Sláva Otci, jako byla.

HYMNUS

ŽALMY

1. ant.

Ant.

2. ant.

Ant.

3. ant.

Ant.

{VELK_NEDELA_VYNECHAJ_END}-->

PRVNÍ ČTENÍ

DRUHÉ ČTENÍ

{SPOMIENKA_PRIVILEG_END}-->

KANTIKA

Ant.

Ant.

EVANGELIUM

CHVALOZPĚV Bože, tebe chválíme

Bože, tebe chválíme,{x}

tebe, Pane, velebíme.

Tebe, věčný Otče,{x}

oslavuje celá země.

Všichni andělé,{x}

cherubové i_serafové,

všechny mocné nebeské zástupy{x}

bez ustání volají:

Svatý, Svatý, Svatý,{x}

Pán, Bůh zástupů.

Plná jsou nebesa i_země{x}

tvé vznešené slávy.

Oslavuje tě{x}

sbor tvých apoštolů,

chválí tě{x}

velký počet proroků,

vydává o_tobě svědectví{x}

zástup mučedníků;

a po celém světě{x}

vyznává tě tvá církev:

neskonale velebný,{x}

všemohoucí Otče,

úctyhodný Synu Boží,{x}

pravý a jediný,

božský Utěšiteli,{x}

Duchu Svatý.

Kriste, Králi slávy,{x}

tys od věků Syn Boha Otce;

abys člověka vykoupil,{x}

stal ses člověkem a narodil ses z_Panny;

zlomil jsi osten smrti{x}

a otevřel věřícím nebe;

sedíš po Otcově pravici{x}

a máš účast na jeho slávě.

Věříme, že přijdeš soudit,{x}

a proto tě prosíme:

přispěj na pomoc svým služebníkům,{x}

vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví;

dej, ať se radují s_tvými svatými{x}

ve věčné slávě.

*_Poslední část (prosby) se může vynechat.

* Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví,{x}

veď ho a stále pozvedej.

Každý den tě budeme velebit{x}

a chválit tvé jméno po všechny věky.

Pomáhej nám i_dnes,{x}

ať se nedostaneme do područí hříchu.

Smiluj se nad námi, Pane,{x}

smiluj se nad námi.

Ať spočine na nás tvé milosrdenství,{x}

jak doufáme v_tebe.

Pane, k_tobě se utíkáme,{x}

ať nejsme zahanbeni na věky.

MODLITBA

Modleme se.

Amen.

Dobrořečme Pánu.

Bohu díky.

{ZAVER_END}-->