Kantikum
{k:kat-ex15.htm}Vítězná píseň po přechodu Rudým mořem{/k}

{r}Ex 15,1-4a.8-13.17-18{/r}

Ti, kdo zvítězili v_boji se šelmou, zpívali píseň Mojžíše, Božího služebníka. ({r}Zj 15,2.3{/r})

{v}1{/v}Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený,{x}

koně i_jezdce svrhl do moře.

{v}2{/v}Hospodin je má síla, jej opěvuji,{x}

stal se mou spásou.

On je můj Bůh, a já ho chválím,{x}

Bůh mého otce, a já ho oslavuji.

{v}3{/v}Hospodin je hrdina ve válce,{+}

jeho jméno je Hospodin.{x}

{v}4a{/v}Faraonovy vozy i_jeho vojsko svrhl do moře.

{v}8{/v}Dechem tvých nozder nakupily se vody,{+}

vztyčily se jako hráz proudy,{x}

ztuhly vlny uprostřed moře.

{v}9{/v}Nepřítel pravil: „Budu je pronásledovat a dostihnu je,{+}

rozdělím kořist, naplní se jí má touha,{x}

vytasím svůj meč, zmocní se jich má ruka.“

{v}10{/v}Zadul jsi svým hněvem,{+}

přikrylo je moře,{x}

potopili se jak olovo v_mohutných vodách.

{v}11{/v}Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine,{+}

kdo je jako ty vznešený ve svatosti, hrozný a chvályhodný;{x}

konáš podivuhodné věci.

{v}12{/v}Vztáhl jsi svou pravici,{x}

pohltila je země.

{v}13{/v}Ve svém milosrdenství vedl jsi lid,{x}

který jsi vykoupil,

svou silou jsi ho nesl{x}

do svého svatého příbytku.

{v}17{/v}Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře,{x}

na svém vlastnictví,

na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo,{x}

ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce.

{v}18{/v}Hospodin bude kralovat{x}

navěky a navždy.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky