysvitla,

jež vyvede svět z_moci zla.

Beránek je nám Bohem dán,

za naše hříchy splatí daň.

Naléhavými prosbami

jej prosme o_slitování.

Až jako blesk se vrátí zpět

a v_pouta hrůzy sevře svět,

ať netrestá nás podle vin,

je však nám Otcem laskavým.

Ať slávou se Bůh Otec skví,

buď jeho Synu vítězství,

nechť chvála Duchu, Plameni,

po všechny věky všude zní. Amen.

Nebo:

Tvůj hlas mluví:

Zpívejte to při očekávání rána,

zpívejte to tiše,

tiše do tmavého ucha světa!

Zpívejte to na kolenou,

zpívejte to jako pod závojem,

zpívejte to jako zpívají

ženy v_požehnaném stavu:

Stal se slabým, kdo je Silný,

Nekonečný stal se malým,

spanilým stal se Mocný,

pokorným stal se Vznešený,

má dost místa v_komůrce Panny:

na jejím klíně bude jeho trůn_–

ukolébavka mu postačí k_chvále!

Hle, dny nechtějí vstávat ze zbožnosti

a noci země ztemněly hlubokou úctou:

Chci rozžehnout světla duše,

chci rozžehnout radost

ve všech končinách tvého lidstva:

Buď požehnaná, která neseš Pána!

ANTIFONY NA RANNÍ CHVÁLY A NA NEŠPORY

od 17. do 23. prosince

Tyto antifony k_žalmům pro ranní chvály a nešpory předvánočního týdne začínají 17. prosince (nebo 18. prosince, připadne-li na 17. prosince neděle) a pokračují až do 23. prosince.

PONDĚLÍ

Ant. 1Hle, přijde Pán, Král králů země; blažení, kdo jsou připraveni na setkání s_ním.

Ant. 2Zpívejte Hospodinu píseň novou, chvalte ho po celé zemi.

Ant. 3Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?

ÚTERÝ

Ant. 1Hospodin sestoupí ze svého svatého sídla, přijde spasit svůj lid.

Ant. 2Sión je naše opevněné město, Spasitel je v_něm hradbou a valem: otevřete brány, s_námi je Bůh, aleluja.

Ant. 3Kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

STŘEDA

Ant. 1Všemohoucí Pán přijde ze Siónu a zachrání svůj lid.

Ant. 2Pro lásku k_Siónu nebudu mlčet, dokud nevzejde světlo jeho spravedlivého.

Ant. 3Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst.

ČTVRTEK

Ant. 1K_tobě, Pane, pozvedám svou duši, přijď a vysvoboď mě, k_tobě se utíkám.

Ant. 2Pane, odměň ty, kdo v_tebe doufají, tvoji proroci ať se ukáží jako spolehliví.

Ant. 3Pane, obrať k_nám svou tvář, přijď už a neprodlévej.

PÁTEK

Ant. 1Ze Siónu přijde ten, který má kralovat, jeho jméno je svaté.

Ant. 2Vytrvejte a uvidíte, že vám Pán přijde na pomoc.

Ant. 3 Vyhlížím Pána, čekám na Boha, svého Spasitele.

SOBOTA

Ant. 1 Bůh přichází z_výsosti, bude zářit jako slunce.

Ant. 2 Rosu dejte, nebesa, shůry, oblaka, spusťte déšť práva; ať se otevře země a zplodí spásu.

Ant. 3 Připravme se na setkání s_Pánem, neboť už přichází.

17. PROSINCE

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 11,1-3a

Vyrazí ratolest z_pahýlu Jesse, výhonek vypučí z_jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Jeruzaléme, vzešlo tvé světlo; {*} Hospodinova velebnost zazáří nad tebou.

Jeruzaléme, vzešlo tvé světlo; {*} Hospodinova velebnost zazáří nad tebou.

Uvidíš radost, která k_tobě přichází od tvého Boha; {*}

Hospodinova velebnost zazáří nad tebou.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Jeruzaléme, vzešlo tvé světlo; {*} Hospodinova velebnost zazáří nad tebou.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Vězte, že Boží království je blízko. Amen, pravím vám, nedá se zdržet.

PROSBY

Bůh Otec se od věků rozhodl, že spasí svůj lid. Prosme ho tedy:

Bože, buď spásou svého lidu.

Bože, ty jsi slíbil, že tvému lidu vzejde svatý a spravedlivý vládce z_rodu Davidova,

ochraňuj svatost své církve.

Bože, buď spásou svého lidu.

Bože, otevři lidská srdce, ať vnímají tvé slovo,

a posiluj své věřící, ať žijí bezúhonně a svatě.

Bože, buď spásou svého lidu.

Zachovej nás v_lásce svého Svatého Ducha,

abychom u_tvého Syna, kterého čekáme, dosáhli milosrdenství.

Bože, buď spásou svého lidu.

Bože nejvýš laskavý, posiluj nás až do konce,

až do dne příchodu Pána Ježíše Krista.

Bože, buď spásou svého lidu.

MODLITBA

Bože, ty jsi náš stvořitel a vykupitel, tvé věčné Slovo se stalo v_lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn se stal jedním z_nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my máme účast na jeho božství.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 5,23-24

Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i_tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství {*} a dej nám svou spásu.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství {*} a dej nám svou spásu.

Obnov nás, Bože, náš spasiteli, {*}

a dej nám svou spásu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství {*} a dej nám svou spásu.

Ant. ke kant. P. M. Moudrosti, ty vycházíš z_úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k_druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti!

PROSBY

Pokorně prosme Krista, narozeného z_Panny Marie, a radostně volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Jednorozený Synu Boží, ty přicházíš jako pravý posel spásy,

učiň, ať tě svět přijme a uzná.

Přijď, Pane Ježíši.

Byl jsi zrozen z_Otce přede všemi věky, přijal jsi tělo z_Marie Panny a stal ses člověkem,

naprav všechno, co v_lidech narušil hřích.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty jsi život a přišel jsi svou smrtí naši smrt překonat,

nedopusť, aby nás smrt měla v_své moci.

Přijď, Pane Ježíši.

Až přijdeš soudit a odměňovat, přijmi nás s_láskou

která je vždy připravena pomáhat nám v_naší slabosti.

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, svou smrtí jsi zachránil i_mrtvé,

vyslyš naše modlitby za zemřelé.

Přijď, Pane Ježíši.

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 4,2

V_onen den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země bude ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z_Izraele.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 4,3

Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v_Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k_životu v_Jeruzalémě.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 61,11

Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

18. PROSINCE

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 13,11-12

Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Bděte a připravte své srdce, neboť Pán, náš Bůh, je už blízko.

PROSBY

Prosme s_důvěrou našeho Pána Ježíše Krista, soudce živých i_mrtvých:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, tys přišel zachránit hříšníky,

chraň nás, abychom nepodléhali pokušení.

Přijď, Pane Ježíši.

Věříme, že přijdeš ve slávě soudit živé i_mrtvé,

ukaž na nás svou moc, přinášející spásu.

Přijď, Pane Ježíši.

Dej nám sílu, ať statečně plníme příkazy tvého zákona

a můžeme s_láskou očekávat tvůj příchod.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty, jenž všechno řídíš, pro své milosrdenství nám dej, ať žijeme v_tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně

a s_radostnou nadějí očekáváme tvůj slavný příchod.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Prosíme tě, všemohoucí Bože, zbav nás tíživého otroctví hříchu, abychom žili ve svobodě, kterou nám přinesl tvůj Syn, Ježíš Kristus, jehož narození se připravujeme oslavit.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 4,4-5

Radujte se stále v_Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.

Ant. ke kant. P. M. Hospodine, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v_ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď nás s_velikou mocí!

PROSBY

Vzývejme Krista, našeho Vykupitele, neboť on nám všem přinesl spásu, a prosme ho s_důvěrou:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, stal ses člověkem a ukázal jsi světu slávu svého božství,

kéž tvůj příchod je pro nás zdrojem života.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys na sobě pocítil naši slabost,

měj proto s_námi slitování.

Přijď, Pane Ježíši.

Při svém prvním příchodu ses ponížil a vykoupil jsi svět z_hříchu,

až přijdeš podruhé ve své slávě, vysvoboď nás ze všeho, co jsme hříchem zavinili.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty žiješ a všechno řídíš,

ve své dobrotě učiň, ať dosáhneme věčného dědictví.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty sedíš po Otcově pravici,

dej, ať zemřelí spatří tvou tvář, aby se radovali v_tobě.

Přijď, Pane Ježíši.

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 13,13-14a

Veďme počestný život, jako ve dne; ne v_hodováních a pitkách, ne v_necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v_Pána Ježíše Krista.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 3,12-13

Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k_druhému i_ke všem (lidem), jako ji i_my (máme) k_vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 2 Sol 1,6.7.10

Bude to projev Boží spravedlnosti, když vám, kteří jste souženi, odplatí spolu s_námi ulehčením, až se Pán Ježíš ukáže z_nebe se svými mocnými anděly, až přijde, aby došel slávy ve svých věřících a aby na sebe soustředil obdiv u_všech, kdo přijali víru.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

19. PROSINCE

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 2,3

Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách! Ze Siónu vyjde nauka, z_Jeruzaléma Hospodinovo slovo.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Spasitel světa vyjde jako slunce a sestoupí do lůna Panny jako déšť na trávu, aleluja.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodine, Bože zástupů, {*} přijď a obnov nás.

Hospodine, Bože zástupů, {*} přijď a obnov nás.

Rozjasni svou tvář, a budeme spaseni; {*}

přijď a obnov nás.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodine, Bože zástupů, {*} přijď a obnov nás.

PROSBY

Pokorně vzývejme Krista, našeho Vykupitele, neboť on přijde vysvobodit z_moci smrti ty, kdo se k_němu utíkají, a volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, když očekáváme tvůj příchod,

očisti naše srdce ode vší marnosti.

Přijď, Pane Ježíši.

Tvá církev, Pane, kterou jsi založil,

ať tě oslavuje mezi všemi národy.

Přijď, Pane Ježíši.

Tvůj zákon, Pane, je naším světlem na cestě k_tobě,

ať chrání lid, který se k_tobě hlásí.

Přijď, Pane Ježíši.

Církev nám podle tvé vůle hlásá radostnou zvěst o_tvém příchodu,

dej, ať tě uvítáme s_velkou láskou.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Bože, tys nám poslal svého Syna, narozeného z_Panny Marie, a jeho příchodem zazářilo světu světlo tvé slávy; pomáhej nám, abychom slavili toto tajemství vedeni světlem víry a s_opravdovou zbožností.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 3,20b-21

Očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko.

Ant. ke kant. P. M. Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej!

PROSBY

Prosme s_důvěrou našeho Pána Ježíše Krista, soudce živých i_mrtvých:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, učiň, ať svět uzná tvou spravedlnost, kterou hlásají nebesa,

a tvoje sláva ať přebývá na naší zemi.

Přijď, Pane Ježíši.

Stal ses pro nás slabým člověkem,

vezmi všechny lidi v_ochranu mocí svého božství.

Přijď, Pane Ježíši.

Přijď a osvěť světlem svého učení

ty, kdo vězí dosud v_temnotách a neznají tě.

Přijď, Pane Ježíši.

Tím, že ses ponížil, zbavils nás našich nepravostí,

dej nám také podíl na své věčné slávě.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty, který přijdeš ve slávě a budeš všechny soudit,

uveď naše zemřelé do nebeského království

Přijď, Pane Ježíši.

Modlitba uprostřed dne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 10,20-21

Tehdy zbytek Izraele a ti, kteří se zachrání z_Jakubova domu, spolehnou se upřímně na Hospodina, Svatého Izraele. Zbytek se vrátí, zbytek z_Jakuba, k_mocnému Bohu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 10,24.27

Tak praví Pán, Hospodin zástupů: „Můj lide, který sídlíš na Siónu, neboj se. Břímě bude sňato z_tvé šíje a jařmo bude strženo z_tvého hrdla.“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 13,22b – 14,1a

Blíží se již jeho doba, jeho dny nebudou oddáleny. Neboť Hospodin se smiluje nad Jakubem, vyvolí zase Izraele.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

20. PROSINCE

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gn 49,10

Nebude odňato žezlo od Judy, vladařská hůl od jeho kolen, dokud nepřijde Vládce; národy ho budou poslouchat.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Anděl Gabriel byl poslán k_Panně Marii, zasnoubené s_Josefem.

PROSBY

Náš Pán Ježíš Kristus je světlo osvěcující každého člověka. Prosme ho a radostně volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Ať světlo tvé přítomnosti rozptýlí naše temnoty

a uschopní nás k_přijetí tvých darů.

Přijď, Pane Ježíši.

Zachovej nás ve zdraví, Pane, náš Bože,

abychom dnes mohli velebit tvé svaté jméno.

Přijď, Pane Ježíši.

Vzbuď v_našich srdcích touhu po tobě,

abychom ti radostně spěchali vstříc.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys vzal na sebe naše bolesti,

pomoz nemocným a těm, kdo dnes zemřou.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v_lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho s_pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla naplněna světlem Ducha Svatého; pomáhej nám, abychom i_my pokorně přijímali a plnili tvou vůli.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 1 Kor 1,7b-9

Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On nám také dá, že vytrváme až do konce, takže budeme bez úhony v_den příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on nás přece povolal k_tomu, abychom měli společenství s_jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem.

Ant. ke kant. P. M. Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v_temnotě a ve stínu smrti!

PROSBY

Kristus, náš Vykupitel a Pán, přijde slavně v_posledních dnech. Prosme ho a s_radostí vzývejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Náš Vykupiteli a Pane, svým narozením stal ses jedním z_nás a přinesl jsi nám svobodu Božích dětí,

dokonej na nás dílo své lásky.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys přijal celé naše lidství, kromě hříchu,

dej nám, kteří tě očekáváme, účast na svém božství.

Přijď, Pane Ježíši.

Splň naši touhu a přijď

a zapal naše srdce žárem své lásky.

Přijď, Pane Ježíši.

Kéž se s_tebou radujeme ve slávě,

když tě zde oslavujeme s_vírou a s_čistým svědomím.

Přijď, Pane Ježíši.

Osvěž duše všech zemřelých

rosou svého milosrdenství.

Přijď, Pane Ježíši.

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 23,5

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 23,6

Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v_bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost“.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 34,15-16

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obváži zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

21. PROSINCE

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 7,14b-15

Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je „Bůh s_námi“). Bude jíst smetanu a med, aby uměl zavrhovat zlo a volit dobro.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Připravte se na setkání s_Pánem, přijde už za čtyři dny.

PROSBY

Náš Pán Ježíš Kristus nás navštěvuje ve svém milosrdenství. Vzývejme ho a radostně opakujme:

Přijď, Pane Ježíši.

Tys vyšel od Otce a přioděl ses šatem našeho lidství,

osvoboď člověka zachváceného nákazou hříchu.

Přijď, Pane Ježíši.

Až přijdeš, zjeví se na tvých vyvolených tvá sláva,

kéž při tvém nynějším příchodu hříšníci poznávají, že tvé milosrdenství nikdy nepřestává.

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, zakládáme si na tom, že tě smíme chválit,

navštiv nás a dej nám svou spásu.

Přijď, Pane Ježíši.

Skrze víru už jsi nás přivedl k_světlu,

ať nás tvá spravedlnost vede k_dobrému životu, abychom se ti líbili.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Bože, ty nám dáváš poznat, že tvůj jednorozený Syn přišel na tento svět a stal se jedním z_nás; vyslyš naše prosby a dej, ať se naše radost ze spojení s_ním dovrší, až přijde ve své slávě.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 4,5

Nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v_temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.

Ant. ke kant. P. M. Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v_temnotě a ve stínu smrti!

PROSBY

Ježíš Kristus nás vykoupil z_temnot hříchu. Prosme ho pokorně a s_důvěrou:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, shromáždi národy ze všech zemí

a upevni s_nimi svou věčnou smlouvu.

Přijď, Pane Ježíši.

Beránku Boží, tys přišel sejmout hříchy světa,

očisti i_nás od špíny hříchu.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys přišel vykoupit, co zahynulo,

chraň své vyvolené, abys je, až přijdeš podruhé, nemusel trestat.

Přijď, Pane Ježíši.

Naše víra nás vede k_tobě,

kéž se s_tebou věčně radujeme, až přijdeš

Přijď, Pane Ježíši.

Ty budeš soudit živé i_mrtvé,

uveď naše zemřelé do sboru blažených.

Přijď, Pane Ježíši.

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 2,11

Pyšné lidské oči budou poníženy, sražena bude zpupnost lidí, v_onen den bude jedině Hospodin vyvýšen. Den Hospodina zástupů přijde na všechno, co je pyšné a zpupné, na všechno, co je povýšené; bude to poníženo.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 12,2

Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Neboť Hospodin je má síla a má chvála, stal se mou spásou.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dan 9,19

Pane, slyš! Pane, odpusť! Pane, pozoruj a jednej, neváhej: kvůli sobě, můj Bože! Vždyť tvé jméno má tvé město i_tvůj lid!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

22. PROSINCE

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 45,8

Rosu dejte, nebesa, shůry, oblaka, spusťte déšť práva; ať se otevře země a zplodí spásu, ať spolu vyraší spravedlnost!

Ant. k_Zachariášovu kantiku Jakmile zazněl tvůj pozdrav v_mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v_mém lůně, aleluja.

PROSBY

Kristův příchod na svět je počátkem našeho vykoupení. Vzývejme ho a s_jásotem volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Proroci dávno předpovídali tvé narození,

upevni v_nás rodící se ctnosti.

Přijď, Pane Ježíši.

Hlásáme o_tobě, Pane, že jsi spasitelem všech,

dej, ať jsme i_my v_tobě spaseni.

Přijď, Pane Ježíši.

Přišel jsi léčit zkroušená srdce,

uzdrav neduhy svého lidu.

Přijď, Pane Ježíši.

Svým příchodem jsi přinesl světu smíření,

netrestej nás, až přijdeš soudit.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme zhřešili, nenechals nás na pospas smrti, ale poslals k_naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás, a když s_vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s_ním.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 5,7-8.9b

Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i_vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!

Ant. ke kant. P. M. Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z_hlíny!

PROSBY

Kristus Pán se kvůli nám ponížil. Vzývejme ho a radostně volejme:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane Ježíši, tys přišel na pomoc světu,

očisť nás od hříchu.

Přijď, Pane Ježíši.

Nedopusť, abychom se ti hříchem odcizili,

my, které se nezdráháš pro tajemství svého vtělení nazývat svými bratry.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys nám zasloužil spásu,

dej, ať žijeme tak, abys nás nemusel při soudu trestat.

Přijď, Pane Ježíši.

Kriste, tvá dobrota a láska dává každému, co potřebuje,

dej i_nám dosáhnout nevadnoucího věnce slávy.

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, doporoučíme ti duše všech zemřelých,

jsou mrtví pro tento svět, ať žijí pro tebe navěky.

Přijď, Pane Ježíši.

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Mich 5,3-4a

Ten, který bude vládcem v_Izraeli, bude stát a pást v_Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, a oni budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ag 2,6.9

Ještě jednou, za malou chvíli, otřesu nebem i_zemí, mořem i_souší. Budoucí sláva tohoto domu bude větší, než byla sláva prvního. Na tomto místě dám pokoj – praví Hospodin zástupů.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Mal 3,20

Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení; vyjdete a budete poskakovat jako vykrmená telátka – praví Hospodin zástupů.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

23. PROSINCE

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 30,21-22

Vzejde z_Jakuba vladař, povstane kníže z_jeho středu. Dovolím mu a přistoupí ke mně. Kdo by se jinak odvážil přiblížit ke mně? – praví Hospodin. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Nyní se splnilo všechno, co řekl anděl o_Panně Marii.

PROSBY

Bůh Otec poslal k_naší spáse svého Syna. Pokorně ho prosme:

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství.

Nejlaskavější Otče, když se plni víry hlásíme k_tvému Kristu svými ústy,

dej, ať ho nezapřeme svými skutky.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství.

Tys poslal svého Syna jako Spasitele,

vzdaluj od nás a ze světa veškerou bolest.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství.

Ať celý svět, naplněný radostí z_příchodu tvého Syna,

zakusí tvou radost v_plné míře.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství.

Pro své milosrdenství nám dej, ať žijeme na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně,

a s_radostnou nadějí očekáváme Kristův slavný příchod.

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn přijal tělo z_Panny Marie a byl nám podobný ve všem kromě hříchu; připravujeme se oslavit jeho narození a prosíme tě: dej, ať nám otevře prameny tvého milosrdenství.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Petr 3,8b-9

U_Pána je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z_otálení, ale je k_vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání.

Ant. ke kant. P. M. Emanueli, králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil: přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože!

PROSBY

Náš Vykupitel přišel oznámit chudým radostnou zvěst. Vroucně ho prosme:

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Zjev se těm, kdo tě ještě neznají,

aby uviděli tvou spásu.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Ať je tvé jméno hlásáno do všech končin země,

aby všichni lidé našli cestu k_tobě.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Poprvé jsi přišel, abys vykoupil svět,

až přijdeš znovu, pamatuj na ty, kdo v_tebe věří, a odpusť jejich viny.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Tys nám přinesl vykoupení a svobodu,

pomáhej nám, ať neupadneme znovu do otroctví hříchu.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Tys přišel na svět, aby ses stal člověkem, a opět přijdeš, abys soudil,

dej při svém příchodu zemřelým věčnou odměnu.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Modlitba uprostřed dne

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 29,11.13

Znám své myšlenky, které mám o_vás – praví Hospodin – to, co zamýšlím pro vaše blaho, a ne pro utrpení: dát vám budoucnost plnou naděje. Budete mě hledat, a naleznete mě, budete-li mě hledat celým svým srdcem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,

a všichni králové země tvou slávu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 30,18

Tak praví Hospodin: „Hle, změním osud Jakubových stanů, slituji se nad jeho příbytky.“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,

ujmi se nás a pomoz nám.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Bar 3,5-6a

Nevzpomínej na nepravosti našich otců, ale nyní vzpomeň na svou moc a na své jméno, neboť ty jsi Pán, náš Bůh.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přijď, Pane, a neprodlévej;

zahlaď hříchy svého lidu.

24. PROSINCE

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Dnes poznáte, že přijde Pán, a zítra uvidíte jeho slávu.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1 A ty, Betléme v_judské zemi, nejsi vůbec nejmenší, protože z_tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.

Žalmy a kantikum z_příslušného dne v_týdnu.

Ant. 2 Zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.

Ant. 3 Zítra k_vám přijde spása, praví Hospodin, Bůh zástupů.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 11,1-3a

Vyrazí ratolest z_pahýlu Jesse, výhonek vypučí z_jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Zítra bude zničena nepravost země; {*} přiblížilo se naše vykoupení.

Zítra bude zničena nepravost země; {*} přiblížilo se naše vykoupení.

Bude nad námi vládnout Spasitel světa; {*}

přiblížilo se naše vykoupení.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Zítra bude zničena nepravost země; {*} přiblížilo se naše vykoupení.

Ant. k_Zachariášovu kantiku Naplnil se čas, kdy měla Panna Maria porodit svého prvorozeného Syna.

PROSBY

Otevřme své srdce Kristu Pánu, neboť on přijde s_velikou slávou a mocí, a pokorně ho prosme:

Přijď, Pane Ježíši.

Pane, čekáme na tvůj příchod ve slávě a moci,

shlédni na naši ubohost a učiň, abychom byli hodni tvých darů.

Přijď, Pane Ježíši.

Tys přinesl lidem poselství spásy,

dej, ať svým životem vydáváme svědectví tvému evangeliu.

Přijď, Pane Ježíši.

Ty, jenž žiješ navěky a všechno řídíš,

dej, ať s_radostnou nadějí očekáváme tvůj slavný příchod.

Přijď, Pane Ježíši.

Úpěnlivě voláme po tvém příchodu,

dej nám svou milost, abychom měli účast na tvém božství.

Přijď, Pane Ježíši.

MODLITBA

Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a neprodlévej, ať tvůj příchod posilní a povzbudí všechny, kdo plně důvěřují v_tvou lásku.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky