První kantikum
Příchod Knížete pokoje

{r}Iz 9,1-6{/r}

Navštívil nás ten, který vychází z_výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v_temnotě a v_stínu smrti. ({r}Lk 1,78.79{/r})

{v}1{/v}Lid, který chodil ve tmě,{x}

vidí veliké světlo,

obyvatelům temné země{x}

vzchází světlo.

{v}2{/v}Dáváš mnoho jásotu,{x}

zvěstuješ radost;

veselí se před tebou, jako se jásá o_žních,{x}

jako plesají ti, kdo se dělí o_kořist.

{v}3{/v}Neboť jho, které ho tížilo,{+}

hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře{x}

jsi zlomil jako za midjanských dnů.

{v}4{/v}Neboť každá vojenská obuv bota dupající ve válečné vřavě{+}

a plášť zbrocený krví{x}

propadne spálení, bude potravou ohně.

{v}5{/v}Hle, dítě se nám narodilo,{+}

syn je nám dán,{x}

vládu má na svém rameni

a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh,{x}

věčný otec, kníže pokoje.

{v}6{/v}Jeho vladařství vzroste{x}

a pokoje nebude konce;{x}

(bude vládnout) na Davidově trůně{x}

a v_jeho království,

aby je upevnil a utvrdil právem a spravedlností{+}

od tohoto času až navěky!{x}

Způsobí to horlivost Hospodina zástupů.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky