Kantikum
{k:kat-tob13a.htm}Bůh trestá a smilovává se{/k}

{r}Tob 13,2-8{/r}

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pana Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil. ({r}1 Petr 1,3{/r})
Boh svojich vyvolených vyvyšuje

{r}Tob 13,2-11.13-14b.15-16b.16f-18a{/r}

Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z_nebe od Boha. ({r}Zj 21,2{/r})
I (2-8)

{v}2{/v}Požehnaný Bůh věčně živý{x}

i_jeho království,

protože on trestá a smilovává se,{+}

svrhuje do podsvětí a vyvádí ze záhuby svou vznešeností!{x}

Nikdo nemůže uniknout jeho ruce.

{v}3{/v}Oslavujte ho před národy, synové Izraele,{+}

neboť on vás mezi ně rozptýlil{x}

a tam ukázal svoji vznešenost.

{v}4{/v}Ctěte ho přede vším, co žije,{+}

protože on je náš Pán a on je náš otec,{x}

on je náš Bůh po všechny věky.

{v}5{/v}Bude vás trestat pro vaše nepravosti,{x}

ale smiluje se nad vámi nade všemi

a shromáždí vás ze všech národů,{x}

kdekoli jste byli rozptýleni.

{v}6{/v}Když se k_němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší{x}

a budete před ním správně jednat,

on se k_vám obrátí{x}

a už před vámi neskryje svoji tvář.

A_nyní pohleďte na to, co vám učinil,{x}

a zplna jej oslavujte svými ústy.

Velebte spravedlivého Pána{x}

a ctěte věčného krále!

{v}7{/v}Já jej oslavuji v_zemi, kde jsem zajatcem,{x}

a ukazuji jeho moc a vznešenost hříšnému lidu.

Obraťte se, hříšníci, a jednejte před ním spravedlivě.{x}

Kdo ví, zda vám ze své přízně neprokáže milosrdenství?

Já se z_celé duše raduji z_krále nebes,{x}

moje duše se bude radovat po všechny dny svého života.

{v}8{/v}Všichni vyvolení, velebte Pána,{+}

všichni chvalte jeho vznešenost.{x}

Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.

KantikumPrvní kantikum
Díkůvzdání za vysvobození lidu
Budoucí sláva Jeruzaléma

{r}Tob 13,8-11.13-14b.15-16b{/r}

Ukázal mi svaté město, Jeruzalém ... září Boží vznešeností. ({r}Zj 21,10.11{/r})
Přistoupili jste k_hoře Siónu a k_městu živého Boha. ({r}Žid 12,22{/r})

{v}8{/v}Všichni vyvolení, velebte Pána,{+}

všichni chvalte jeho vznešenost.{x}

Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.

II (9-11)

{v}9{/v}Jeruzaléme, svaté město,{x}

Pán tě bude trestat za skutky tvých rukou.

{v}10{/v}Dobrými skutky oslavuj Pána a veleb věčného krále,{x}

aby byl tvůj svatý příbytek s_radostí v_tobě znovu vybudován,

aby Pán v_tobě naplnil radostí všechny vyhnance{x}

a miloval v_tobě všechny ubohé po všechny věky.

{v}11{/v}Skvělé světlo bude zářit ve všech končinách země;{x}

mnoho národů k_tobě přijde zdaleka

z_nejzazších částí země k_tvému svatému jménu,{x}

v_rukou přinesou dary nebeskému králi.

Všechna pokolení se budou v_tobě radovat{x}

a jméno vyvoleného města potrvá na věčné věky.

III (13-18)

{v}13{/v}Tehdy se těš a raduj ze synů spravedlivých lidí,{x}

protože se všichni shromáždí a budou velebit věčného Pána.

{v}14{/v}Šťastní, kdo tě milují,{x}

a šťastní, kdo se budou radovat z_tvého štěstí!

{v}15{/v}Duše má, veleb Pána, velkého krále,{x}

{v}16{/v}neboť v_městě Jeruzalémě bude zbudován jeho dům po všechny věky.

{v}16{/v}Jeruzalémské brány budou zbudovány ze safíru a smaragdu,{x}

všechny tvé hradby z_drahokamů,

ze zlata budou vystavěny jeruzalémské věže,{x}

z_čistého zlata jeho bašty.

{v}17{/v}Jeruzalémská náměstí budou vydlážděna karbunklem{x}

a kamenem z_Ofíru.

{v}18{/v}Jeruzalémské brány budou znít radostnými zpěvy{x}

a všechny jeho ulice budou volat: „Aleluja.“

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky