Třetí kantikum
Bůh přivádí svůj lid ke spáse

{r}Mdr 10,17-21{/r}

Ti, kdo zvítězili v_boji se šelmou, zpívali píseň Mojžíše, Božího služebníka, a píseň Beránkovu. ({r}Zj 15,2.3{/r})

(Boží moudrost) {v}17{/v}odevzdala svatým mzdu za jejich námahu,{x}

vedla je podivuhodnou cestou,

halila je stínem ve dne{x}

a jako hvězda zářila jim v_noci.

{v}18{/v}Převedla je Rudým mořem{x}

a provedla je spoustami vod.

{v}19{/v}Zaplavila jejich nepřátele{x}

a znovu je vyvrhla z_propastných hlubin.

{v}20{/v}Proto spravedliví oloupili bezbožníky{x}

a velebili, Pane, tvé svaté jméno;

svorně chválili tvou ochrannou ruku,{+}

{v}21{/v}protože moudrost otevřela ústa němých{x}

a jazykům nemluvňat dala mluvit.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky