KantikumDruhé kantikum
{k:kat-1sam2.htm}Hospodin povyšuje ponížené{/k}

{r}1 Sam 2,1-10{/r}

Mocné sesadil z_trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi. ({r}Lk 1,52-53{/r})
Bůh je radostí a nadějí ponížených

{r}1 Sam 2,1-5{/r}

Hladové nasytil dobrými věcmi. ({r}Lk 1,53{/r})

{v}1{/v}Srdce mé jásá v_Hospodinu,{x}

moje moc se vyvyšuje v_mém Bohu.

Ústa se otvírají proti mým nepřátelům,{x}

neboť se raduji z_tvé pomoci.

{v}2{/v}Nikdo není svatý jako Hospodin,{+}

neboť nikdo není kromě tebe,{x}

nikdo není skálou jako náš Bůh.

{v}3{/v}Nemnožte už chlubné řeči,{x}

zpupnost ať nevyjde z_vašich úst,

vždyť Hospodin je Bůh, ví všechno,{x}

a jemu přísluší vážit skutky.

{v}4{/v}Luky siláků se lámou,{x}

ale slabí se opásávají silou.

{v}5{/v}Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb;{x}

kdo hladověli, mohou ustat od práce.

Neplodná dostává sedm dětí,{x}

matka mnoha synů vadne osamělá.

Třetí kantikum
Hospodin povyšuje ponížené

{r}1 Sam 2,6-10{/r}

Mocné sesadil z_trůnu a ponížené povýšil. ({r}Lk 1,52{/r})

{v}6{/v}Hospodin usmrcuje i_oživuje,{x}

uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.

{v}7{/v}Hospodin dává zchudnout, ale i_zbohatnout,{x}

ponižuje a povyšuje.

{v}8{/v}Pozvedá z_prachu ubožáka,{x}

ze smetiště povyšuje chudáka,

aby ho posadil mezi knížaty{x}

a obdařil ho stolcem slávy.

Neboť Hospodinu náleží pilíře země,{x}

na nich založil svět.

{v}9{/v}Chrání nohy svých zbožných,{+}

bezbožní však zajdou ve tmách,{x}

neboť nikdo nezvítězí svou silou.

{v}10{/v}Hospodin zničí své protivníky,{x}

zahřmí nad nimi na nebesích.

Hospodin bude soudit i_daleké končiny země,{+}

dá vládu svému králi{x}

a povznese moc svého pomazaného.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky