Pane, otevři mé rty.

A má ústa tě budou chválit.

Ant.

Žalm {r:Žl}95 (94){/r}
Výzva k_chválení Boha
Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. ({r}Žid 3,13{/r})

{v}1{/v}Pojďme, jásejme Hospodinu,{x}

oslavujme Skálu své spásy,

{v}2{/v}předstupme před něho s_chvalozpěvy{x}

a písněmi mu zajásejme!

Ant.

{v}3{/v}Neboť veliký Bůh je Hospodin{x}

a veliký Král nade všemi bohy.

{v}4{/v}V_jeho ruce jsou hlubiny země{x}

a jemu patří výšiny hor.

{v}5{/v}Jeho je moře, vždyť on je učinil,{x}

i_souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Ant.

{v}6{/v}Pojďme, padněme, klaňme se,{x}

poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!

{v}7{/v}Neboť on je náš Bůh{x}

a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Ant.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:{+}

{v}8{/v}„Nezatvrzujte svá srdce jako v_Meribě,{x}

jako tehdy v_Masse na poušti,

{v}9{/v}kde mě dráždili vaši otcové,{x}

zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Ant.

{v}10{/v}Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení;{+}

řekl jsem: Je to lid, který bloudí v_srdci,{x}

nepoznali mé cesty.

{v}11{/v}Proto jsem přísahal ve svém hněvu:{x}

Nepřijdou na místo mého klidu!“

Ant.

{INVITAT-PSALM0_END}-->

Nebo:

{INVITAT-COMMON_END}-->

Ant.

Žalm {r:Žl}100 (99){/r}
{k:kat-z100.htm}Radost poutníků při vstupu do chrámu{/k}
Bůh dává vykoupeným zpívat vítěznou píseň. (Sv. Atanáš)

{v}1{/v}Plesejte Hospodinu, všechny země,{+}

{v}2{/v}služte Hospodinu s_radostí,{x}

vstupte před něho s_jásotem!

{v}3{/v}Uznejte, že Hospodin je Bůh,{+}

on nás učinil, a my mu náležíme,{x}

jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Ant.

{v}4{/v}Vstupte do jeho bran s_díkem,{+}

do jeho nádvoří s_chvalozpěvem,{x}

slavte ho, žehnejte jeho jménu!

{v}5{/v}Neboť Hospodin je dobrý,{+}

jeho milosrdenství je věčné,{x}

po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

Ant.

{INVITAT-PSALM1_END}-->

Nebo:

{INVITAT-COMMON_END}-->

Ant.

Žalm {r:Žl}67 (66){/r}
{k:kat-z67.htm}Ať chválí Boha všechny národy{/k}
Budiž vám známo: Pohanům je poslána tato Boží spása. ({r}Sk 28,28{/r})

{v}2{/v}Bože, buď milostiv a žehnej nám,{x}

ukaž nám svou jasnou tvář,

{v}3{/v}kéž se pozná na zemi, jak jednáš,{x}

kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

{v}4{/v}Ať tě, Bože, velebí národy,{x}

ať tě velebí kdekterý národ!

Ant.

{v}5{/v}Nechť se lidé radují a jásají,{+}

že soudíš národy spravedlivě{x}

a lidi na zemi řídíš.

{v}6{/v}Ať tě, Bože, velebí národy,{x}

ať tě velebí kdekterý národ!

Ant.

{v}7{/v}Země vydala svou úrodu,{x}

Bůh, náš Bůh, nám požehnal.

{v}8{/v}Kéž nám Bůh žehná,{x}

ať ho ctí všechny končiny země!

Ant.

{INVITAT-PSALM2_END}-->

Nebo:

{INVITAT-COMMON_END}-->

Ant.

Žalm {r:Žl}24 (23){/r}
{k:kat-z24.htm}Pán vstupuje do své svatyně{/k}
Kristu se při jeho nanebevstoupení otevřely brány nebe. (Sv. Irenej)

{v}1{/v}Hospodinu náleží země i_to, co je na ní,{x}

svět i_ti, kdo jej obývají.

{v}2{/v}Neboť on jej založil nad moři,{x}

upevnil ho nad proudy vod.

Ant.

{v}3{/v}Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,{x}

kdo smí stát na jeho svatém místě?

{v}4{/v}Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,{+}

jehož duše nebaží po marnosti,{x}

kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.

{v}5{/v}Ten přijme požehnání od Hospodina,{x}

odměnu od Boha, svého spasitele.

{v}6{/v}To je pokolení těch, kdo po něm touží,{x}

kdo hledají tvář Jakubova Boha.

Ant.

{v}7{/v}Zdvihněte, brány, své klenby,{+}

zvyšte se, prastaré vchody,{x}

ať vejde král slávy!

{v}8{/v}Kdo je ten král slávy?{+}

Silný a mocný Hospodin,{x}

Hospodin udatný v_boji.

Ant.

{v}9{/v}Zdvihněte, brány, své klenby,{+}

zvyšte se, prastaré vchody,{x}

ať vejde král slávy!

{v}10{/v}Kdo je ten král slávy?{+}

Hospodin zástupů,{x}

on je král slávy!

Ant.

{INVITAT-PSALM3_END}-->