Třetí kantikum
Modlitba za Boží lid

{r}Sir 36,14-19 (řec. 11-17){/r}

Kantikum
{k:kat-sir36.htm}Modlitba za svaté město Jeruzalém{/k}

{r}Sir 36,1-7.13-16 (řec. 1-5.10-13){/r}

Věčný život je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. ({r}Jan 17,3{/r})

{v}1{/v}Smiluj se nad námi, Pane, Bože všehomíra,{x}

shlédni a sešli svou bázeň na všechny pohany.

{v}2{/v}Zdvihni svou ruku na cizí národy,{x}

aby viděli tvou moc.

{v}3{/v}Jako jsi jim ukázal na nás, že jsi svatý,{x}

tak ukaž nám svou moc na nich,

{v}4{/v}aby tě poznali, jako víme my,{x}

že není boha kromě tebe, Pane.

{v}5{/v}Obnov divy a opakuj zázraky,{x}

posilni ruku a pravé rámě.

{v}10{/v}Shromáždi všechny Jakubovy kmeny{x}

a vezmi si je v_dědictví jako kdysi.

{v}11{/v}Pane, smiluj se nad lidem, jenž má tvé jméno,{x}

nad Izraelem, kterého jsi nazval svým prvorozeným.

{v}12{/v}Slituj se nad svým svatým městem,{x}

nad Jeruzalémem, místem, kde sídlíš.

{v}13{/v}Naplň Sión svou velebností{x}

a svatý chrám svou slávou.

{v}14{/v}Vydej svědectví prvotinám svého stvoření{x}

a splň proroctví (proslovená) v_tvém jméně.

{v}15{/v}Odměň ty, kdo v_tebe doufají,{x}

tvoji proroci ať se ukáží jako spolehliví.

{v}16{/v}Vyslyš, Pane, prosbu svých služebníků{x}

podle požehnání, jímž Áron žehnal tvůj národ.

{v}17{/v}Ať vědí všichni v_každém koutu země,{x}

že jsi Pán, věčný Bůh.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky