První kantikum
Modlitba v_nouzi

{r}Iz 33,2-3.5-6.7b-8.10{/r}

V_Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. ({r}Kol 2,3{/r})

{v}2{/v}Hospodine, buď nám milostiv,{x}

na tebe jsme čekali!

Buď naším ramenem každého jitra{x}

i_naší spásou v_době tísně!

{v}3{/v}Před mocným rachotem utekly národy,{x}

když jsi povstal, rozptýlily se kmeny.

{v}5{/v}Vznešený je Hospodin, neboť přebývá na výsosti,{x}

naplňuje Sión právem a spravedlností.

{v}6{/v}Budeš (prožívat) klidné doby:{+}

bohatstvím, které dává záchranu, je moudrost a poznání,{x}

bázeň před Hospodinem, to je poklad jeho.

{v}7{/v}Poslové pokoje hořce naříkají.{x}

{v}8{/v}Opuštěné jsou cesty, nevidět chodce.

Zrušil smlouvu,{x}

pohrdl svědky, na nikoho nedbal.

{v}10{/v}„Nyní povstanu,“ praví Hospodin,{x}

„nyní se zdvihnu, nyní se vzchopím.“

Kantikum
Druhé kantikum
{k:kat-iz33.htm}Bůh bude soudit spravedlivě{/k}

{r}Iz 33,13-15c.16{/r}

To zaslíbení platí vám i_vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh. ({r}Sk 2,39{/r})

{v}13{/v}Uslyšte, vzdálení, co jsem udělal,{x}

blízcí, poznejte mou sílu!

{v}14{/v}Dostali strach hříšníci na Siónu,{x}

bázeň se zmocnila rouhačů:

„Kdo z_vás se může zdržovat u_sžírajícího ohně,{x}

kdo z_vás se může zdržovat u_věčného žáru?“

{v}15{/v}Ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu,{+}

kdo pohrdá ziskem z_vydírání,{x}

kdo odmítá brát úplatek.

{v}16{/v}Ten bude přebývat na výšinách,{+}

skalní pevnosti budou jeho útočištěm,{x}

dostane chléb, nevyschne mu voda.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky