Kantikum
{k:kat-zjv11.htm}Boží soud{/k}

{r}Zj 11,17-18; 12,10b-12a{/r}

{v}11,17{/v}Děkujeme ti, Pane, Bože vševládný,{x}

který jsi a který jsi byl,

žes převzal svou velikou moc{x}

a ujal ses vlády.

{v}18{/v}Pohané se rozzuřili,{x}

ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé:

dát odměnu tvým služebníkům prorokům a věřícím{x}

a těm, kdo se tě bojí, malým i_velkým;

a zahubit ty,{x}

kdo hubili zemi.

{v}12,10{/v}Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu{x}

a panování jeho Pomazanému,

neboť byl svržen žalobník našich bratří,{x}

který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v_noci.

{v}11{/v}Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví{x}

a slovem svého svědectví,

protože nemilovali svůj život natolik,{x}

že by se zalekli smrti.

{v}12{/v}Proto se veselte, nebesa{x}

a vy, kteří v_nich přebýváte!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky