Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek

Modlitba se čtením

HYMNUS

Ježíši, ty jsi naším veleknězem,

prostředníkem, též u_Otce přímluvcem,

proto tě vzývá a zde oslavuje

dnes lidstvo celé.

Z_Ducha jsi počatý byl v_lůně Panny

a v_dětské své ruce držíš svět celý,

pro nás narozen, jediná důstojná

jsi oběť chvály.

Otec tě pomazal na svého kněze

dary radosti a olejem Ducha,

aby se jeho velebnosti vzdala

nejvyšší pocta.

Smrtelné tělo jsi na sebe přijal,

Bože nejvyšší, a krev svou jsi prolil,

cenu tak největší za nás zaplatil

svou vlastní smrtí.

Kriste, vyzdvižený na dřevo kříže

láskou jsi všechna srdce táhl k_sobě,

proto na věky Otci, Duchu, tobě

zpíváme chvály. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Požádal jsem svého Otce, a dal mi v_majetek národy. Žalm 2

Ant. 2 Přinášejte sami sebe jako oběť živou, svatou a Bohu milou. Žalm 40,2-9

Ant. 3 Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil. Žalm 85

Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť.

A tak přivedl k_dokonalosti navždy ty, které posvětil.

Z_listu Židům

{r:Žid}4,14 – 5,10{/r}

{p}

Ježíš, vynikající velekněz

{v}4,14{/v}Máme tedy vynikajícího velekněze, který prošel až do (nejvyššího) nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme (svého) vyznání. {v}15{/v}Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s_námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy (se nedopustil) hříchu. {v}16{/v}Přistupujme tedy s_důvěrou k_trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.

{v}5,1{/v}Každý velekněz je brán z_lidu a bývá ustanoven pro lid v_jeho záležitostech u_Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. {v}2{/v}Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s_chybujícími a bloudícími. {v}3{/v}A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi.

{v}4{/v}Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Árón. {v}5{/v}Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale (dal mu ji) ten, který mu řekl:

‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil‘,

{v}6{/v}jak říká i_na jiném místě:

‚Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova‘.

{v}7{/v}V_době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s_naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k_tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu (k_Bohu). {v}8{/v}Ačkoli to byl Syn (Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. {v}9{/v}Když tak dokonal (své dílo), stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. {v}10{/v}Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Flp 2,8{/r}; {r}Iz 53,7{/r} (Vulg.)

Kristus se ponížil {*} a byl poslušný až k_smrti.

Byl obětován, protože sám chtěl. {*} A byl poslušný až k_smrti.

Z_encykliky papeže Pia XII. o_posvátné liturgii

(Mediator Dei, AAS 39 [1947],552-553)

{p}

Kristus kněz a oběť

Kristus samozřejmě je kněz, ale kněz pro nás, ne pro sebe, protože jménem celého lidského pokolení přináší věčnému Otci touhy a náboženské city; zároveň je obětním darem, ale pro nás, protože dává sám sebe místo člověka obtíženého vinami.

Apoštolovo slovo mějte v_sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš{fnr}1{/fnr} vyžaduje ode všech křesťanů, aby si osvojili, pokud je to v_lidské moci, stejný vnitřní postoj, jaký měl božský Vykupitel, když přinášel v_oběť sebe sama: totiž aby projevovali pokoru mysli a prokazovali klanění, čest, chválu a díky svrchované Boží velebnosti.

Vyžaduje kromě toho od nich, aby si jistým způsobem osvojili také charakter obětního daru, aby podle přikázání evangelia zapírali sami sebe, aby dále dobrovolně konali pokání a aby se každý odvracel a očišťoval od toho, čím se provinil.

Konečně vyžaduje, abychom všichni společně s_Kristem tajemně umřeli — tak, abychom mohli jako Pavel říci: Spolu s_Kristem jsem ukřižován.{fnr}2{/fnr}

{fn:1}{r}Flp 2,5{/r}.{/fn} {fn:2}{r}Gal 2,19{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Srov. {r}Gal 2,20{/r}

Žiji ve víře v_Božího Syna, {*} protože on mě miloval a za mě se obětoval.

Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. {*} Protože on mě miloval a za mě se obětoval.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné.

Ranní chvály

HYMNUS

Zpívají nebesa i_celá země,

Vykupiteli lidstva, chvály tobě,

Kriste, jenž za nás jsi usmířil Otce,

ty, náš velekněz.

Ochotně, Ježíši, podstupoval jsi

hrůzy mučení a úzkosti smrti,

aby se nám ztraceným otevřely

nebeské brány.

Staré oběti svým činem jsi zrušil,

přísliby proroků tak naplňoval,

když novou láskou jsi nás s_nebem spojil,

uzavřel smlouvu.

Z_nesmírného slitování jsi konal,

sebe za pokrm života jsi vydal,

aby ses na oltářích obětoval

pro naši spásu.

Kriste, vyzdvižený na dřevo kříže

láskou jsi všechna srdce táhl k_sobě,

proto na věky Otci, Duchu, tobě

zpíváme chvály. Amen.

Ant. 1 Kristovou krví prolitou na kříži zjednal Otec pokoj všem, jak na zemi, tak na nebi.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne.

Ant. 2 Všechno je stvořeno skrze Krista a pro Krista.

Ant. 3 Otec všechno podřídil pod Kristovy nohy a jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi, která je jeho tělem.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 10,5-10

Kristus, když přicházel na svět, řekl: Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V_celopalech a v_obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: ‘Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o_mně psáno ve svitku knihy’. Po prvních slovech: ‘dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v_nich zálibu’ – a přece to (všechno) se obětuje podle Zákona – hned dodává: ‘Tady jsem, abych plnil tvou vůli’. To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto ‘vůlí’ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Žl 40 (39), 8-9

Hle, přicházím, Pane, {*} abych splnil tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, {*} abych splnil tvou vůli.

Tvůj zákon je v_mém nitru. {*}

abych splnil tvou vůli.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hle, přicházím, Pane, {*} abych splnil tvou vůli.

Ant. k_Zachariášovu kantiku: Otče, ať jsou všichni jedno, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.

PROSBY

Otče milosrdenství a Bože veškeré útěchy, ty naplňuješ svými dary všechny, kdo k_tobě přicházejí: my, tvoje děti, tě na počátku tohoto dne skrze Krista, s_Ním a v_Něm prosíme:

Pane, vyslyš nás.

Ježíši Kriste, Synu Boha živého,

veď nás do světla své pravdy.

Pane, vyslyš nás.

Kriste, Slovo Boží, ty jsi navěky u_Otce,

probouzej ve svých věřících ochotu k_hlásání evangelia.

Pane, vyslyš nás.

Ježíši, tebe Otec pomazal Duchem Svatým,

posvěcuj svou církev ve svatosti.

Pane, vyslyš nás.

Kriste, veleknězi nové smlouvy,

oblékni kněze svou svatostí k_Otcově slávě.

Pane, vyslyš nás.

Kriste, Boží Moudrosti, pokoji náš a naše smíření,

veď nás všechny ke svornosti a jednotě ve své církvi.

Pane, vyslyš nás.

Kriste, věčný knězi oslavující Otce,

dej, ať se naše oběť skrze tebe stává chválou věčné slávy.

Pane, vyslyš nás.

MODLITBA

Bože, tys ustanovil svého jednorozeného Syna nejvyšším a věčným knězem, aby tě oslavil a spasil lidské pokolení; dej, aby ti, které vyvolil za služebníky a správce svých tajemství, v_moci a síle Ducha Svatého věrně vykonávali svěřenou službu.

Nešpory

HYMNUS

Kriste, věčný veleknězi,

ty jsi knězem nové smlouvy,

k_tobě se naše modlitby

povznáší v_děkovné písni.

Naše viny tě rmoutily,

proto jsi od Otce vyšel,

do lůna Panny sestoupil,

chudobný byl a poslušný.

Zrušil jsi staré, proměnil

všechno světlem své milosti,

od Otce a jeho Ducha

veleknězem pomazán jsi.

Jediná tys čistá oběť,

z_lásky k_nám proléváš svou krev,

daruješ tak dětem radost

z_usmíření s_naším Otcem.

Bez ustání k_naší spáse

obětuješ na oltářích

světa sebe za nás Otci,

s_kterým trůn nejvyšší sdílíš.

Náš veleknězi, Kriste, buď

tobě i_Otci sláva vždy,

jenž žiješ, oběť přinášíš,

ale též vládneš na věky. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Hospodin přísahal a nebude toho litovat: Ty jsi kněz navěky. Žalm 110 (109), 1-5.7

Ant. 2 Nekonečně milosrdný Bůh nás přivedl k_životu zároveň s_Kristem. Žalm 111 (110)

Ant. 3 Kristus je obraz neviditelného Boha, zrozený dříve než celé tvorstvo. Kantikum Srov. Kol 1,12-20

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 10,19-23

Když máme, bratři, důvěru, že můžeme vejít do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to znamená skrze své tělo, a když máme tak vynikajícího kněze nad Božím domem, přistupujme s_upřímným srdcem a s_plnou vírou; naše srdce je očištěné od zlého svědomí a tělo omyté v_čisté vodě. Držme se pevně naděje, kterou vyznáváme, protože věrný je ten, kdo nám ten slib dal!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Řím 5,1b.2b

Žijme v_pokoji s_Bohem {*} skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Žijme v_pokoji s_Bohem {*} skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Naše chlouba je také v_tom, že máme naději dosáhnout slávy Božích synů. {*}

skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Žijme v_pokoji s_Bohem {*} skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Ant. ke kantiku Panny Marie: Otče, prosím za ně, vždyť jsou tvoji, a pro ně se zasvěcuji, aby i_oni byli posvěceni v_pravdě.

PROSBY

Přednesme své prosby Kristovým prostřednictvím Bohu Otci, který svou vůlí všechno řídí a žehná všem, kdo v_něho důvěřují:

S_důvěrou tě prosíme, vyslyš nás.

Kriste, ty jsi Otcovo Slovo,

vkládej na naše rty, za co se máme modlit.

S_důvěrou tě prosíme, vyslyš nás.

Kriste knězi, ty jsi chléb života,

dej, aby tvoji vyvolení prožívali své kněžství jako dar a v_tobě završili obětování sebe samých.

S_důvěrou tě prosíme, vyslyš nás.

Kriste oslavený, ty se za nás u_Otce stále přimlouváš,

daruj nám věrnost v_modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci.

S_důvěrou tě prosíme, vyslyš nás.

Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec,

dej, ať všichni v_tobě nacházejí život a cestu do nebeského království.

S_důvěrou tě prosíme, vyslyš nás.

Kriste, Synu živého Boha, ty jsi svou smrtí přemohl smrt,

dej, ať našim zemřelým přinese stálou radost ve slávě, když se ti na sklonku života odevzdali.

S_důvěrou tě prosíme, vyslyš nás.

Modlitba uprostřed dne

Žalmy z příslušného dne v_týdnu.

Ant. Dopoledne Skrze Krista máme v_jednom Duchu přístup k_Otci.

Ant. V_poledne Jste jako budova, jejímiž základy jsou apoštolové a proroci a Kristus Ježíš je kamenem nárožním.

Ant. Odpoledne Každému z_nás byly uděleny duchovní dary v_takové míře, v_jaké je chtěl Kristus dát, aby dělalo pokroky jeho tělo, to je církev.

Dopoledne

KRÁTKE ČÍTANIE

Žid 7,26-27

Právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v_oběť.

Radujte se, že máte účast na Kristově utrpení.

Abyste mohli radostně jásat při zjevení jeho slávy.

V poledne

KRÁTKE ČÍTANIE

1 Petr 2,4-5

Přistupujte ke Kristu, k_živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v_Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista.

Jako jste přijali, že Ježíš Kristus je Pán, tak žijte dále ve spojení s_ním.

V_něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzeni ve víře.

Odpoledne

KRÁTKE ČÍTANIE

1 Petr 2,9-10

Vy však jste ‘rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal’ ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste ‘nebyli jeho lid’, teď však jste ‘lid Boží, žili jste bez milosrdenství’, teď však se jeho ‘milosrdenství na vás projevilo’.

Kristův pokoj ať zajásá ve vašem srdci.

K_němu jste byli povoláni v_jednom těle.