Kantikum
Azariášova modlitba v_ohnivé peci

{r}Dan 3,26-27a.29.34-41{/r}

Obraťte se a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny. ({r}Sk 3,19{/r})

{v}26{/v}Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,{x}

a chvályhodné a velebené je tvé jméno navěky.

{v}27{/v}Neboť jsi spravedlivý ve všem,{x}

co jsi nám učinil.

{v}29{/v}Zhřešili jsme,{+}

špatně jsme jednali, když jsme od tebe odpadli,{x}

chybili jsme ve všem.

{v}34{/v}Nevzdávej se nás navždy pro své jméno!{x}

Neruš svoji smlouvu,

{v}35{/v}nevzdaluj od nás své milosrdenství{x}

pro Abraháma, svého miláčka, pro Izáka, svého služebníka, a Izraele, svého svatého,

{v}36{/v}jimž jsi slíbil, že jejich potomstvo rozmnožíš{x}

jako hvězdy nebes, jako písek na mořském břehu.

{v}37{/v}Ach, Pane, malými jsme se stali před všemi národy,{x}

pokořeni jsme dnes na celé zemi kvůli svým hříchům!

{v}38{/v}Nemáme v_tento čas ani hlavu, ani proroka, ani vůdce.{x}

Není celopal, žertva, nekrvavá oběť, ani kadidlo,

nemáme místo, kam bychom přinesli před tebe své prvotiny{x}

a nalezli milosrdenství.

{v}39{/v}Přijmi nás aspoň pro zkroušenou mysl,{x}

pokoru ducha!

Jako celopal beranů a býků,{x}

jako desetitisíce tučných beránků,

{v}40{/v}tak ať je dnes před tebou naše oběť,{+}

ať se ti líbí, že tě zcela následujeme,{x}

aby nebyli zklamáni ti, kteří doufají v_tebe.

{v}41{/v}Celým srdcem tě nyní následujeme,{x}

bojíme se tě a hledáme tvou tvář.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky