ÚVODNÍ VYBÍDNUTÍ PŘED MODLITBOU PÁNĚ

Před modlitbou Páně v_ranních chválách a v_nešporách může předcházet krátké vybídnutí těmito nebo podobnými slovy:

1. A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil (jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus): Otče náš.
2. Vyvrcholením naší společné modlitby ať je modlitba Páně, v_níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit: Otče náš.
3. A nyní podle Kristova příkazu společně volejme k_našemu nebeskému Otci: Otče náš.
4. Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky: Otče náš.
5. Následujme Kristova příkladu a s_odevzdaností do vůle Otcovy říkejme: Otče náš.
6. Bůh nás přijal ve křtu za vlastní, a proto se k_němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi: Otče náš.
7. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš: Otče náš.